Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 70/2011
Wydział Elektryczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wybrane zagadnienia telekomunikacji
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Wiesław Sieńko, prof. nadzw. AM


SpisTresciZN070.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN070.pdf
Strona redakcyjna
1. Wykorzystanie histogramu w procesie korekty obrazu cyfrowego Wykorzystanie histogramu w procesie korekty obrazu cyfrowego.pdf

Strony
8-18
Bojarski P., Waszkiel A.
Streszczenie
Histogram jest graficznym przedstawieniem wszystkich stopni jasności występujących w obrazie. Histogram każdego obrazu jest unikatowy. Niemniej jednak z jego ogólnych cech można wnioskować o poprawności rejestracji obrazu. W procesie korekty wykorzystuje się go jako źródło informacji o tonach znajdujących się w obrazie. Jego modyfikacja, polegająca na rozciąganiu, przesuwania i wyrównywaniu, pozwala na uzyskanie obrazu, w którym znajdują się wszystkie możliwe jasności, a sam obraz jest postrzegany jako prawidłowo naświetlony.
2. Koncepcja implementacji modemów IVS i PSAP systemu eCall w technologii SDR Koncepcja implementacji modemów IVS i PSAP systemu eCall w technologii SDR.pdf

Strony
19-31
Bronk K., Lipka A., Niski R., Żurek J.
Streszczenie
W pierwszej części artykułu przedstawiono najważniejsze założenia tworzonego obecnie pod auspicjami organów Unii Europejskiej systemu eCall. W szczególności skupiono się na opisie funkcjonalności dwóch najważniejszych bloków systemu, tj. modułów IVS oraz PSAP, a ponadto scharakteryzowano tzw. minimalny zestaw danych MSD. Przedstawiono również technikę in-band modem, która będzie wykorzystywana w systemie do równoległej transmisji sygnałów mowy oraz danych. W drugiej części referatu zaprezentowano wykonany w ramach grantu NR10-0016-06/2009 sprzętowy prototyp modułów IVS oraz PSAP, funkcjonujący według aktualnej wersji standardu systemu eCall. Prototyp ten został w całości zrealizowany w technologii radia definiowalnego programowo SDR (Software Defined Radio).
3. Postępy w pracach nad planem implementacji strategii e-nawigacji Postępy w pracach nad planem implementacji strategii e-nawigacji.pdf

Strony
32-44
Korcz K.
Streszczenie
Przedstawiono ogólne założenia, cele i kluczowe elementy strategii e-nawigacji w żegludze morskiej. Omówiono priorytetowe potrzeby użytkowników e-nawigacji. Zaprezentowano zagadnienia radiokomunikacyjne powiązane ze wstępnym planem implementacji strategii e-nawigacji. Podsumowano postępy w pracach nad wstępnym planem implementacji strategii e-nawigacji.
4. Modelowanie dynamiki chaotycznej w środowisku Matlab-Simulink Modelowanie dynamiki chaotycznej w środowisku Matlab-Simulink.pdf

Strony
45-61
Modzelewski P., Citko W.
Streszczenie
Systemy dynamiczne opisane nieliniowymi równaniami różniczkowymi stanowią efektywny model wielu zjawisk fizycznych. Bardzo interesującą klasę tych systemów tworzą układy generujące deterministyczne drgania chaotyczne. W tym artykule przedstawiono opracowane w środowisku Matlab-Simulink modele wybranych układów chaotycznych. Zaprezentowano także wyniki symulacji uzyskane dla różnych wartości parametrów kontrolnych. Otrzymane rezultaty potwierdzają skuteczność środowiska Matlab w modelowaniu układów chaotycznych.
5. Technika pomiaru i oceny emisji małoczęstotliwościowego pola magnetycznego na statku morskim Technika pomiaru i oceny emisji małoczęstotliwościowego pola magnetycznego na statku morskim.pdf

Strony
62-72
Pałczyńska B.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z techniką pomiaru i oceny poziomu małoczęstotliwościowej emisji pola magnetycznego w środowisku statku morskiego w odniesieniu do dopuszczalnych wartości indukcji magnetycznej zawartych w zaleceniach międzynarodowych International Commission on Non-Jonizing Radiation Protection (ICNIRP). Wskazano główne determinanty dokładności wyznaczania chwilowej wartości wskaźnika ekspozycji na niestacjonarne pole magnetyczne dla pól o złożonym widmie z zakresu małych częstotliwości. Rozważono istotne problemy związane z zastosowaniem algorytmu STFT do estymacji wskaźnika ekspozycji. Przedyskutowano metodę wyboru optymalnej długości okna czasowego użytego do segmentacji danych pomiarowych. Analizowano sposoby redukcji przecieku widma i ich wpływ na dokładność wyznaczania wskaźnika ekspozycji. W celu minimalizacji przecieku widma wykorzystano okno wygładzające w dziedzinie czasu oraz algorytm interpolacyjny widma w dziedzinie częstotliwości. Zastosowane metody przetwarzania sygnału pomiarowego zwiększają dokładność wyznaczania wskaźnika ekspozycji na niestacjonarne pole magnetyczne.
6. Podsumowanie doświadczeń nauczania programowania mikrokontrolerów 8-bitowych AVR w środowisku AVRStudio Podsumowanie doświadczeń nauczania programowania mikrokontrolerów 8-bitowych AVR w środowisku AVRStudio.pdf

Strony
73-78
Rabczuk D.
Streszczenie
W artykule podsumowano doświadczenia z nauczania programowania mikrokontrolerów 8-bitowych AVR w układzie ewaluacyjnym EVB-503 PROPOX na platformie AVRStudio z kompilatorem języka C AVRGCC. Doświadczenia dotyczą m.in. wykorzystania symulacji środowiskowych oraz emulacji działania programu w czasie rzeczywistym po magistrali JTAG. Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty pracy ze środowiskiem AVRStudio.
7. Interfejsy radiowe w bezprzewodowych sieciach sensorowych Interfejsy radiowe w bezprzewodowych sieciach sensorowych.pdf

Strony
79-87
Waraksa M., Żurek J., Niski R.
Streszczenie
W związku z rosnącą popularnością bezprzewodowych sieci sensorowych oraz rosnącą liczbą ich aplikacji i rozwiązań technicznych autorzy przedstawiają w niniejszej pracy najczęściej stosowane w bezprzewodowych sieciach sensorowych interfejsy radiowe (wraz z ich modyfikacjami – dostosowanymi do konkretnych aplikacji).
8. Bezpieczeństwo transmisji danych w bezprzewodowych sieciach sensorowych Bezpieczeństwo transmisji danych w bezprzewodowych sieciach sensorowych.pdf

Strony
88-98
Waraksa M., Żurek J.
Streszczenie
Bezprzewodowe sieci sensorowe – podobnie jak inne systemy teleinformatyczne – stają się atrakcyjnym celem dla osób i instytucji zajmujących się pozyskiwaniem danych i/lub uzyskiwania dostępu do danych/infrastruktury sieciowej. Ataki na bezprzewodowe sieci sensorowe można podzielić na dwie grupy: ataki pasywne i aktywne. W artykule przedstawiono obydwie grupy ataków wraz przykładami. Ponadto opisano metody oraz techniki przeciwdziałania atakom na bezprzewodowe sieci sensorowe.