Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 69/2011
Wydział Nawigacyjny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM w Gdyni
Recenzenci dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM w Gdyni
prof. dr hab. Franciszek Grabski, AMW Gdynia
dr hab. inż. Mirosław Gerigk, Politechnika Gdańska


SpisTresciZN069.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN069.pdf
Strona redakcyjna
1. Badania oddziaływania sterów strumieniowych na nabrzeże w rejonie cumowania statków samodzielnie manewrujących Badania oddziaływania sterów strumieniowych na nabrzeże w rejonie cumowania statków samodzielnie manewrujących.pdf

Strony
7-14
Abramowicz-Gerigk T.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań w skali rzeczywistej oddziaływania na nabrze-że sterów strumieniowych statku. Omówiono system pomiarowy zainstalowany na nabrzeżu promo-wym w Porcie Gdynia i dokonano analizy przeprowadzonych pomiarów. Opisano model oddziaływa-nia sterów strumieniowych na nabrzeże i dno w rejonie cumowania statku w zależności od warunków pogodowych.
2. Podejmowanie decyzji przez koordynatora akcji ratowniczej na podstawie niezawodności obiektu poszukiwanego Podejmowanie decyzji przez koordynatora akcji ratowniczej na podstawie niezawodności obiektu poszukiwanego.pdf

Strony
15-23
Burciu Z.
Streszczenie
W artykule przedstawiono model niezawodności tratew ratunkowych oraz wyznaczone parame-try niezawodnościowe dla tratew ratunkowych 6-, 10- i 20-osobowych z dryfkotwą i bez dryfkotwy dla 10% i 100% obsadzenia tratwy, dla prędkości wiatru 52 węzły. Przedstawione parametry niezawod-nościowe zastosowano przy podejmowaniu decyzji przez koordynatora akcji SAR.
3. Warunki zewnętrzne wpływające na bezpieczeństwo manewrów statku podczas wejścia do portu Warunki zewnętrzne wpływające na bezpieczeństwo manewrów statku podczas wejścia do portu.pdf

Strony
25-34
Gackowski P.
Streszczenie
W artykule przedstawiono ogólny podział portów z uwzględnieniem ich funkcjonalności, wielko-ści i przeznaczenia, specjalności czy położenia geograficznego. Podziału tego dokonano ze względu na wyznaczenie głównych cech i zadań systemu zarządzania bezpieczeństwem ośrodka portowego i statków. Opisano również główne grupy czynników mających wpływ na bezpieczeństwo manewrów statków podczas podejścia do portu. Rozpatrując szczegółowo każdy z etapów wejścia statku do portu, zidentyfikowano specyficzne czynniki mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jednostek na każdym etapie, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia statku torem wodnym i kanałem wewnątrzportowym.
4. Metoda wyznaczania optymalnych parametrów wpływających na zużycie paliwa statku w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych Metoda wyznaczania optymalnych parametrów wpływających na zużycie paliwa statku w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.pdf

Strony
35-43
Górski W.
Streszczenie
W referacie przedstawiono metodę wyznaczania optymalnych wartości parametrów eksploata-cyjnych statku wpływających na zużycie paliwa przez jego silniki główne. Metoda wykorzystuje model teoretyczny określający zapotrzebowanie mocy w funkcji kluczowych parametrów, tzn. prędko-ści, zanurzenia i trymu, a także uwzględnia stan powierzchni kadłuba i śruby. Model teoretyczny pozwala na aproksymację funkcji zapotrzebowania mocy silników statku dzięki właściwemu doborowi parametrów funkcji aproksymującej. W artykule zaproponowano użycie algorytmów genetycznych do doboru tych parametrów – daje to możliwość „uczenia” się modelu na podstawie danych uzyska-nych w trakcie eksploatacji jednostki.
5. Manewr awaryjnego zatrzymania statku na torze wodnym Manewr awaryjnego zatrzymania statku na torze wodnym.pdf

Strony
45-50
Jackowski K.
Streszczenie
Artykuł dotyczy manewru awaryjnego zatrzymania dużego statku na torze wodnym. Przyjęto, że tor wodny został zablokowany przez inny duży statek. Należy więc doprowadzić do zatrzymania poruszającego się statku lub przynajmniej maksymalnie zredukować jego prędkość, tak aby skutki ewentualnej kolizji były minimalne – nie wolno jednak dopuścić do wyjścia poza tor, ponieważ zagraża to znacznie poważniejszymi konsekwencjami. Rozpatrywane są dwa warianty manewru: wariant bezpośredniego przesterowania napędu na całą wstecz oraz wariant rozpoczęcia manewru zatrzymania od wyłożenia steru na burtę. Uwzględniono także ewentualne procedury korekcyjne, które mogą okazać się konieczne w trakcie wykonywania manewru awaryjnego zatrzymania statku. Na koniec oceniono przebieg manewru i podano wynikające stąd wnioski.
6. Modelowanie CFD momentu przechylającego statek wskutek działania wiatru Modelowanie CFD momentu przechylającego statek wskutek działania wiatru.pdf

Strony
51-61
Krata P., Jachowski J.
Streszczenie
Artykuł traktuje o modelowaniu momentu przechylającego statek wskutek działania wiatru z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów. Analizę przedstawiono na przykładzie wy-branego statku w typowym dla niego stanie załadowania. Wyniki obliczeń zestawiono z klasycznym ujęciem zagadnienia, stosowanym powszechnie w rutynowych obliczeniach statecznościowych pro-wadzonych na statku.
7. Wpływ odległości bocznej na manewr wyprzedzania statków morskich na akwenach ograniczonych Wpływ odległości bocznej na manewr wyprzedzania statków morskich na akwenach ograniczonych.pdf

Strony
63-72
Lizakowski P.
Streszczenie
Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków morskich jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Specyfika akwenu ograniczonego redukuje dostęp-ną przestrzeń manewrową. Jednym z elementów decydujących o bezkolizyjnym wykonaniu manewru wyprzedzania jest prawidłowa ocena odległości bocznej pomiędzy statkami w trakcie jego wykony-wania. W artykule przedstawiono przyczyny kolizji statków podczas wyprzedzania na akwenach ogra-niczonych.
8. Manewry „człowiek za burtą” na współczesnych statkach morskich Manewry „człowiek za burtą” na współczesnych statkach morskich.pdf

Strony
73-80
Łukaszewicz A.
Streszczenie
Przy obecnej różnorodności typów statków niemożliwe jest opracowanie uniwersalnych manew-rów „człowiek za burtą” (person over board – POB), które można by zastosować na różnych stat-kach. Podstawą są manewry zalecane przez Międzynarodowy lotniczy i morski podręcznik poszuki-wania i ratowania (IAMSAR) mówiący o trzech manewrach „człowiek za burtą”: „pętla Williamsona” , „zwrot o 270°” oraz „pętla Scharnowa”, stosowanych w różnych sytuacjach. Wykonanie wyżej wy-mienionych manewrów na pewnych typach statków w formie, której są zalecane, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji (przechył, uszkodzenie steru itp.). W artykule przedstawiono analizę manewrów oraz obecne urządzenia, które wspomagają ma-newr „człowiek za burtą”. We wnioskach wskazano dalsze prace, które należało by podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo statków wykonujących manewry POB.
9. Modelowanie emisji szkodliwych składników spalin morskich silników okrętowych w celu oceny wpływu emitowanych zanieczyszczeń na jakość powietrza atmosferycznego Modelowanie emisji szkodliwych składników spalin morskich silników okrętowych w celu oceny wpływu emitowanych zanieczyszczeń na jakość powietrza atmosferycznego.pdf

Strony
81-94
Pawlak M.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania opracowanego na podstawie metod Monte Carlo symulacyjnego modelu emisji szkodliwych składników spalin silników okrętowych stat-ków morskich do przeprowadzenia oceny wpływu tych zanieczyszczeń na jakość powietrza atmosfe-rycznego. Przeprowadzono również analizę możliwości wykorzystania do tego celu istniejących mo-deli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, wskazano na ich istotne ograniczenia oraz na konieczność opracowania specjalistycznego modelu rozprzestrzeniania się związków emitowanych w spalinach statków.
10. Praktyczna ocena stateczności w eksploatacji a bezpieczeństwo statku Praktyczna ocena stateczności w eksploatacji a bezpieczeństwo statku.pdf

Strony
95-104
Soliwoda J.
Streszczenie
Kryteria stateczności opracowane przez Międzynarodową Organizacje Morską oraz towarzy-stwa klasyfikacyjne statków mają zapewnić ich bezpieczną eksploatację na morzu. Stanowią one podstawę oceny bezpieczeństwa statku. Jednakże ze względu na zmienny charakter środowiska mor-skiego kompleksowa ocena bezpieczeństwa należy do kapitana jednostki. Wartości kryteriów statecz-nościowych zostały wypracowane na podstawie wieloletnich badań zachowań statków oraz analizy zaistniałych wypadków. Szybkie zmiany w strukturze przewożonych ładunków wywołują zmiany adap-tacyjne konstrukcji statków, co w konsekwencji powoduje „niedostosowanie” statków do przyjętych zasad oceny stateczności. Innym aspektem praktycznego stosowania się do kryteriów stateczności jest subiektywny odbiór kryteriów oraz odniesienie ich do bezpieczeństwa statku. W artykule przestawiono sposób oceny bezpieczeństwa statku z uwzględnieniem zarówno kryteriów statecznościowych, jak i praktycznej eksploatacji statków.
11. System wspomagania decyzji wyboru jednostki nieratowniczej do akcji SAR z wykorzystaniem sieci Bayesowskiej System wspomagania decyzji wyboru jednostki nieratowniczej do akcji SAR z wykorzystaniem sieci Bayesowskiej.pdf

Strony
105-112
Starosta A.
Streszczenie
Dzięki nowoczesnym systemom komunikacji informacja o statku w niebezpieczeństwie dociera niezawodnie do wielu statków, które mogą pomóc. Nie wszystkie będą potrzebne, dlatego kapitan statku w niebezpieczeństwie lub koordynator akcji SAR ma prawo wybrać najbardziej odpowiednie jednostki do przeprowadzenia akcji ratunkowej. System wspomagania decyzji pozwoli to wykonać bardzo szybko i obiektywnie. W artykule zaproponowano wykorzystanie sieci bayesowskiej do takiego systemu i pokazano, jak istotne jest dokładne opracowanie wszystkich elementów sieci.
12. Wpływ rozkładu deformacji na długości kadłuba na wyznaczanie wyporności na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia Wpływ rozkładu deformacji na długości kadłuba na wyznaczanie wyporności na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia.pdf

Strony
113-122
Wawrzyński W.
Streszczenie
W artykule przedstawiono problemy wyznaczania wyporności oraz masy ładunku załadowanego na statek, na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia, związane z metodą uwzględ-niania w obliczeniach deformacji kadłuba, zwłaszcza rozkładu deformacji na długości kadłuba statku. Na podstawie szeregu obliczeń wytrzymałości kadłuba różnych statków, w różnych stanach załado-wania, przeprowadzono analizę położenia maksimum deformacji na długości kadłuba. Przedstawiono również inne problemy związane z deformacją kadłuba, mające wpływ na wyznaczanie wyporności statku.
13. Efektywność pracy sterów strumieniowych na „Darze Młodzieży” i „Horyzoncie II” Efektywność pracy sterów strumieniowych na „Darze Młodzieży” i „Horyzoncie II”.pdf

Strony
123-134
Więckiewicz W.
Streszczenie
W latach 2009–2011 przeprowadzono badania efektywności pracy sterów strumieniowych zamontowanych na statkach szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni: „Dar Młodzieży” i „Horyzont II”. Pomierzone zostały prędkości kątowe rotacji niepłynących statków pod wpływem pracy sterów strumieniowych oraz prędkości cyrkulacji statków płynących naprzód z prędkościami manewrowymi przy pracy wyłącznie sterów strumieniowych, ale bez wychylania płetw sterów zaśrubowych statków.