Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej
ZESPÓŁ REDAKCYJNY (Editorial Board)
ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
(Scientific Journal of Gdynia Maritime University)

ISSN 1644-1818
e-ISSN 2451-2486 (on-line)
Strona internetowa czasopisma: zeszyty.am.gdynia.pl

Dla Recenzenta

Wszystkie artykuły przesyłane do publikacji w ZN AMG podlegają redakcji naukowej i są recenzowane przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów powoływanych spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji. Proces recenzji odbywa się w systemie „double-blind-review proces”, tzn. autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzent jest zobowiązany do starannego, rzetelnego i terminowego przygotowania recenzji.

Recenzent ocenia pracę z zachowaniem zasady o niewystępowaniu konfliktu interesów. Jeśli recenzentowi znane są nazwiska autorów przedkłada on deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Recenzent ocenia pracę pod kątem zgodności z wymogami redakcyjnymi oraz z uwzględnieniem kryteriów ogólnych:

 • Relevance to the Journal:
 • Title Appropriate:
 • Abstract Adequate:
 • Paper Organization:
 • Paper Length:
oraz kryteriów merytorycznych:
 • Suitability of Topic:
 • Originality:
 • Technical Soundness:
 • Quality of Presentation:
 • Compatibility of References:
 • What is the overall impression?

Recenzent kończy recenzję jedną z następujących ocen (Recommendation to Editors):

 • Accepted
  Artykuł jest rekomendowany do publikacji. Autor będzie proszony o przesłanie wersji do druku. W wypadku, gdy opinia jest pozytywna, ale recenzent wskazuje na konieczność zmian i poprawek, autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego uwzględnienia sugerowanych poprawek.
 • Accept subject to revision
  Artykuł wymaga zmian i autor jest proszony o dokonanie zmian zgodnie z uwagami recenzentów oraz przesłanie artykułu po naniesionych zmianach wraz z odpowiedzią autora na pytania i uwagi recenzenta.
 • Rejected
  Artykuł został odrzucony i nie będzie publikowany

Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu, względnie o warunkowym dopuszczeniu tekstu do publikacji po naniesieniu poprawek przez autora zgodnie z uwagami zawartymi w recenzji. W takiej sytuacji, recenzent może zastrzec sobie prawo do ponownego zrecenzowania pracy, po dokonaniu przez autora poprawek wskazanych w pierwszej recenzji. Do publikacji dopuszczane będą prace posiadające dwie pozytywne recenzje (zawierające wniosek o dopuszczenie do publikacji).