Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
(Scientific Journal of Gdynia Maritime University)
ISSN 1644-1818
ISSN (on-line) 2451-2486
http://zeszyty.am.gdynia.pl
Przeciwdziałanie "ghostwriting" i "guest authorship"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy, etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Dlatego też autorzy publikacji zgłaszający artykuł do ZN AMG są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych do przygotowania publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za podane informacje ponosi autor zgłaszający pracę do publikacji.

Wszelkie wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz przejawy nierzetelności naukowej takie jak ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)
W przypadku ujawnienia nierzetelności po publikacji, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, a artykuł zostanie retraktowany.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.