Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 76/2012
Wydział Mechaniczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG


SpisTresciZN076.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN076.pdf
Strona redakcyjna
1. Badania możliwości pozyskiwania informacji diagnostycznej o pracy silników okrętowych i układów napędowych na podstawie dyskretnie mierzonej prędkości kątowej Badania możliwości pozyskiwania informacji diagnostycznej o pracy silników okrętowych i układów napędowych na podstawie dyskretnie mierzonej prędkości kątowej.pdf

Strony
5-13
Dereszewski M.
Streszczenie
W artykule opisano metodę weryfikacji i ewaluacji wykorzystania funkcji zmian prędkości kątowej wału korbowego oraz jej pochodnej do monitorowania zakłóceń równomierności pracy cylindrów. Badania wykonano na stanowisku silnika średnioobrotowego 3AL25/30. Pomiar prędkości chwilowej zrealizowano za pomocą tarczy ze 180 szczelinami i głowicy fotooptycznej. Przebiegi prędkości kątowej wyznaczono, opierając się na pomiarze czasu przejścia szczelin i odkłócono, wykorzystując filtry Savitzky’ego-Golaya. Przeprowadzono symulacje niesprawności, których wyniki wskazują na możliwość wykorzystania przebiegów prędkości kątowej wału do oceny stanu technicznego. Zebrane dane mogą być obrabiane na statku, na podstawie formuł zapisanych w programie MS Excel. W artykule przedstawiono plan badań mających na celu określenie przydatności bieżącego pomiaru chwilowej prędkości obrotowej wału, a następnie analizy porównawczej z wartościami wzorcowymi, do celów diagnostycznych.
2. Struktury niezawodnościowe systemów napędowych statków z uwzględnieniem funkcji operatorskich Struktury niezawodnościowe systemów napędowych statków z uwzględnieniem funkcji operatorskich.pdf

Strony
14-23
Frąckowiak W.
Streszczenie
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania struktur niezawodnościowych systemu napędowego statku z uwzględnieniem funkcji realizowanych przez operatora. Zaprezentowano przykład wykorzystania metody HEART (Human Error Assessment and Reduction Technique) do analizy niezawodności człowieka. Wyznaczono antropotechniczną strukturę niezawodności na przykładzie instalacji zasilania paliwa, będącej częścią systemu napędowego statku kontenerowego wyposażonego w silnik wolnoobrotowy ze śrubą o stałym skoku. Zdefiniowano główne funkcje operatorskie występujące w rozpatrywanym systemie i przeprowadzono przykładową analizę niezawodności człowieka z wykorzystaniem techniki HEART, uwzględniając wybrane czynniki wpływające niekorzystnie na działania operatora. Przedstawiono wyniki predykcji niezawodności instalacji zasilania paliwa z uwzględnieniem braku dostępnego czasu na wykonanie funkcji operatorskich jako przykładowego warunku negatywnie wpływającego na działania realizowane przez operatora. Do analizy wykorzystano dane niezawodnościowe urządzeń technicznych uzyskane z badań eksperckich (A. Brandowski, W. Frąckowiak i inni) w latach 2007–2009.
3. Revised parameterization of Fournier-Forand phase functions for Southern Baltic waters Revised parameterization of Fournier-Forand phase functions for Southern Baltic waters.pdf

Strony
24-31
Freda W.
Streszczenie
Detection and identification of oil substances in sea water can be effective only by using remote optical methods. That entails the need to distinguish impurities from natural constituents of seawater. This calls for knowledge of the optical properties of sea water and especially the phase function that describe the angular distribution of scattered light intensities. Measurements of the phase function in the marine environment are rarely performed. Therefore some analytic form of phase functions are needed. One of such forms that adapts well to the results of measurements, is the Fournier-Forand phase function. The parameters of this function are the slope of the size distribution, and the relative refractive index. Since the determination of the latter one is a problematic task, attempts were made to replace these parameters with other quantities. Freda and Piskozub (2007) proposed to parameterize it with an absorption coefficient and the backscattering ratio. However their parameterization demand to find the solution of equations that can be most easily obtained by numerical methods. For that reason, a present paper proposes a simplified parameterization of Freda and Piskozub and provides a simple formulas connecting the Fournier-Forand parameters to the absorption coefficient.
4. Wpływ podwyższonej temperatury i ciśnienia płynu chłodzącego na parametry pracy tłokowego silnika spalinowego i działanie jego układu chłodzenia Wpływ podwyższonej temperatury i ciśnienia płynu chłodzącego na parametry pracy tłokowego silnika spalinowego i działanie jego układu chłodzenia.pdf

Strony
33-44
Krakowski R.
Streszczenie
W artykule przedstawiono bilans cieplny tłokowego silnika spalinowego. Zaprezentowano modelowe i eksperymentalne stanowiska badawcze do badań układu chłodzenia o podwyższonej temperaturze płynu chłodzącego. Na stanowisku modelowym, w wyniku przeprowadzonych badań, wyznaczono charakterystyki przebiegów temperatury i ciśnienia cieczy chłodzącej przy 0,3 MPa. Wykazano, że istnieje możliwość utrzymania założonego stałego ciśnienia w układzie i uzyskania przy tym podwyższonej temperatury cieczy, prowadzącej do zwiększenia ekonomiczności silnika. Następnie wykonano charakterystyki prędkościowe i obciążeniowe silnika 4CT90 ze standardowym i ciśnieniowym układem chłodzenia. Wyniki badań potwierdziły korzyści wynikające ze zwiększenia temperatury cieczy chłodzącej. Z przedstawionych charakterystyk wynika, że zastosowanie ciśnieniowego układu chłodzenia wpływa na mniejsze zużycie paliwa, szczególnie przy dużej prędkości obrotowej, co przyczynia się do wzrostu sprawności ogólnej silnika. Zmalała również ilość związków toksycznych w spalinach, szczególnie przy małym obciążeniu silnika, poza tlenkami azotu. Wzrost tlenków azotu oznacza, że zastosowanie ciśnieniowego układu chłodzenia wymaga użycia dodatkowego i efektywnego układu redukującego tlenki azotu.
5. Koncepcja zarządzania odpadami w nowoczesnej marinie Koncepcja zarządzania odpadami w nowoczesnej marinie.pdf

Strony
45-53
Malinowska M.
Streszczenie
Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata są odpady, które towarzyszą człowiekowi w większej części aspektów życia, a niestety nie ma idealnych metod ich utylizacji. Kwestia ta przyjmuje olbrzymie rozmiary w przypadku przedsiębiorstw, gdzie ilość pozostałości jest naprawdę bardzo duża, a najczęstszą metodą pozbycia się ich jest składowanie na wysypiskach śmieci. Jednym z przykładów takiego przedsiębiorstwa jest marina – port dla jachtów. Tu spotyka się zarówno substancje zaolejone, jak i śmieci stałe, pozostałości spożywcze, a także wiele innych odpadów. Kwestie magazynowania, segregacji oraz dalszej obróbki tego problemu może rozwiązywać dobrze zaprojektowany system zarządzania środowiskiem. System taki ma na celu maksymalną redukcję czynników wpływających negatywnie na środowisko naturalne.
6. Badania wirowania oleju smarowego MARINOL RG 1240 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym Badania wirowania oleju smarowego MARINOL RG 1240 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym.pdf

Strony
54-61
Młynarczak A.
Streszczenie
Oleje smarowe charakteryzują się coraz lepszą jakością. Mimo to w ekstremalnych warunkach pracy systemów tribologicznych (wysokie naciski, prędkości względne, temperatury, chwilowy brak smarowania np. podczas rozruchu) elementy tych systemów nie są dostatecznie chronione. W związku z tym pojawiła się idea wprowadzenia do węzła tarcia wraz z olejem dodatkowej substancji – preparatu eksploatacyjnego. Oleje smarowe stosowane w silnikach okrętowych oprócz filtrowania podlegają oczyszczaniu w procesie wirowania. Przedstawione w niniejszym artykule badania miały na celu ustalenie, czy dodany do oleju preparat eksploatacyjny o działaniu chemicznym nie zostanie usunięty w procesie wirowania oraz jaki jest jego wpływ na zdolność oleju do oddzielania wody. Wirowano stosowany na statkach olej silnikowy MARINOL RG 1240 pochodzący z systemu smarnego silnika SULZER 6AL20/24 znajdującego się w Laboratorium Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Gdyni. Do badań wykorzystano wirówkę firmy WESTFALIA pracującą w systemie UNITROL. Próbki oleju poddano porównawczej analizie spektralnej, a także analizie ilościowej na zawartość wody i preparatu eksploatacyjnego oraz sadzy. Wirowanie oleju smarowego nie spowodowało odseparowania z niego preparatu eksploatacyjnego MOTOR LIFE PROFFESIONAL. Stwierdzono również, że badany preparat eksploatacyjny poprawił zdolność oleju zanieczyszczonego sadzą do oddzielania wody.
7. Badania wpływu preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym na właściwości smarne oleju Titan Truck Plus 15W40 stosowanego w silnikach okrętowych Badania wpływu preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym na właściwości smarne oleju Titan Truck Plus 15W40 stosowanego w silnikach okrętowych.pdf

Strony
62-68
Młynarczak A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych oleju silnikowego Titan Truck Plus 15W40 stosowanego w bezwodzikowych silnikach okrętowych oraz modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym Motor Life Professional (MLP). Badania wykonano na aparacie czterokulowym T-02 zgodnie z PN-76/C-04147. Wyznaczono następujące wskaźniki właściwości smarnych: obciążenie zespawania Pz, obciążenie zacierające Pt, największe obciążenie niezacierające Pn, wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih oraz graniczne obciążenie zużycia Goz. Badania wykazały, że preparat eksploatacyjny Motor Life Professional dodany do oleju smarowego spowodował poprawę jego właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych, a w szczególności znaczący wzrost odporności na zużycie współpracujących elementów węzła tarcia. Zdaniem autora modyfikacja olejów silnikowych (wyposażonych przez producenta w dodatki przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe) preparatami eksploatacyjnymi może przynieść pewne korzyści w trudnych warunkach pracy urządzenia, np. częste starty i zmiany obciążenia, przeciążenia, praca w zanieczyszczonym środowisku itp.
8. Preliminary analysis of employing a chiller instead of the reciprocating compressor on board LPG gas carriers Preliminary analysis of employing a chiller instead of the reciprocating compressor on board LPG gas carriers.pdf

Strony
69-73
Nanowski D.
Streszczenie
This paper presents an investigation of thermodynamic calculations of refrigeration cycles where two ways of cooling down propane as a LPG carrier cargo are considered. On the assumption of some cargo loading conditions, the thermodynamic comparison of universally used reciprocating compressors and on the other hand chiller on board LPG carrier has been made. One of the main criteria to assess efficiency of used gas plant is coefficient of performance (COP). It is related with power of electric motors used for driving the compressors and cost of required for this purpose fuel. Additional issues considered are these, which are related to practical building and using the gas plant. A short analysis of two different ways of taking away heat from the cargo enables to make some interesting conclusions.
9. Application of fluorescence in studies of marine petroleum pollutants Application of fluorescence in studies of marine petroleum pollutants.pdf

Strony
74-83
Stelmaszewski A.
Streszczenie
The paper presents some information about fluorescence properties of mineral oils and the application of fluorescence spectroscopy for testing petroleum pollutants in marine environment. Detection of oil slicks on the water surface, determination of petroleum contaminants in seawater and determination of particular petroleum derivative compounds as well as identification of pollution sources – all of these are the main questions of petroleum presence in marine environment and these topics are described briefly in the paper. The paper also points on some prospects of fluorescence application in the near future.