Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej
ZESPÓŁ REDAKCYJNY (Editorial Board)
ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
(Scientific Journal of Gdynia Maritime University)

ISSN 1644-1818
e-ISSN 2451-2486 (on-line)
Strona internetowa czasopisma: zeszyty.am.gdynia.pl

Dla Redaktora

Redaktor tematyczny ZN AMG odpowiedzialny jest za:

 • zebranie artykułów od autorów,
 • przeprowadzenie procesu recenzji odpowiednio do wytycznych zawartymi w zakładkach Dla Autora i Dla Recenzenta
 • wstępną selekcję artykułów do publikacji w ZN AMG i rekomendację, za pośrednictwem Redaktora Naczelnego, tych artykułów Radzie Naukowej ZN AMG,
 • przekazanie zrecenzowanych i przygotowanych, zgodnie z wytycznymi, artykułów do wydawnictwa AMG, w terminie określonym w Regulaminie Działalności Wydawnictwa AMG, wraz z recenzjami oraz oświadczeniem autora dotyczącym praw autorskich,
 • przekazanie listy zaakceptowanych artykułów wraz ze wskazaniem kolejności ich publikacji oraz listy odrzuconych artykułów,
 • przekazanie wraz z artykułami do publikacji, listy recenzentów, którzy recenzowali artykuły,
 • prowadzenie bieżącej komunikacji z autorami artykułów na poszczególnych etapach przygotowania artykułu do publikacji (informowanie o statusie artykułu),
 • prowadzenia bazy potencjalnych recenzentów.


W przypadku inicjatywy związanej z wydaniem numeru specjalnego Zeszytu Naukowego Akademii Morskiej w Gdyni, redaktor inicjujący składa do Redaktora Naczelnego wniosek o wydanie zeszytów z uwzględnieniem:

 • propozycji tytułu,
 • wskazania wraz z uzasadnieniem tematyki zeszytów wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej
 • liczby artykułów,
 • proponowanego nakładu,
 • proponowanego składu redakcyjnego i recenzentów,
 • oświadczenia o sfinansowaniu wydania ZN wraz z potwierdzeniem dysponenta środków na pokrycie sfinansowania,
 • oświadczenie Redaktora inicjującego o zapoznaniu się z wymogami recenzowania oraz wymogami redakcyjnymi.

Artykuły przedłożone do publikacji w numerze specjalnym ZN AMG przez Redaktora inicjującego będą publikowane przy spełnieniu wszystkich wymogów, w tym formalnych, dotyczących procesu recenzowania oraz wymogów redakcyjnych.