Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 77/2012
Wydział Nawigacyjny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM w Gdyni


SpisTresciZN077.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN077.pdf
Strona redakcyjna
1. Przebieg morskich akcji ratowniczych z perspektywy podstawowych zadań koordynatora MRCK Przebieg morskich akcji ratowniczych z perspektywy podstawowych zadań koordynatora MRCK.pdf

Strony
5-15
Chańko P.
Streszczenie
W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (RCC – Rescue Coordination Center) oraz podstawowe zadania koordynatorów akcji SAR. Koordynator podczas opracowywania planu akcji SAR napotyka wiele utrudnień, które wpływają na skuteczność akcji ratowniczej. Artykuł przedstawia występujące czynniki wpływające na przebieg akcji ratowniczej oraz propozycję ich całkowitego bądź częściowego wyeliminowania.
2. Innowacje technologiczne na statkach morskich w celu redukcji zużycia energii i emisji CO2 Innowacje technologiczne na statkach morskich w celu redukcji zużycia energii i emisji CO2.pdf

Strony
16-26
Jurdziński M.
Streszczenie
Celem pracy jest przegląd aktualnie realizowanych innowacji na statkach morskich w celu obniżania oporów kadłuba, co powoduje zmniejszenie zużycia paliwa przy jednoczesnym obniżaniu emisji gazów do atmosfery.
3. Współpraca międzynarodowa w basenie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju turystyki morskiej Współpraca międzynarodowa w basenie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju turystyki morskiej.pdf

Strony
27-40
Kizielewicz J.
Streszczenie
Głównym celem badań jest analiza form i zakresu współpracy podejmowanej przez różnorodne środowiska na rzecz rozwoju turystyki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej wskazano cele analizy, problemy badawcze oraz metodologię badań przeprowadzonych przez autorkę. Następnie zawarto teoretyczne rozważania na temat form współpracy i partnerstwa pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki morskiej w basenie Morza Bałtyckiego. Wyniki badań wśród instytucji, organizacji i przedsiębiorstw związanych z branżą turystyki, w tym turystyki morskiej, pokazano w trzeciej części opracowania. Artykuł kończy się opisem przykładowych międzynarodowych projektów rozwoju turystyki morskiej w basenie Morza Bałtyckiego.
4. Manewry „człowiek za burtą” na współczesnych statkach morskich Manewry „człowiek za burtą” na współczesnych statkach morskich.pdf

Strony
41-48
Łukaszewicz A.
Streszczenie
W dzisiejszych czasach, kiedy różnorodność typów statków jest ogromna, niemożliwe jest opracowanie uniwersalnych manewrów „człowiek za burtą” (person over board – POB), które zastosuje się na różnych statkach. Nawigatorzy opierają się na manewrach zalecanych przez Międzynarodowy Lotniczy i Morski Podręcznik Poszukiwania i Ratowania (IAMSAR) mówiący o trzech manewrach „człowiek za burtą”: „pętla Williamsona”, „zwrot o 270°” oraz „pętla Scharnowa”, stosowanych w różnych sytuacjach. Wykonanie wyżej wymienionych manewrów na pewnych typach statków w formie, której są zalecane, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji (przechył, uszkodzenie steru itp.). W artykule przedstawiono analizę manewrów oraz obecne urządzenia, które wspomagają manewr „człowiek za burtą”. We wnioskach wskazano dalsze prace, które powinny zostać podjęte, aby zwiększyć bezpieczeństwo statków podejmujących manewry POB.
5. Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone.pdf

Strony
49-62
Rutkowski G.
Streszczenie
Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę maksymalnego zanurzenia statku handlowego, który przy działaniu różnych warunków zewnętrznych (przeciętnych i ekstremalnych) mógłby bezpiecznie prowadzić żeglugę (manewrować) północnym torem wodnym prowadzącym od pozycji gazociągu Nord Stream do portu Świnoujście, zachowując przy tym wymagany zapas wody pod stępką, czyli minimalną rezerwę nawigacyjną głębokości. Do określenia maksymalnego zanurzenia statku posłużono się metodą praktyczną, wykorzystując definicję ryzyka nawigacyjnego oraz model przestrzenny domeny statku. Otrzymane wyniki porównano z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne obsługujące statki o określonych gabarytach.
6. Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana.pdf

Strony
63-77
Rutkowski G.
Streszczenie
Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę maksymalnego zanurzenia statku handlowego, który przy działaniu różnych warunków zewnętrznych (przeciętnych i ekstremalnych) mógłby bezpiecznie prowadzić żeglugę (manewrować) północnym torem wodnym prowadzącym od pozycji gazociągu Nord Stream do portu Świnoujście, zachowując przy tym wymagany zapas wody pod stępką, czyli minimalną rezerwę nawigacyjną głębokości. Do określenia maksymalnego zanurzenia statku posłużono się metodą praktyczną, wykorzystując definicję ryzyka nawigacyjnego oraz model przestrzenny domeny statku. Otrzymane wyniki porównano z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne obsługujące statki o określonych gabarytach.
7. Europejskie systemy kontroli i śledzenia ruchu statków – geneza, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju Europejskie systemy kontroli i śledzenia ruchu statków – geneza, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju.pdf

Strony
78-92
Szcześniak J., Weintrit A.
Streszczenie
W artykule opisano europejski system kontroli ruchu statków i monitoringu morskiego (EU Vessel Traffic and Maritime Monitoring System), jego genezę, podsystemy, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju. W części pierwszej opisano genezę, główne cele i zadania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Morza EMSA (European Maritime Safety Agency). Następnie przedstawiono pięć obsługiwanych przez EMSA morskich systemów operacyjnych: SafeSeaNet, the EU LRIT Coopeartive Data Centre, the LRIT International Data Exchange, the CleanSeaNet Data Centre oraz THETIS oraz szósty – the Integrated Maritime Data Environment, IMDatE, którego ukończenie budowy spodziewane jest pod koniec 2012 r.