Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 72/2012
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wybrane zagadnienia przedsiębiorczości i towaroznawstwa
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. Izabela Steinka
1. Problemy rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań) Problemy rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań).pdf

Strony
5-15
Waśniewska A.
Streszczenie
Ekonomia społeczna obejmuje różne sfery życia społecznego i gospodarczego. Jej ideą jest pomoc ludziom, a w szczególności przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Celem referatu jest przedstawienie problemów związanych z rozwojem ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego na podstawie przeprowadzonych badań na grupie 274 organizacji pozarządowych. Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu 2010 roku, w ramach Obserwatorium Ekonomii Społecznej.
2. Zarządzanie finansami osobistymi w polskich instytucjach pośrednictwa finansowego Zarządzanie finansami osobistymi w polskich instytucjach pośrednictwa finansowego.pdf

Strony
16-22
Sarnowski K.
Streszczenie
Wzrost zamożności sporej części społeczeństwa w Polsce spowodował, że konieczne jest wykorzystanie specjalistycznej wiedzy do zarządzania oszczędnościami. Celem artykułu jest ukazanie istoty zarządzania finansami osobistymi oraz przeprowadzenie analizy oferty wybranych doradców finansowych działających w Polsce w zakresie kompleksowości doradztwa przy zarządzaniu finansami gospodarstw domowych. Zakres oferty instytucji pośrednictwa finansowego jest jeszcze ograniczony i sprowadza się głównie do sprzedaży wybranych produktów finansowych.
3. Wykorzystanie źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski Wykorzystanie źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski.pdf

Strony
23-30
Kruk H.
Streszczenie
Światowe zapotrzebowanie na surowce energetyczne wzrasta i będzie wzrastać. Rosną też ceny tych surowców. To zmusza państwa do poszukiwania nowych źródeł energii. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, jak również energetyki jądrowej pozwoli nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także bezpieczeństwa ekologicznego oraz może się przyczynić do ograniczenia emisji czynników powodujących zmiany klimatyczne. W artykule przedstawiono stan obecny energetyki w Polsce w zakresie dywersyfikacji źródeł energii.
4. Klastry w regionie Morza Bałtyckiego Klastry w regionie Morza Bałtyckiego.pdf

Strony
31-36
Grzybowski M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju klastrów w regionie Morza Bałtyckiego w powiązaniu z aktywnością innowacyjną. W ostatnich latach organizacje te przechodzą istotną transformację. Klastry o charakterze lokalnym i regionalnym w celu zwiększania potencjału innowacyjnego przekształcają się w klastry transgraniczne i międzynarodowe. W artykule opisano wybrane projekty i klastry.
5. Analiza rynku ziołomiodów – uwarunkowania produkcji i sprzedaży Analiza rynku ziołomiodów – uwarunkowania produkcji i sprzedaży.pdf

Strony
37-45
Wilczyńska A., Twork M.
Streszczenie
Celem niniejszej pracy było określenie determinantów rozwoju rynku ziołomiodów w Polsce. Przeanalizowano m.in. dane dotyczące producentów ziołomiodów, wielkości produkcji, asortymentu, cen, dostępności ziołomiodów w sieci handlowej, a także wymagań jakościowych i jakości ziołomiodów dostępnych na rynku. Wykazano, że głównymi przyczynami małej popularności tych produktów są: rejonizacja produkcji, ograniczona liczba punktów sprzedaży, a także ograniczona wiedza konsumentów.
6. Produkty kosmetyczne jako produkty luksusowe Produkty kosmetyczne jako produkty luksusowe.pdf

Strony
46-51
Newerli-Guz J.
Streszczenie
Produkty luksusowe, w tym kosmetyczne, zajmują istotne miejsce na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z uznawaniem produktu za luksusowy, identyfikacja czynników determinujących takie postrzeganie tych produktów oraz analiza ryzyka związanego z ich zakupem.
7. Higieniczne i ekonomiczne aspekty produkcji wybranych mrożonek warzywnych Higieniczne i ekonomiczne aspekty produkcji wybranych mrożonek warzywnych.pdf

Strony
52-59
Steinka I.
Streszczenie
Celem tej pracy była ocena jakości mikrobiologicznej wybranych warzyw mrożonych bezpośrednio po procesie ich pakowania. Uwzględniano technologie wytwarzania i warunki higieniczne produkcji. Oceniono także pewne ekonomiczne aspekty produkcji. Materiał badany stanowiły marchewka, por i seler poddawane mrożeniu techniką fluidyzacyjną w –40°C. Technologia mrożenia zapewniła osiągnięcie zamrożenia tkanki do –18°C. Warzywa były pakowane w woreczki z PE. Oceniono ogólną liczbę drobnoustrojów, bakterii z grupy coli, grzybów strzępkowych i drożdży oraz bakterii chorobotwórczych: Stahylococcus aureus i Listeria monocytogenes. Żadne z badanych warzyw nie wykazywało obecności mikroflory patogennej. Ogólna liczba drobnoustrojów wahała się od 4,12 do 5,26 log jtk/g. Liczba grzybów dochodziła do 3,41 log jtk/g, a bakterii z grupy coli nie przekraczała 3,10 log jtk/g. Powietrze w głównych halach produkcyjnych wykazywało niski stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Wśród czynników ekonomicznych wynikających z nieprawidłowości procesu produkcyjnego należy wymienić: straty w wyniku kar nakładanych przez organy nadzorujące żywność, straty wynikające z odszkodowań oraz koszta dochodzenia epidemiologicznego.