Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej
ZESPÓŁ REDAKCYJNY (Editorial Board)
ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
(Scientific Journal of Gdynia Maritime University)

ISSN 1644-1818
e-ISSN 2451-2486 (on-line)
Strona internetowa czasopisma: zeszyty.am.gdynia.pl

Dla Autora

Ogólne zasady przyjmowania i publikowania tekstów w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni (ISSN 1644-1818):

 1. Artykuły publikowane są w języku angielskim lub polskim
 2. W przypadku zgłoszenia artykułu w języku polskim autor podaje również tytuł artykułu i słowa kluczowe w języku angielskim oraz dołącza streszczenie artykułu w języku angielskim.
 3. Autorzy zainteresowani publikacją artykułu w Zeszytach Naukowych są zobowiązani przygotować tekst zgodnie z wymogami edytorskimi oraz zgodnie z zasadami zachowania anonimowości autora tekstu poddawanego ocenie – proces recenzji artykułu odbywa się w tzw. systemie „double-blind reciew process”
 4. Liczba stron artykułu przygotowanego zgodnie z wymogami powinna być nie mniejsza niż 10 i nie większa niż 15 w formacie B-5.
 5. Teksty niespełniające wymogów są odrzucane.
 6. Autor składający artykuł do publikacji, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich „Declaration of authorship” (druk dostępny jest na stronie internetowej czasopisma), w których określa również wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem afiliacji, udziela informacji o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Ponadto oświadcza, że praca nie była wcześniej publikowania i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.
 7. Autorzy przygotowane artykuły przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy Redaktora Tematycznego:

Zgłoszenie artykułu do publikacji

Autor zainteresowany publikacją artykułu w Zeszytach Naukowych AMG przesyła na adres Redaktora tematycznego następujący komplet plików:

 1. Artykuł przygotowany w języku angielskim lub polskim zgodnie z wytycznymi i wymaganiami edytorskim wraz ze wskazaniem tematyki i dziedziny dla kwalifikacji artykułu
 2. Wypełniony i podpisany scan oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich „Declaration of authorship”, w którym autor zgłaszający artykuł ujawnia wkład poszczególnych autorów w jego powstaniu z podaniem afiliacji, wskazuje źródła finansowania publikacji oraz oświadcza, że praca nie była wcześniej publikowana i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie. Oryginał ww. oświadczenia należy przesłać na adres redakcji po zaakceptowaniu artykułu do druku. Jest to warunek konieczny do opublikowania artykułu w ZN AMG.

Procedura recenzowania

 1. Nadesłane prace w pierwszej kolejności są oceniane przez Komitet redakcyjny, który dokonuje wstępnej oceny merytorycznej artykułu, właściwie przyporządkowanie artykułu do danej dziedziny oraz ocenia go pod względem formalnym.
 2. Po pozytywnej wstępnej ocenie merytorycznej i ocenie formalnej, artykuł wysyłany jest do recenzji:
  • Do recenzji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki organizacyjnej autora(ów).
  • W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji.
  • W przypadku artykułów w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej od afiliacji autora(ów).
  • Artykuł jest recenzowany w systemie „double-blind review process”, tzn. autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości, lub jeśli recenzentowi znane są nazwiska autorów przedkłada on deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów
  • Recenzent ocenia artykuł zgodnie z wytycznymi formularza recenzji oraz wystawia ocenę dla artykułu wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, jego odrzuceniu lub wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian niezbędnych do podjęcia decyzji o dopuszczeniu artykułu do publikacji.
  • Nazwiska recenzentów są nie ujawniane.
 3. Komitet redakcyjny na podstawie recenzji wystawia jedną z trzech rekomendację dla artykułu:
  • Accepted – artykuł jest rekomendowany do publikacji. Autor będzie proszony o przesłanie wersji do druku. W wypadku, gdy opinia jest pozytywna, ale recenzent wskazuje na konieczność zmian i poprawek, autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego uwzględnienia sugerowanych poprawek.
  • Accept subject to revision – artykuł wymaga zmian i autor jest proszony o dokonanie zmian zgodnie z uwagami recenzentów oraz przesłanie artykułu po naniesionych zmianach wraz z odpowiedzią autora na pytania i uwagi recenzenta.
  • Rejected – artykuł został odrzucony i nie będzie publikowany
 4. W przypadku uzyskania rekomendacji Accept subject to revision autorzy powinni poprawić artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta, a następnie odesłać poprawiony artykuł wraz z ustosunkowaniem się autorów do opinii recenzentów.
 5. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu w danym numerze ZN AMG podejmuje Komitet Redakcyjny.

Przesłanie artykułu przyjętego do publikacji

Autorzy, których artykuł został przyjęty do publikacji w ZN AMG są informowani o jego akceptacji do druku w danym roku. Warunkiem opublikowania artykułu w danym numerze jest odesłanie na adres redaktora ostatecznej wersji artykułu spełniającej wymogi redakcyjne oraz przesłanie na adres redakcji wypełnionego i podpisanego przez Autora, zgłaszającego pracę do publikacji, oryginału oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich „Declaration of authorship”.