Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 71/2011
Wydział Mechaniczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AM


SpisTresciZN071.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN071.pdf
Strona redakcyjna
1. Elektryczny moment dipolowy atomu He wzbudzonego poprzez zderzenie z jonem He+ – spektroskopia antykrzyżujących się poziomów Elektryczny moment dipolowy atomu He wzbudzonego poprzez zderzenie z jonem He+ – spektroskopia antykrzyżujących się poziomów.pdf

Strony
5-14
Baszanowska E., Kamiński P., Drozdowski R., von Oppen G.
Streszczenie
Wykorzystując spektroskopię antykrzyżujących się poziomów, wyznaczono elektryczne momenty dipolowe atomów He wzbudzanych do stanów z powłoki z n = 4 poprzez zderzenia z jonami He+ o energii 26 keV. Oczekiwana wartość elektrycznego momentu dipolowego, wyznaczona na podstawie obserwacji natężenia linii widmowej λ(1s4d3D – 1s2p3P) = 447 nm w funkcji natężenia osiowego pola elektrycznego, wynosi –12,5 j.a.
2. Wykorzystanie mikroskopu sił atomowych w badaniach topografii powierzchni elementów łożysk Wykorzystanie mikroskopu sił atomowych w badaniach topografii powierzchni elementów łożysk.pdf

Strony
15-31
Czaban A.
Streszczenie
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania mikroskopu sił atomowych (AFM – atomic force microscope), a w szczególności mikroskopu sił atomowych NT-206, jako narzędzia wykorzystywanego w badaniach tribologicznych i mikrotribologicznych. Stosując metodę statyczną (zwaną też metodą kontaktową – contact mode), dokonano pomiarów topografii powierzchni elementów łożysk i mikrołożysk ślizgowych oraz tocznych. Przykładowe wyniki zaprezentowano w formie graficznej jako mapę topografii powierzchni, jak również pokazano profile powierzchni w wybranych przekrojach oraz obrazy badanych powierzchni w formie wykresów trójwymiarowych. Artykuł zawiera także omówienie problemów napotkanych podczas przygotowania próbek oraz przeprowadzania pomiarów topografii współpracujących powierzchni panewek, czopów łożysk ślizgowych i elementów łożysk tocznych.
3. Wpływ spawania na rozkład twardości w złączu spawanym na przykładzie stopu AW-7020 Wpływ spawania na rozkład twardości w złączu spawanym na przykładzie stopu AW-7020.pdf

Strony
32-37
Dudzik K.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu twardości w złączu spawanym łukowo metodą MIG stopu AW 7020 (AlZn5Mg1). Podano parametry spawania zastosowane do połączenia blach wykonanych z badanego stopu. Do badań twardości zastosowano metodę Vickersa HV5 zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1043-1:2000. Badania przeprowadzono w przekrojach poprzecznych złączy spajanych przy obciążeniu wgłębnika wynoszącym 49 N. W celu określenia morfologii (makrostruktury, zgładu) w złączu spawanym, wycięte próbki poddano polerowaniu, a następnie trawieniu odczynnikiem Kellera. W złączu spawanym najniższa twardość występowała w samej spoinie.
4. Nagniatanie powierzchni płaskich elementów części maszyn okrętowych Nagniatanie powierzchni płaskich elementów części maszyn okrętowych.pdf

Strony
38-48
Dyl T.
Streszczenie
W artykule przedstawiono klasyfikację procesu nagniatania powierzchni płaskich. Omówiono wpływ nagniatania na stopień względnego umocnienia (Su) warstwy wierzchniej powierzchni płaskich typu kołnierz ze stali C45. Zaprezentowano tu wyniki badań, które stanowiły podstawę do określenia wpływu parametrów technologicznych obróbki nagniataniem na umocnienie powierzchni. Po przeprowadzonych badaniach doświadczalnych określono, że największe umocnienie warstwy wierzchniej można uzyskać, stosując niskie wartości prędkości obrotowej i posuwowej dla dwóch przejść i możliwie maksymalnego dosuwu nagniataka.
5. Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych ferrocieczą o różnym stężeniu cząstek magnetycznych Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych ferrocieczą o różnym stężeniu cząstek magnetycznych.pdf

Strony
49-62
Frycz M.
Streszczenie
W artykule autor przedstawia wyniki obliczeń numerycznych rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, siły nośnej, siły tarcia i współczynnika tarcia w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego, smarowanego ferrocieczą o różnym stężeniu cząstek magnetycznych dla przyjętych trzech różnych bezwymiarowych długości łożyska. W analityczno-numerycznym modelu przyjęto równania typu Reynoldsa, wyprowadzone z równań pędu i ciągłości strugi dla przepływu laminarnego, ustalonego i izotermicznego oraz lepkosprężysty model cieczy smarującej typu Rivlina-Ericksena. Przyjęto również, iż lepkość dynamiczna zależy głównie od pola magnetycznego. Równanie typu Reynoldsa, na podstawie którego można wyznaczyć rozkłady ciśnienia hydrodynamicznego, rozwiązano numerycznie przy wykorzystaniu programu Mathcad 14 Professional. Wykorzystując te obliczenia, wyznaczono wartości siły nośnej i tarcia oraz współczynnika tarcia, które przedstawiono w formie wykresów.
6. Kajakiem przez statykę Kajakiem przez statykę.pdf

Strony
63-72
Jeleń M., Bielecki P., Borawski Ł., Kasprzak Ł., Górecki O.
Streszczenie
W artykule omówiono niektóre problemy związane z poruszaniem się kajakiem po wodach stojących i płynących. Opisując zachowanie kajaka w tych warunkach, odniesiono się do podstawowych pojęć mechaniki klasycznej. Manewr promowania posłużył jako przykład wykorzystania nurtu rzeki do efektywnego przemieszczania się na wodzie płynącej. Z kolei problemy stateczności kajaka stanowią podstawę do ukazania potrzeby stosowania zasad statyki do opisu równowagi kajaka oraz zrozumienia współoddziaływania kajaka z otoczeniem. Niniejsze opracowanie pomoże zrozumieć, jak sprawnie, a co najważniejsze, bezpiecznie i bez niepotrzebnego wysiłku, poruszać się kajakiem i podziwiać otaczające nas piękno natury.
7. Komputerowo wspomagana ocena kwalifikacji mechanika wachtowego podczas testów na symulatorze siłowni okrętowej Komputerowo wspomagana ocena kwalifikacji mechanika wachtowego podczas testów na symulatorze siłowni okrętowej.pdf

Strony
73-81
Kluj S.
Streszczenie
Tematem niniejszej publikacji jest wykorzystanie wspomagania komputerowego do oceny kwalifikacji mechanika okrętowego do pełnienia wachty morskiej w siłowni współczesnego statku morskiego. W zaproponowanej metodzie oceny zastosowano standaryzację zalecanych wartości parametrów eksploatacyjnych siłowni oraz stanów poszczególnych zaworów, pomp i innych urządzeń. W artykule podano również propozycję klasyfikacji i wartościowania błędów obsługowych. Ponadto wymieniono także przykłady testów kompetencyjnych dla mechaników okrętowych. Metodykę te zaimplementowano i stosuje się w symulatorze siłowni okrętowej Virtual Engine Room 4.8 stworzonym przez autora.
8. System oceny zagrożeń dla operatora siłowni okrętowej wykorzystujący logikę rozmytą System oceny zagrożeń dla operatora siłowni okrętowej wykorzystujący logikę rozmytą.pdf

Strony
82-92
Kowalewski T.
Streszczenie
Artykuł poświęcony został opracowaniu systemu, którego celem jest ocena zagrożeń życia i zdrowia operatorów siłowni okrętowej. Stworzony system oparto na mechanizmie wnioskowania rozmytego. Wykorzystanie tego systemu umożliwi identyfikację czynników niebezpiecznych dla operatorów siłowni okrętowej oraz pozwoli wskazać niezbędne działania korekcyjne. Metodę oceny zagrożenia operatora siłowni okrętowej stworzono w ramach projektów badawczych [7] i [8]. Odnosiła się ona jednak do wczesnych faz projektowych. Opracowany system oceny zagrożeń stanowi bezpośrednią kontynuację prac w tym zakresie w odniesieniu do późniejszych etapów projektu siłowni okrętowej.
9. Wpływ podwyższonej temperatury płynu chłodzącego na zwiększenie ekonomiczności pracy tłokowego silnika spalinowego Wpływ podwyższonej temperatury płynu chłodzącego na zwiększenie ekonomiczności pracy tłokowego silnika spalinowego.pdf

Strony
93-100
Krakowski R.
Streszczenie
W artykule dokonano analizy bilansu cieplnego oraz przeglądu literatury przedmiotowej, dotyczącej różnych rozwiązań układów chłodzenia silnika w aspekcie zmniejszania strat chłodzenia. Przedstawiono modelowe i eksperymentalne stanowiska badawcze do badań układu chłodzenia o podwyższonej temperaturze płynu chłodzącego. Na stanowisku modelowym, w wyniku przeprowadzonych badań, wyznaczono charakterystyki przebiegów temperatury i ciśnienia cieczy chłodzącej w wybranych punktach układu. Wykazano, że istnieje możliwość utrzymania założonego stałego ciśnienia o wartości 0,3 MPa w układzie i uzyskania przy tym podwyższonej temperatury cieczy, prowadzącej do wzrostu sprawności ogólnej silnika. Następnie wykonano charakterystyki prędkościowe silnika 4CT90 ze standardowym i ciśnieniowym układem chłodzenia. Wyniki badań potwierdziły korzyści wynikające ze zwiększenia temperatury cieczy chłodzącej. Oceniono efektywność pracy silnika z ciśnieniowym i tradycyjnym układem chłodzenia. Z przedstawionych charakterystyk wynika, że zastosowanie ciśnieniowego układu chłodzenia wpływa na mniejsze zużycie paliwa, szczególnie przy dużej prędkości obrotowej, co przyczynia się do wzrostu sprawności ogólnej silnika.
10. Wpływ wybranych parametrów procesu docierania na temperaturę narzędzia Wpływ wybranych parametrów procesu docierania na temperaturę narzędzia.pdf

Strony
102-108
Molenda J.
Streszczenie
Docieranie stanowi jeden ze sposobów bardzo dokładnej obróbki materiałów. Znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza precyzyjnego. W obróbce tej wykorzystuje się luźne ścierniwo. Na uzyskanie odpowiedniego stopnia jakości (chropowatości, gładkości) obrabianej powierzchni wpływa wiele czynników składających się na złożony opis teoretyczny procesu. Szczególnie dotyczy to materiałów dotychczas nieobrabianych (ceramika, materiały półprzewodnikowe itp.), dlatego decydującą rolę odgrywa tu doświadczenie, wiedza i umiejętności operatora obrabiarki lub technologa. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań procesu docierania elementów ze stali normalizowanej, wyrażone w funkcji zmian temperatury narzędzia zależnej od czasu pracy urządzenia dla stałej prędkości docieraka i przy stałym nacisku powierzchniowym.
11. Współpraca sprężarek chłodniczych z filtrami ssącymi Współpraca sprężarek chłodniczych z filtrami ssącymi.pdf

Strony
109-114
Nanowski D.
Streszczenie
W opracowaniu, na przykładzie rzeczywistej chłodniczej instalacji okrętowej analizuje się wpływ siatkowych filtrów, instalowanych na rurociągach ssących sprężarek chłodniczych, na pracę tych sprężarek. Przedstawiono teoretyczny opis strat dławienia, jaki uwzględnia współczynnik napełnienia λ, określany dla sprężarek tłokowych, oraz omówiono rzeczywiste skutki pracy w instalacji chłodniczej zabrudzonych filtrów.
12. Porównanie dwóch układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym – zasada działania, rozkład ciśnień oraz straty mocy Porównanie dwóch układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym – zasada działania, rozkład ciśnień oraz straty mocy.pdf

Strony
115-130
Skorek G.
Streszczenie
W artykule porównano dwa układy ze sterowaniem dławieniowym, zasilane pompą o stałej wydajności. Przedstawiono również rozkład ciśnień w układach oraz formę graficzną, ilustrującą moce i straty mocy w poszczególnych elementach. Porównano zarówno wielkość mocy poszczególnych strat, wynikających z zastosowanej struktury sterowania prędkości silnika hydraulicznego liniowego, jak i moc pobieraną przez pompę od napędzającego ją silnika elektrycznego, konieczną do zapewnienia wymaganej niezmienionej wielkości użytecznej, napędzanego pompą, silnika hydraulicznego liniowego. Układ hydrauliczny napędu i sterowania proporcjonalnego silnika hydraulicznego liniowego może być zasilany pompą o stałej wydajności, współpracującą z zaworem przelewowym, stabilizującym ciśnienie zasilania rozdzielacza proporcjonalnego na poziomie ciśnienia nominalnego, bądź pompą współpracującą z zaworem przelewowym sterowanym ciśnieniem na dopływie do odbiornika. Układ zmiennociśnieniowy umożliwia obniżenie strat w pompie, w zespole sterowania i w silniku hydraulicznym liniowym.