Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 66/2010
Wydział Elektryczny
Zagadnienia pomiarów, diagnostyki i eksploatacji w elektroenergetyce okrętowej
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
Recenzenci prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, PŚ
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, PG
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek, PŁ
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk, PG
1. Uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej. Część I. Geneza i koncepcja Uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej. Część I. Geneza i koncepcja.pdf

Strony
7-19
Mindykowski J.
Streszczenie
W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej części pokazano jego projekt i realiację techniczną. W niniejszej pracy krótko nawiązano do dwóch tendencji związanych z konstrukcją analizatorów jakości energii elektrycznej: pierwszej, opartej na wykorzystaniu komputera PC z kartą pomiarową, oraz drugiej, obecnie dominującej, dotyczącej urządzeń dedykowanych opartych na technologii procesorów sygnałowych, w tym układów programowalnych FPGA. Następnie dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych rozwiązań przyrządów do oceny jakości energii elektrycznych, opracowanych w KEO AM w Gdyni, wskazując na specyfikę aplikacji i wymagań obowiązujących w systemach okrętowych. W tym kontekście przedstawiono metody pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w rozważanych systemach, podkreślając różnice między metodami opisanymi w odnośnych normach IEC dla sieci lądowych a rzeczywistymi, odmiennymi warunkami istniejącymi w sieciach okrętowych. Konsekwencją pokazanych różnic jest podjęta próba opracowania nowego, uniwersalnego analizatora jakości energii elektrycznej, o opisanych cechach konstrukcyjnych i właściwościach metrologicznych.
2. Uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej. Część II. Projekt i realizacja techniczna Uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej. Część II. Projekt i realizacja techniczna.pdf

Strony
21-36
Mindykowski J., Tarasiuk T., Maśnicki R., Szweda M., Górniak M.
Streszczenie
W artykule, podzielonym na dwie części, przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej natomiast pokazano jego założenia projektowe w warstwie funkcjonalnej i sprzętowej oraz realizację techniczną, opartą na zaawansowanej technologii DSP TigerSHARC, z wykorzystaniem dedykowanych modułów FPGA.
3. Analiza rozdziału obciążeń między równolegle pracujące prądnice na przykładzie wybranych statków Analiza rozdziału obciążeń między równolegle pracujące prądnice na przykładzie wybranych statków.pdf

Strony
37-48
Górniak M., Szweda M.
Streszczenie
W artykule omówiono wskaźniki rozdziału mocy czynnej, biernej, prądu oraz wyniki ich pomiaru w systemach wybranych jednostek pływających. Pomiary wykonano podczas normalnej eksploatacji statków. Ze szczególną uwagą odniesiono się do stanów dynamicznych, czyli gwałtownych zmian obciążenia elektrowni okrętowej, mających duży wpływ na poprawną ocenę rozdziału obciążeń między pracującymi równolegle prądnicami. Dotychczas oceniano rozdział obciążeń głównie w stanach ustalonych.
4. Badanie silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym składowe subharmoniczne Badanie silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym składowe subharmoniczne.pdf

Strony
49-56
Gnaciński P., Pepliński M., Szweda M.
Streszczenie
Jednym z najczęściej występujących zaburzeń jakości napięcia są odkształcenia jego przebiegu, które zazwyczaj wiążą się z obecnością wyższych harmonicznych. W niektórych systemach elektroenergetycznych oprócz wyższych harmonicznych występują również składowe interharmoniczne i subharmoniczne. Ich obecność powoduje dodatkowe straty mocy oraz wzrost obciążeń cieplnych silników indukcyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu subharmonicznych na prądy i nagrzewanie silnika indukcyjnego.
5. Istota wielokryterialnego podejmowania decyzji remontowo-modernizacyjnych w okrętowych systemach elektroenergetycznych Istota wielokryterialnego podejmowania decyzji remontowo-modernizacyjnych w okrętowych systemach elektroenergetycznych.pdf

Strony
57-65
Nowak T.
Streszczenie
Artykuł zawiera zagadnienia związane z optymalizacją wyboru urządzeń elektrycznych podczas prac remontowych lub modernizacyjnych okrętowego systemu elektroenergetycznego. Wybór tych urządzeń w warunkach rynkowych powinien być efektywny technicznie i ekonomicznie. Rezultatem powinien być wybór optymalny.
6. Adaptacja laboratorium elektroenergetyki okrętowej do wymagań konwencji STCW Adaptacja laboratorium elektroenergetyki okrętowej do wymagań konwencji STCW.pdf

Strony
67-74
Bastian B., Dudojć B.
Streszczenie
W artykule przedstawiono propozycję modernizacji istniejącego laboratorium elektrowni okrętowej w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowe Akademii Morskiej w Gdyni. Planowane zmiany wynikają z nowych wyzwań stojących przed oficerem elektrykiem okrętowym, zawartych w znowelizowanej konwencji STCW 78/10.
7. Wyznaczanie charakterystyk wyjściowych czujnika optycznego metodą aproksymacji średniokwadratowej Wyznaczanie charakterystyk wyjściowych czujnika optycznego metodą aproksymacji średniokwadratowej.pdf

Strony
75-94
Jankowski P., Piłat A., Wołoszyn J.
Streszczenie
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyki wyjściowej optycznego czujnika przemieszczenia prostoliniowego z wykorzystaniem aproksymacji średniokwadratowej. Procedurę do aproksymacji zbioru punktów zbudowano w środowisku Mathcad, opierając się na ortogonalnych funkcjach Grama. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych określających funkcje aproksymujące dla znanej funkcji analitycznej z zadanymi losowo zakłóceniami. Na tej podstawie przeprowadzono dyskusje na temat najkorzystniejszej liczby punktów pomiarowych.
8. Laboratoryjny model bezprzewodowej sieci pomiarowo-kontrolnej Laboratoryjny model bezprzewodowej sieci pomiarowo-kontrolnej.pdf

Strony
95-104
Maśnicki R., Witek P.
Streszczenie
W artykule omówiono konfigurację sieci bezprzewodowej ZigBee współpracującej m.in. ze sterownikiem mikroprocesorowym. Opisano zbudowany układ prototypowy urządzenia końcowego sieci ZigBee oraz sposób połączenia z peryferiami. Przedstawiono algorytmy działania modelu.