Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 65/2010
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Konsument na rynku
Redaktor naukowy wydania dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AM
Recenzenci prof. dr hab. Piotr Palich
dr hab. Maria Śmiechowska, prof. AM
1. Skargi i reklamacje – jak utrzymać klienta? Skargi i reklamacje – jak utrzymać klienta?.pdf

Strony
5-15
Wanagos M.
Streszczenie
Współczesne przedsiębiorstwa nie tylko walczą o nowego klienta, lecz starają się utrzymać klienta już pozyskanego. Skarga czy reklamacja może oznaczać koniec współpracy. Dlatego ważne dla firmy są umiejętności wyjścia z tej trudnej sytuacji. Niezadowolenie i złożenie skargi czy reklamacji, a nawet dokonanie przez klienta zwrotu, wcale nie musi oznaczać porażki dla firmy. Najnowszą tendencją w polityce sprzedaży jest bowiem wykorzystanie sytuacji konfliktowej do lepszego poznania klienta i zdobycia jego przychylności, przy jednoczesnym upatrzeniu w tym swoistych możliwości doskonalenia obsługi.
2. Postawy konsumentów wobec nowej żywności Postawy konsumentów wobec nowej żywności.pdf

Strony
16-22
Babicz-Zielińska W.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań różnych autorów dotyczących postaw i zachowań konsumentów wobec żywności nowej generacji. Wykazały one, że prozdrowotne walory żywności są doceniane przede wszystkim przez osoby zainteresowane zdrowiem swoim i rodziny. Żywność funkcjonalną kupują głównie kobiety wykształcone, posiadające dzieci oraz osoby starsze. Żywność wygodną wykorzystują najczęściej ludzie młodzi, prowadzący niewielkie gospodarstwa domowe, dobrze sytuowani i bardziej wykształceni. Z kolei stosunek konsumentów do żywności genetycznie zmodyfikowanej jest na ogół negatywny. Wpływ na to mają przede wszystkim obawy przed ich szkodliwym wpływem na organizm człowieka oraz środowisko.
3. Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych.pdf

Strony
23-29
Rybowska A.
Streszczenie
Rozwój technologiczny, urbanizacyjny oraz zmiany w gospodarkach narodowych spowodowały zmiany w zachowaniach rynkowych konsumentów. Współcześnie konsumenci chętnie wykorzystują nowe formy sprzedaży. Do jednych z popularniejszych należy kupowanie w sklepach internetowych. Pociągnęło to za sobą pojawienie się na rynku nowego typu konsumentów: klienta sklepów internetowych. Celem pracy było określenie zachowań zakupowych klientów sklepów internetowych oraz czynników je determinujących. Na podstawie uzyskanych wyników skonstruowano profil demograficzny konsumenta sklepów internetowych. Klientami sklepów internetowych są osoby młode, z wyższym wykształceniem. Zaobserwowano różnice w zachowaniach zakupowych kobiet i mężczyzn.
4. Analiza porównawcza zachowań konsumentów polskich i angielskich na rynku usług żywieniowych Analiza porównawcza zachowań konsumentów polskich i angielskich na rynku usług żywieniowych.pdf

Strony
30-38
Zabrocki R., Cordice A.
Streszczenie
W ostatnich latach wzrasta znaczenie i udział usług żywieniowych w żywieniu społeczeństw wielu państw na świecie. Jednocześnie obserwuje się istotne dysproporcje dotyczące zakresu korzystania i zachowań konsumentów na rynku tego typu usług. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wybranych aspektów i wyróżników zachowań konsumentów polskich i angielskich na rynku usług żywieniowych. Określono istniejące podobieństwa i różnice w tym zakresie oraz podjęto próbę ich interpretacji. Wykazano, że usługi żywieniowe stanowią istotny element w życiu respondentów polskich i angielskich, przy czym Anglicy korzystają z tych usług średnio dwa razy częściej niż Polacy. Udział wydatków ponoszonych na usługi żywieniowe przez badanych w Anglii jest dwa do czterech razy wyższy niż w Polsce. Polacy korzystają z żywienia poza domem głównie w czasie spotkań towarzyskich i wyjazdów urlopowych, natomiast Anglicy w czasie spotkań biznesowych oraz przy okazji robienia zakupów. Organizację i jakość rynku usług żywieniowych w obu badanych krajach zdecydowanie wyżej ocenili respondenci angielscy niż polscy.
5. Wiedza na temat spożycia soli w różnych grupach narodowościowych Wiedza na temat spożycia soli w różnych grupach narodowościowych.pdf

Strony
39-50
Schlegel-Zawadzka M., Kowalczyk B.
Streszczenie
Sól kuchenna to jedna z najczęściej stosowanych przypraw. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jednak jej nadmierne spożycie ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Niniejsza praca ma na celu zbadanie, czy pochodzenie wybranych grup narodowościowych ma wpływ na ilość spożywanej soli i wiedzy na jej temat. Badanie przeprowadzono w grupie studenckiej w University of Calgary (Kanada) w roku akademickim 2008/2009. W badanej grupie znalazło się 77 dorosłych osób o średniej wieku około 23 lat. Badani zostali podzieleni na dwa sposoby – według pochodzenia i według płci. Wyniki badań wykazały, że wiedza na temat soli nie jest w sposób należyty odzwierciedlona w sposobie odżywiania. Grupy mające wiedzę na jej temat w dużym stopniu przekraczają zalecaną dzienną dawkę, chociaż ogółem 100% badanych uznało, że nadciśnienie wiąże się z nadużywaniem soli, a 50% ogółu powiązało nadużywanie soli z chorobami serca. Wśród badanych grup narodowościowych największe spożycie soli wykazały grupy pochodzące z Chin oraz z Polski, mimo iż ich wiedza była wyższa niż w pozostałych grupach. Wyniki pokazują, że 70% Polaków i podobnie Chińczyków dosala już przygotowany posiłek, preferują oni słone potrawy, wybierają również produkty z wysoką zawartością sodu (ser żółty, szynka, kiełbasa). W grupach kobiet i mężczyzn to głównie mężczyźni lubią słone potrawy, lecz wiedzą mniej o wpływie i właściwościach soli niż kobiety.
6. Postawy i zachowania konsumentów Trójmiasta na rynku karpia Postawy i zachowania konsumentów Trójmiasta na rynku karpia.pdf

Strony
51-60
Kreft A., Zabrocki R.
Streszczenie
W dobie coraz większej wiedzy na temat zapotrzebowania organizmu ludzkiego na składniki pokarmowe niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania, jak również rosnącej w związku z tym świadomości konsumentów niepokojący jest fakt, że intensywne tempo życia oraz pęd do jego upraszczania w znaczny sposób wpływa na obniżenie jego jakości. Dlatego tak istotne jest poznanie zachowań konsumentów na rynku żywności, a w konsekwencji mechanizmów nimi sterujących. W efekcie umożliwi to opracowanie metod dotarcia do odpowiednich grup ludności w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w ich sposobie odżywiania. Jednym z istotnych problemów jest niedostatecznie duże spożycie ryb, które równocześnie powinny być jednym ze stałych elementów diety. Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie postaw i zachowań konsumentów Trójmiasta na rynku karpia. Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego pośród 120 respondentów zróżnicowanych pod względem płci, wieku i wykształcenia. Większość badanych (81%) deklarowała pozytywny stosunek do ryb jako codziennego elementu diety. Zdecydowanie chętniej spożywane są ryby morskie niż słodkowodne, przy czym najmniej popularne są one wśród młodych konsumentów. Karp jest rybą spożywaną przede wszystkim okazjonalnie (54%), co może sugerować wprowadzanie go do diety jedynie ze względów kulturowych. Otrzymane wyniki sugerują konieczność bliższego zbadania przyczyn i mechanizmów leżących u podstaw zachowań konsumentów w stosunku do tego rodzaju ryb oraz szczegółowego badania porównawczego postaw w stosunku do innych rodzajów i gatunków tej grupy produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
7. Bezpieczeństwo żywności pakowanej hermetycznie w świadomości konsumentów Bezpieczeństwo żywności pakowanej hermetycznie w świadomości konsumentów.pdf

Strony
61-72
Steinka I.
Streszczenie
Prawidłowy dobór systemu pakowania i rodzaju materiału opakowaniowego stanowi gwarancję bezpieczeństwa przechowywanej żywności. Nieprawidłowości związane z wyborem systemu pakowania mogą determinować rozwój Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7. Interakcje opakowanie–produkt mogą wywoływać również migracje plastyfikatorów, monomerów, komponentów środków stosowanych do łączenia warstw laminatów. Zagrożenia higieniczne związane z nieodpowiednim pakowaniem żywności, takie jak teratogeneza, embriogeneza, nowotwory, zatrucia pokarmowe, pozostają poza sferą świadomości konsumenta. Badania ankietowe wykazują, że konsumenta cechuje znaczne zaufanie do producenta w kwestii wyboru systemu pakowania żywności i rodzaju stosowanych opakowań. Badania te ujawniają też, że konsumenci nie mają świadomości zagrożeń związanych z hermetycznym pakowaniem produktów żywnościowych.