Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 67/2010
Wydział Nawigacyjny
Problemy nawigacji i transportu morskiego
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM
Recenzenci dr inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. nadzw. AM
dr inż. kpt. ż.w. Stanisław Górski, prof. nadzw. AM
prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
dr inż. Przemysław Krata
dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. AM
mgr Małgorzata Sokołowska
dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof nadzw. PG
dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM


SpisTresciZN067.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN067.pdf
Strona redakcyjna
1. Metody zmniejszenia zużycia paliwa w procesie eksploatacji statku Metody zmniejszenia zużycia paliwa w procesie eksploatacji statku.pdf

Strony
11-25
Jurdziński M.
Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono metody obniżania kosztów eksploatacji statku przez redukcję zużycia paliwa przez jego główne systemy napędowe. Opisano metody zmniejszania oporów kadłuba, polepszenia pracy silnika głównego oraz optymalizację wyznaczania i realizację trasy pływania statku. W podsumowaniu omówiono zasady polityki operatorów i armatorów działających w celu minimalizacji zużycia energii na statkach.
2. Możliwości rozwoju mostka zintegrowanego na przykładzie statku „Horyzont” Możliwości rozwoju mostka zintegrowanego na przykładzie statku „Horyzont”.pdf

Strony
26-29
Brzóska S.
Streszczenie
W artykule zawarto analizę konieczności zamontowania systemu mostka zintegrowanego na statku badawczym „Horyzont II” oraz możliwości połączenia jego interfejsu z nowozainstalowanym sonarem patrzącym wprzód. Scharakteryzowano nowoczesne wyposażenie nawigacyjne statku i wpływ jego wykorzystania na wzrost bezpieczeństwa nawigacji. Naświetlono dalsze możliwości rozwoju systemu mostka zintegrowanego na statkach specjalistycznych.
3. Model środowiska wieloagentowego w neuroewolucyjnym sterowaniu statkiem Model środowiska wieloagentowego w neuroewolucyjnym sterowaniu statkiem.pdf

Strony
30-36
Łącki M.
Streszczenie
W artykule tym przedstawiono propozycję użycia neuroewolucyjnego systemu wieloagentowego do wspomagania decyzji manewrowych sternika statku płynącego na ograniczonym obszarze wodnym. W środowisku tym sternik jest osobnikiem określonej populacji, która za pomocą algorytmów ewolucyjnych oraz metod uczenia ze wzmocnieniem dostosowuje się do wyznaczonego zadania, jakim jest bezpieczne przepłynięcie danego obszaru przez wyznaczone jednostki pływające.
4. Superpozycja oddziaływań w grawitacyjnym modelu procesów decyzyjnych w akcji SAR Superpozycja oddziaływań w grawitacyjnym modelu procesów decyzyjnych w akcji SAR.pdf

Strony
37-45
Krata P.
Streszczenie
Artykuł wprowadza zasadę superpozycji jako istotnego składnika modelu matematycznego podejmowania decyzji wyboru rejonu rozpoczęcia poszukiwań podczas akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu. Umożliwia ona modelowanie oddziaływań prowadzących do podjęcia decyzji wyboru początkowej pozycji odniesienia dla wyznaczania rejonu poszukiwań SAR dla wielu rozbitków oczekujących na pomoc.
5. Manewr bocznego przemieszczenia na płynącym statku Manewr bocznego przemieszczenia na płynącym statku.pdf

Strony
46-55
Czerniak M., Wilczyński P., Więckiewicz W.
Streszczenie
W artykule przedstawiono pomiary parametrów ruchu zbiornikowca nośności 22 000 t podczas manewru bocznego przemieszczenia w trakcie żeglugi stałym kursem. Manewr, roboczo nazwany „underway crabbing”, wykonany został przy współpracy dziobowego steru strumieniowego ze sterem zaśrubowym. Przy zwiększonych mocach dziobowych sterów strumieniowych w odniesieniu do dotychczas stosowanych mocy taki manewr stwarza mniejsze zagrożenie dla długich statków płynących po wąskich szlakach żeglugowych niż dotychczas stosowany manewr zejścia z kursu w sytuacjach kolizyjnych.
6. Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem kolejowym w Polsce Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem kolejowym w Polsce.pdf

Strony
56-72
Salomon A.
Streszczenie
Celem artykułu jest próba udowodnienia, że transport drogą kolejową ładunków ponadgabarytowych w Polsce ma dużą przyszłość, pomimo że w obecnej chwili napotyka wiele trudności, przez co jest stosunkowo mało konkurencyjny do innych środków i gałęzi przewozu. Dodatkowym celem jest wyjaśnienie, czym jest ładunek nadzwyczajny w transporcie kolejowym, jakie wiążą się z nim aspekty prawne i ekonomiczne oraz jakie stawiane są wymogi i warunki techniczne, które muszą być spełnione dla bezpieczeństwa przewozu.
7. Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.pdf

Strony
73-88
Grzelakowski A.S.
Streszczenie
Dynamiczny rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego stymulowany jest przez wiele różnorodnych czynników. Czynniki te – tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, czyli wewnątrzbałtyckie oraz rynkowe i pozarynkowe, transportowe i pozatransportowe – działają z różną siłą na wielkość i strukturę przewozów drogą morską. W przyszłości siła i zakres ich oddziaływania na badane zjawisko będzie ulegać różnokierunkowym zmianom. Autor artykułu podejmuje próbę identyfikacji i klasyfikacji podstawowych czynników tego typu oraz ocenia – głównie od strony uwarunkowań rynkowych: rynków towarowych i transportowych – jak czynniki te w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia w układzie bałtyckim i pozabałtyckim będą stymulować lub ograniczać ekspansję transportu morskiego w tym regionie Europy. Przedmiotem analizy jest także problem konkurencyjności międzygałęziowej w transporcie w regionie bałtyckim, która stymulowana przez zmiany zachodzące w układzie infrastruktury transportowej oraz postępujące procesy koncentracji strumieni dostaw może w istotny sposób wpływać na podział zadań przewozowych między poszczególnymi gałęziami transportu. Wskazuje się również na istotną rolę w tym zakresie Komisji Europejskiej, która za pomocą programów wsparcia rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, autostrad morskich i transportu intermodalnego, a także przez opracowanie i realizację strategii dla regionu Morza Bałtyckiego może w znacznym stopniu stymulować ekspansję transportu morskiego w tym regionie.
8. LNG in the Baltic Sea Region opportunities for the ports LNG in the Baltic Sea Region opportunities for the ports.pdf

Strony
89-100
Rozmarynowska M.
Streszczenie
LNG (Liquefied Natural Gas) may play an important role in the Baltic Sea Region in the near future – both as an alternative energy source for Baltic countries and as an alternative fuel for ships operating on the Baltic Sea. However, it requires construction of special port infrastructure. At present, a number of LNG terminals are planned to be constructed in Baltic Sea Region in the near future. Some of them are large scale LNG import terminals (Świnoujście, Riga, Klaipeda, Paldiski) and others are smaller scale LNG distribution terminal (Nynäshamn, Gothenburg, Gävle). Construction of infrastructure for distribution of LNG to ships is also essential. LNG is consider as a alternative fuel mainly for ships operating in liner service. Hence, LNG terminals for bunkering purpose should be constructed in locations where there is the most dense liner services.
9. Clustering analysis and identification of marine traffic congested zones at Wusongkou, Shanghai Clustering analysis and identification of marine traffic congested zones at Wusongkou, Shanghai.pdf

Strony
101-113
Oo Kyay Mone Soe, Shi Chaojian, Hu Qinyou, Weintrit A.
Streszczenie
Shanghai, with its natural, cultural and historical wealth, is not only one of China’s most beautiful cities, but it is also one of the most exciting cities in the world. However, there are enormous challenges for navigation in the Shanghai Strait due to its geographical, geopolitical and oceanographic structure. One of the challenges is the marine traffic which crosses from one side to other of the strait. In this study, an attempt is made to identify of vessel traffic zones based on DBSCAN in the Wusongkou. It is located along the north end of Huangpu river which flows from South-West of Shanghai to the North-East and flows into Yangtze river. Ship’s domain is introduced into the DBSCAN algorithm, a particle suitable clustering algorithm is improved for clustering the real-time ship’s dynamic data and detecting potential traffic congested areas at sea, and define three neighborhood models. In addition, fuzzy evaluation model is applied to identify traffic congestion degree. At the end of study, combining the improved DBSCAN algorithm and fuzzy evaluation model for traffic congestion degree, using three neighborhood models with different size to analyses the AIS data from the vessels nearby Wusongkou in Shanghai, and build the corresponding figure of traffic condition visualisation, used to visualise the evaluation result. The result indicate that the neighborhood three model (length is seventeen times of ship’s length, width is six point four times of ship’s length plus ship’s width) can identify the traffic congested zones better.