Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 63/2009
Wydział Nawigacyjny
Wybrane problemy nawigacji morskiej i morsko-rzecznej
Redaktor naukowy wydania dr hab inż. Jacek Januszewski, prof. nadzw. AM
Recenzenci dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, prof. nadzw. AM

1. Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej.pdf

Strony
5-13
Filipkowski D.
Streszczenie
Treść artykułu można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy procesu powstawania i użytkowania aplikacji stworzonej za pomocą programowania obiektowego w programie Delphi 7 Personal. Celem tej aplikacji jest zobrazowanie ewentualnego wyglądu interfejsu użytkownika zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej, a co za tym idzie, przedstawienie korelacji pomiędzy wszystkimi wskaźnikami i urządzeniami zainstalowanymi na takim mostku. W drugiej części artykułu opisano symulację, jakiej dokonano na grupie studentów piątego roku Wydziału Nawigacji, którzy zostali potraktowani jako przyszli użytkownicy zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze morsko-rzecznej. Symulacja ta doprowadziła z kolei do bardzo ciekawych wniosków i spostrzeżeń.
2. Zintegrowany mostek nawigacyjny jednostek w żegludze morsko-rzecznej Zintegrowany mostek nawigacyjny jednostek w żegludze morsko-rzecznej.pdf

Strony
14-35
Januszewski J., Wawruch R., Weintrit A., Galor W.
Streszczenie
W artykule przedstawiono ogólne wytyczne do zaprojektowania zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej. Punktem wyjścia rozważań były doświadczenia zdobyte w żegludze morskiej oraz śródlądowej.
3. Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej.pdf

Strony
35-46
Królikowski A., Rutkowski G.
Streszczenie
Tematem tego artykułu jest analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych w żegludze morsko-rzecznej. Omówiono rzeczne systemy informacyjne funkcjonujące na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Federacji Rosyjskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
4. Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi jednostek morsko-rzecznych i śródlądowych na podstawie badań eksperymentalnych Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi jednostek morsko-rzecznych i śródlądowych na podstawie badań eksperymentalnych.pdf

Strony
47-61
Rutkowski G.
Streszczenie
W artykule określono ograniczenia bezpieczeństwa żeglugi ze szczególnym uwzględnieniem jednostek morsko-rzecznych i śródlądowych. Podstawą analizy ryzyka nawigacyjnego były badania ekspe-rymentalne.
5. Mapy Zatoki Gdańskiej BHMW Mapy Zatoki Gdańskiej BHMW.pdf

Strony
62-73
Łuczak A.
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z historią tworzenia i wykorzystania map nawiga-cyjnych Zatoki Gdańskiej, opracowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w latach 1927–2009.
6. Problemy wykorzystania elektronicznych katalogów map morskich Problemy wykorzystania elektronicznych katalogów map morskich.pdf

Strony
74-85
Pastusiak T.
Streszczenie
Papierowe katalogi map różnych producentów są jednolite w sposobie przedstawiania informacji użytkowej dla planowania podróży. Elektroniczne katalogi map są bardzo zróżnicowane w swojej formie i treści. Niejednolitość podstawowych definicji i różny stopień kontroli i dogodności obsługi przez użytkownika mogą prowadzić do składania błędnych bądź niekompletnych zapotrzebowań na mapy do realizacji bezpiecznej podróży. Wydaje się celowe częściowe ujednolicenie interfejsu katalogów map. Jednocześnie należałoby zapoznawać użytkowników z zagrożeniami płynącymi z różnorodności formy i treści katalogów map na etapie szkolenia wstępnego oraz udostępniać istniejące na statku katalogi i mapy elektroniczne przy każdorazowym okrętowaniu na nowy statek.
7. Analiza porównawcza standardowej i elektronicznej mapy nawigacyjnej Analiza porównawcza standardowej i elektronicznej mapy nawigacyjnej.pdf

Strony
86-94
Tarasiuk K.
Streszczenie
W prezentowanym artykule przedstawiono analizę porównawczą mapy standardowej z mapą elektroniczną. Uzyskano ją na zasadzie wyboru charakterystycznych elementów, które składają się na mapę oraz opisania ich w odpowiednim rozdziale. Każdy rozdział składa się z opisu danego elementu oddzielnie w mapie standardowej i elektronicznej, a następnie ukazuje różnice występujące pomiędzy tymi elementami w obu rodzajach map. Celem artykułu jest rozwiązanie ważnego problemu współ-czesnej nawigacji, jakim jest ukazanie różnic pomiędzy tymi mapami, oraz zaprezentowanie zalet, jakimi dysponuje mapa elektroniczna.
8. Zintegrowane systemy bezpieczeństwa morskiego Zintegrowane systemy bezpieczeństwa morskiego.pdf

Strony
96-103
Wróbel K.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wybrane zagrożenia dla bezpiecznego funkcjonowania transportu morskiego, a także zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem żeglugi, ich części składowe, możliwości operacyjne oraz perspektywy wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym.