Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 64/2010
Wydział Mechaniczny
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AM
Recenzenci prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski, st. of. mech. okręt., prof. zw. AM
prof. dr inż. Alfred Brandowski, prof. zw. AM
dr hab. inż. Józef Bartosiewicz, prof. nadzw. AM
dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AM
dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AM
dr hab. inż. Zbigniew Powierża, prof. nadzw. AM
dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AM
dr hab. Tadeusz Król, prof. nadzw. AM
dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AM
1. Proces starzenia układu ropa naftowa–woda morska analizowany metodami kąta kontaktu ciało stałe/ciecz i elastometrii powierzchniowej – wybrane wyniki badań Proces starzenia układu ropa naftowa–woda morska analizowany metodami kąta kontaktu ciało stałe/ciecz i elastometrii powierzchniowej – wybrane wyniki badań.pdf

Strony
1-1
Boniewicz-Szmyt K., Pogorzelski S.
Streszczenie
Asfalteny i żywice, główne powierzchniowoaktywne komponenty rop naftowych, są zdolne do formowania na powierzchniach międzyfazowych olej/woda i olej/atmosfera spójnych, żelo- i polimeropodobnych usieciowanych warstw pokryciowych. Proces starzenia rozlewiska ropy w morzu wiąże się ze zmianą struktury warstw i wpływa na powierzchniowe i międzyfazowe napięcia γOA, γO/W oraz odpowiadające im moduły elastyczności powierzchniowej E. Czasowa zmienność γO/W była rejestrowana nieinwazyjną metodą pomiaru kąta kontaktu, z użyciem kropli modelowych rop, wprowadzonych na płaską powierzchnię teflonu (PTFE), zanurzoną w oryginalnej wodzie morskiej, i analizowana z wykorzystaniem równania Younga-Duprè. Rzeczywista i urojona część zespolonego modułu lepkosprężystości międzyfazowej oraz czasy relaksacji procesów zmian strukturalnych określono metodą stres–relaksacja, za pomocą romboidalnego układu wagi powierzchniowej z płytką Wilhelmy\'ego. Rezultaty ujawniły występowanie co najmniej trzech dominujących czasów procesów przejściowych oraz lepkosprężysty charakter powstających warstw, \'skór\' międzyfazowych, z nienewtonowską reologią. Moduły E dla powierzchni O/A są prawie o rząd wielkości niższe od mierzonych dla O/W. Po określonym czasie, zależnym od rodzaju ropy i temperatury, występuje raptowny wzrost γO/W silnie skorelowany (r = 0,98) ze zmianą kąta kontaktu oraz wzrostem modułu E, jako efekt komplikacji struktury warstw. Oszacowany współczynnik dyfuzji procesu adsorpcji powierzchniowej (D = h2/tK, gdzie h jest rozmiarem kropli ropy, a tK czasem charakterystycznym) jest rzędu 10-6 cm2/s i pozostaje w zgodności z danymi uzyskanymi innymi metodami. W pomiarach porównawczych elastyczności powierzchniami kompozytowymi (szereg soczewek olejowych, o kilkucentymetrowej średnicy, na powierzchni wody morskiej) stwierdzono istotny wzrost E po 20–30 godzinach starzenia.
2. Metodyka określania ilości energii cieplnej do podgrzania paliwa w zbiornikach zapasowych Metodyka określania ilości energii cieplnej do podgrzania paliwa w zbiornikach zapasowych.pdf

Strony
19-26
Charchalis A., Krefft J.
Streszczenie
Współczesne statki morskie wyposażone są w silniki oraz urządzenia spalinowe przystosowane do spalania paliwa pozostałościowego o niskiej jakości. Konsekwencją tego jest zwiększone zapotrzebowanie na parę do celów grzewczych, w tym dla zapewnienia właściwej temperatury w zbiornikach zapasowych paliwa. Opierając się na autorskiej bazie danych oraz bilansach parowych dla kontenerowców, przeprowadzono analizę statystyczną. Gdy znane są założenia armatorskie projektowanej jednostki pływającej dotyczące prędkości eksploatacyjnej i liczby przewożonych kontenerów TEU (nośności), na etapie projektu wstępnego istnieje możliwość wyznaczenia objętości zbiorników zapasowych oraz ilości pary do podgrzania paliwa w tych zbiornikach.
3. Podatność na korozję naprężeniową złączy spawanych łukowo stopu AW 5059 ALUSTAR Podatność na korozję naprężeniową złączy spawanych łukowo stopu AW 5059 ALUSTAR.pdf

Strony
27-35
Dudzik K.
Streszczenie
W artykule omówiono metody spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych (MIG, TIG) stopów aluminium, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych w przemyśle okrętowym. Zaprezentowano technologię spawania metodą MIG oraz parametry wykonywania spoin doczołowych tą metodą stopów aluminium. Omówiono główne problemy występujące podczas spajania stopów aluminium. Przedstawiono wyniki badań podatności na korozję naprężeniową złączy spawanych metodą MIG stopu AW 5059 ALUSTAR (AlMg5Mn0,7). Badania korozji naprężeniowej wykonano, stosując próbę odkształcenia z małą prędkością (10-6 s-1), zgodnie z PN-EN ISO 7539-7.
4. Wpływ nagniatania na umocnienie elementów części maszyn okrętowych Wpływ nagniatania na umocnienie elementów części maszyn okrętowych.pdf

Strony
36-42
Dyl T.
Streszczenie
Nagniatanie może być wykorzystywane w procesie technologicznym wytwarzania i regeneracji wielu elementów części maszyn okrętowych. Często regenerowane są powierzchnie walcowe zewnętrzne (np. czopy wałów napędowych i korbowych). W pracy określono wpływ technologii nagniataniem na umocnienie warstwy wierzchniej próbek walcowych wykonanych ze stali C45. Nagniatanie wykonano za pomocą nagniataka krążkowego z dociskiem sztywnym NK-01 produkcji Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów. Nagniatak ten może być wykorzystywany do obróbki wykańczającej zewnętrznych powierzchni walcowych elementów części maszyn okrętowych.
5. Zastosowanie sieci neuronowych w badaniach ekspertowych niezawodności systemu napędowego statku Zastosowanie sieci neuronowych w badaniach ekspertowych niezawodności systemu napędowego statku.pdf

Strony
43-50
Frąckowiak W.
Streszczenie
W artykule przedstawiono metodę oszacowania liczby uszkodzeń systemu napędowego statku. Do badań wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Praca stanowi fragment szerszych badań niezawodności tych systemów. Dane do oszacowania uzyskano od ekspertów, którzy formułowali swoje opinie częściowo w formie rozmytej. W artykule oceniono wpływ przetwarzania tych danych oraz postaci parametrów wejściowych i wyjściowych na adekwatność modeli neuronowych.
6. Wpływ temperatury i stężenia cząstek magnetycznych Fe3O4 na wartość gęstości ferrocieczy wykonanej na bazie oleju silnikowego Wpływ temperatury i stężenia cząstek magnetycznych Fe3O4 na wartość gęstości ferrocieczy wykonanej na bazie oleju silnikowego.pdf

Strony
51-58
Frycz M.
Streszczenie
Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy są elementem szerszego projektu badawczego dotyczącego analizy zmian parametrów pracy poprzecznego łożyska ślizgowego smarowanego ferrocieczą. Analizę tę oparto na badaniach numerycznych i eksperymentalnych parametrów pracy łożyska ślizgowego. Do tego celu niezbędna była znajomość zmienności gęstości, smarności, a także lepkości dynamicznej ferrocieczy w zależności od stężenia cząstek magnetycznych Fe3O4, temperatury, a także wpływu kierunku, rodzaju i wartości indukcji pola magnetycznego. W niniejszym artykule pokrótce scharakteryzowano właściwości badanej ferrocieczy. Przedstawiono zwięzły opis metody wyznaczania wartości gęstości ferrocieczy oraz wyniki tych badań w zależności od zmian temperatury oraz od stężenia cząstek magnetycznych Fe3O4 w oleju bazowym. Pracę podsumowano obserwacjami i wnioskami wyciągniętymi na podstawie analizy wyników.
7. Model wymiany ciepła w chłodnicy płytowej Model wymiany ciepła w chłodnicy płytowej.pdf

Strony
59-68
Mielewczyk A.
Streszczenie
Rozwijanie metod regulacji oraz symulacji cyfrowej wymaga dokładnych modeli urządzeń technicznych. W artykule przedstawiono model wymiany ciepła w chłodnicy płytowej. Został on wyznaczony na podstawie równań różniczkowych, co zapewniło wysoką dokładność. Poprawność modelu sprawdzono na danych chłodnicy M10 – MFM firmy Alfa-Laval.
8. Preparaty eksploatacyjne stosowane w olejach smarowych Preparaty eksploatacyjne stosowane w olejach smarowych.pdf

Strony
69-76
Młynarczak A.
Streszczenie
W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotowej dotyczącej preparatów eksploatacyjnych stosowanych w olejach smarowych. Przedstawiono ich klasyfikację oraz mechanizmy działania. Obecnie najszersze zastosowanie znajdują preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. W ekstremalnych warunkach pracy systemów tribologicznych (wysokie naciski, prędkości względne, temperatury, chwilowy brak smarowania np. podczas rozruchu) preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym zapewniają dodatkową i skuteczną ochronę elementów maszyn.
9. Wprowadzenie do badań wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego docierarki podczas jednostronnego docierania powierzchni płaskich Wprowadzenie do badań wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego docierarki podczas jednostronnego docierania powierzchni płaskich.pdf

Strony
77-83
Molenda J.
Streszczenie
Artykuł stanowi wstęp do badań zagadnienia wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej. Docieranie, jako jeden ze sposobów obróbki bardzo dokładnej, jest szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza precyzyjnego. Polega ono na obróbce luźnym ścierniwem, której efekty determinuje znaczna liczba czynników, przez co bardzo trudny jest opis teoretyczny procesu. Dobór parametrów obróbki dla nieobrabianych dotąd materiałów odbywa się empirycznie, dlatego decydującą rolę odgrywa doświadczenie i umiejętności operatora obrabiarki lub technologa. W artykule przedstawiono proces jednotarczowego docierania powierzchni płaskich, jego model systemowy oraz wyniki analizy czynnikowej.
10. Praca minimalna ziębniczego obiegu lewobieżnego Praca minimalna ziębniczego obiegu lewobieżnego.pdf

Strony
84-88
Nanowski D.
Streszczenie
W artykule odniesiono się do dostępnej literatury i zawarto własne analizy związane z określaniem pracy minimalnej ziębniczego obiegu lewobieżnego. Analizowane są przyrosty entropii oraz objętości jako funkcji termodynamicznych. Tworzona jest zależność symetryczna do prawa Gouya-Stodoli. Umożliwia ona optymalizację obiegów lewobieżnych poprzez obliczenia wykonywane przy wykorzystaniu przyrostów objętości, np. czynnika obiegowego, wywołanych procesami nieodwracalnymi przebiegającymi w tych obiegach.
11. Metoda estymacji ryzyka napędowego systemów okrętowych Metoda estymacji ryzyka napędowego systemów okrętowych.pdf

Strony
89-98
Nguyen H.
Streszczenie
Artykuł przedstawia procedury zastosowania metody AHP w estymacji ryzyka systemów okrętowych. Estymacje parametrów funkcji ryzyka systemów przeprowadza się na podstawie danych ekspertów uzyskanych metodą porównywania parami.
12. Skutki zrzutu olejowego w polu światła w morzu Skutki zrzutu olejowego w polu światła w morzu.pdf

Strony
99-108
Rudź K.
Streszczenie
Wody zrzutowe pochodzące z siłowni okrętowych zawierają substancje olejowe, które dostają się do środowiska morskiego w postaci rozpuszczonej oraz zdyspergowanej, w następstwie czego zmieniają warunki transferu energii promienistej w toni morskiej. W artykule przedstawiono jakościową i ilościową analizę porównawczą tzw. pozornych właściwości optycznych czystej i zanieczyszczonej wody morskiej na przykładzie reflektancji oświetlenia, dla modelu akwenu bałtyckiego i akwenu oceanicznego. Kątowe rozkłady radiacji nadwodnej dla wybranych modeli środowiska morskiego otrzymano metodą komputerowej symulacji losów wielkiej liczby fotonów (ang. photon trace simulation). Prze-prowadzono symulacje dla dwóch rodzajów substancji ropopochodnych o skrajnie różnych właściwościach optycznych, dla długości fal z zakresu światła widzialnego, dla różnych wysokości słońca. Wyniki przedstawiono w postaci zależności widmowych i kątowych reflektancji oświetlenia obliczonej poprzez definicyjne całkowanie rozkładów oddolnej radiacji.
13. Badania zanieczyszczeń naftowych środowiska wodnego Badania zanieczyszczeń naftowych środowiska wodnego.pdf

Strony
109-116
Stelmaszewski A.
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest omówieniu zawartości zanieczyszczeń naftowych w przybrzeżnej wodzie Zatoki Gdańskiej oraz w rzekach: Wiśle i Kaczej. Względne masowe stężenie substancji naftowych w wodzie wyznaczano, wykorzystując ulepszoną metodę fluorescencyjną. Przedstawione wyniki badań wody morskiej oraz Rzeki Kaczej obejmują okres od stycznia 2006 r. do grudnia 2009 r. W tym okresie średnie stężenie w substancji naftowych w wodzie morskiej wynosiło 1,35·10–8, a w Rzece Kaczej 2,15·10–7. Wody Wisły badano od grudnia 2007 r. i w czasie dwuletnich badań średnie stężenie wyniosło 7,6·10–8. Przeprowadzone pomiary uwidoczniły zmienność sezonową zawartości olejów w wodzie różną w poszczególnych ośrodkach.
14. 2-D versus 3-D stress analysis of a marine propeller blade 2-D versus 3-D stress analysis of a marine propeller blade.pdf

Strony
117-126
Tham B.
Streszczenie
The shapes of propeller blades are built from two-dimensional data of blade cross sections. The stress field of propeller blades are analyzed basing on the results of three-dimensional models and, previ-ously, on beam models. In this paper the possibility of applying the theory of thin shells for this pur-pose is discussed.