Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 80/2013
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Modelowanie jakości i żywności
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. Izabela Steinka


SpisTresciZN080.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN080.pdf
Strona redakcyjna
1. Modelowanie matematyczne w ocenie jakości materiałów opakowaniowych Modelowanie matematyczne w ocenie jakości materiałów opakowaniowych.pdf

Strony
5-12
Morawska M., Steinka I., Blokus-Roszkowska A.
Streszczenie
Na podstawie danych doświadczalnych dotyczących zmian właściwości fizykochemicznych badanych laminatów poliamidowo-polietylenowych pod wpływem komponentów twarogów skonstruowano model matematyczny. Model matematyczny opisywał zmiany stabilności parametrów fizykochemicznych materiałów opakowaniowych po kontakcie z komponentami twarogów. Za pomocą równania matematycznego porównano wszystkie zmieniające się podczas przechowywania właściwości fizykochemiczne laminatu poliamidowo-polietylenowego, za pomocą jednej wartości liczbowej.
2. Próba zastosowania regresji liniowej do określenia związku pomiędzy barwą a właściwościami antyoksydacyjnymi miodów Próba zastosowania regresji liniowej do określenia związku pomiędzy barwą a właściwościami antyoksydacyjnymi miodów.pdf

Strony
13-19
Wilczyńska A.
Streszczenie
Liczne opracowania dotyczące działania przeciwutleniającego miodów pszczelich wskazują, że miody ciemne charakteryzują się znacznie wyższą aktywnością antyoksydacyjną niż miody jasne. Celem niniejszej pracy było określenie związku pomiędzy barwą a aktywnością antyoksydacyjną miodów metodą regresji liniowej. Wykazano, że istnieje silna korelacja pomiędzy parametrami barwy a działaniem przeciwutleniającym miodów pszczelich, ale mimo wysokiego stopnia skorelowania nie udało się ustalić wystarczająco dokładnego liniowego związku pomiędzy tymi zmiennymi.
3. Ocena prawdopodobieństwa zagrożenia związanego z obecnością gronkowców w lodach w zależności od sposobu wytwarzania Ocena prawdopodobieństwa zagrożenia związanego z obecnością gronkowców w lodach w zależności od sposobu wytwarzania.pdf

Strony
20-28
Steinka I.
Streszczenie
Celem publikacji była ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców w lodach mlecznych. Oznaczenie liczby gronkowców przeprowadzono na podłożu Baird-Parkera RPF w próbkach lodów wytwarzanych przemysłowo i w małych cukierniach. Liczba gronkowców w produktach nie przekroczyła 2,5 log jtk/g we wszystkich badanych próbkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w lodach pochodzących z cukierni była zależna od rodzaju dodatków smakowych. Skonstruowano model probabilistyczny w celu oceny prawdopodobieństwa zagrożenia wynikającego ze spożywania lodów zawierających mikroorganizmy zdolne do syntezy enterotoksyny w zależności od liczby gronkowców i interakcji zachodzących w przechowywanych lodach.
4. Stan wiedzy konsumentów dotyczący przetworów rybnych i systemu ich pakowania Stan wiedzy konsumentów dotyczący przetworów rybnych i systemu ich pakowania.pdf

Strony
30-34
Kukułowicz A., Kohnke M.
Streszczenie
Producenci żywności, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, wprowadzają na rynek nowsze, udoskonalone produkty rybne, inspirowane różnymi kuchniami świata, nadające się do spożycia bezpośrednio lub w połączeniu z warzywami, makaronem czy pieczywem. Bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowo dobrane opakowanie oraz jego funkcja marketingowa, przyczyniająca się do zwiększonego zainteresowania danym produktem. Oprócz tego opakowanie musi chronić produkt przed zepsuciem, niepożądanymi wpływami z zewnątrz oraz informować o składzie, okresie przydatności do spożycia, numerze partii i in. Najczęściej do przetworów rybnych wykorzystuje się opakowania jednostkowe m.in.: w postaci szklanych słoi, puszek konserwowych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz wysokobarierowych tacek absorpcyjnych. Badania ankietowe wskazują, że konsumenci nie mają dostatecznej wiedzy na temat systemu pakowania i jego wpływu na bezpieczeństwo produktu. Dokonując zakupów, sugerują się głównie ceną wyrobu oraz jakością, której jednak nie wiążą z opakowaniem.
5. Opakowania aktywne i inteligentne w świadomości konsumentów Opakowania aktywne i inteligentne w świadomości konsumentów.pdf

Strony
35-42
Pałkowska A., Steinka I.
Streszczenie
W ostatnich latach zauważalny jest rozwój rynku opakowań. Niesie on za sobą możliwość wprowadzania do obrotu opakowań aktywnych i inteligentnych. Celem badania marketingowego była ocena stopnia znajomości tych zagadnień przez respondentów. Starano się dostrzec dostępność opakowań na rynku, możliwość ich wykorzystania oraz bezpieczeństwo w zastosowaniu. W wyniku badań stwierdzono niewielką wiedzę respondentów na temat powyższych opakowań. Głównym źródłem wiedzy były studia, literatura oraz media. Niewielki procent osób ma zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w zastosowaniu opakowań aktywnych i inteligentnych.
6. Wpływ kontroli monitorowania warunków przechowywania i dostaw na optymalizację jakości mikrobiologicznej mięsa Wpływ kontroli monitorowania warunków przechowywania i dostaw na optymalizację jakości mikrobiologicznej mięsa.pdf

Strony
43-50
Pałkowska A.
Streszczenie
Optymalna jakość mikrobiologiczna mięsa zajmuje szczególną pozycję w kształtowaniu jego bezpieczeństwa. Mięso jest surowcem łatwo psującym się. Niewłaściwe warunki podczas transportu i przechowywania mogą obniżyć jego jakość. Zakłady sektora spożywczego, aby ograniczyć to działanie, powinny sprawdzać ciągłość łańcucha chłodniczego. W tym celu niezbędne jest przeprowadzanie kontroli.