Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 81/2013
Wydział Mechaniczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG


SpisTresciZN081.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN081.pdf
Strona redakcyjna
1. Zagadnienia fotoniki w badaniach wpływu materiałów okrętowych na środowisko morskie Zagadnienia fotoniki w badaniach wpływu materiałów okrętowych na środowisko morskie.pdf

Strony
5-23
Baszanowska E., Freda W., Otremba Z., Rudź K., Stelmaszewski A., Targowski , Toczek H.
Streszczenie
Informacje o procesach zachodzących w toni wodnej przenoszone są w promieniowaniu elektromagnetycznym tylko w jego paśmie widzialnym. Wtrącenia substancji obcych w środowisku wodnym zaburzają naturalny transfer energii promienistej. Okrętowe materiały eksploatacyjne – głównie oleje i paliwa – w przypadku przedostania się do środowiska morskiego wpływają na modyfikację rozkładów prawdopodobieństwa oddziaływań fotonów z wodą i jej składnikami. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze pojęcia, zjawiska oraz procesy optyczne w środowisku morskim o podwyższonej zawartości substancji ropopochodnych.
2. Błędy montażu przyczyną nieszczelności gniazd zaworowych silników okrętowych Błędy montażu przyczyną nieszczelności gniazd zaworowych silników okrętowych.pdf

Strony
23-27
Bejger A., Gawdzińska K.
Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono przykłady uszkodzeń gniazd zaworowych występujące w silniku spalinowym typu Deutz SBV 628. Artykuł ten jest fragmentem ekspertyzy wykonywanej przez autorów, zleconej przez jednego z armatorów. Naprawa głowicy w badanym obiekcie polegała na wymianie zużytych gniazd zaworowych i zaworów na nowe. Silnik od momentu remontu przepracował ok. 3000 godzin. Po tym czasie na wszystkich układach wykryto nieszczelności spowodowane odkształceniem lub zużyciem zarówno zaworów, jak i gniazd zaworowych. Zasugerowano, że nieszczelności mogą być spowodowane niewłaściwą strukturą materiału wymienionych elementów (gniazd i zaworów). Po przeprowadzeniu analizy materiałowej (badania metalograficzne wraz z mikroanalizą rentgenowską przedstawiono w [1]) hipotezę tę wykluczono. Stwierdzono, że przyczyną nieprawidłowości były błędy montażu podczas wymiany gniazd zaworowych.
3. Wykorzystanie modelu dynamicznego silnika Sulzer 3AL 25/30 do symulacji wpływu zmian obciążenia i uszkodzeń na niestacjonarność prędkości kątowej Wykorzystanie modelu dynamicznego silnika Sulzer 3AL 25/30 do symulacji wpływu zmian obciążenia i uszkodzeń na niestacjonarność prędkości kątowej.pdf

Strony
28-37
Dereszewski M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wykorzystanie uproszczonego modelu matematycznego silnika Sulzer 3AL 25/30 napędzającego prądnicę prądu przemiennego, do przewidywania wpływu zmian obciążenia i prędkości obrotowej na zmiany wartości prędkości kątowej chwilowej wału korbowego. Uproszczony model dynamiczny silnika nie uwzględnia wpływu drgań skrętnych wału na wartość prędkości kątowej. Założono, że ze względu na dużą sztywność wału korbowego silnika trzycylindrowego wpływ drgań skrętnych można pominąć. W celu uzyskania przebiegów siły stycznej dla różnych obciążeń wykorzystano wartości ciśnienia pomierzone indykatorem elektronicznym. Badania wykonano na stanowisku silnika średnioobrotowego 3AL 25/30. Przeprowadzono symulacje pracy silnika bez obciążenia oraz przy obciążeniach N = 50 kW, 100 kW, 150 kW oraz 200 kW. Wyniki badań przedstawiono na wykresach porównawczych, które pozwalają na wnioskowanie diagnostyczne. Symulacje modelowe stanów uszkodzenia silnika pomagają przy ocenie i klasyfikacji przebiegów rzeczywistych niestacjonarności prędkości kątowej pomierzonych za pomocą enkodera fotooptycznego ETNP–10.
4. Temperature distribution in the gap of slide journal bearings lubricated with ferrofluids for different concentration of magnetic particles Temperature distribution in the gap of slide journal bearings lubricated with ferrofluids for different concentration of magnetic particles.pdf

Strony
38-54
Frycz M., Anioł P.
Streszczenie
In this paper author presents the results of numerical calculations of temperature distribution, load carrying capacities, friction forces and coefficient of friction in the gap of ferrofluid-lubricated slide bearing for different concentrations of magnetic particles. Reynolds-type equation has been derived from the equations of momentum and continuity of the stream for laminar, steady and isothermal flow so viscoelastic model Rivlin-Ericksen type of lubricant has been adopted. It has been adopted also that the dynamic viscosity depends generally on the magnetic field. Reynolds-type equation by which the hydrodynamic pressure distributions can be determined has been solved numerically using program - Mathcad 14 Professional. On the base of these calculations has been designated values of the friction forces and coefficient of friction, and temperature distributions in the oil gap of sliding journal bearing which is presented in the form of graphs.
5. Preliminary research on tribologic wear of marine pump shaft pins Preliminary research on tribologic wear of marine pump shaft pins.pdf

Strony
55-62
Labuda W., Charchalis A.
Streszczenie
Centrifugal angular momentum pumps are utilized in the cooling system of high and medium speed engines, for supplying boilers, in bilge systems, ballast systems and in firefighting installations. Such an extensive use of angular momentum pumps on board is connected with their numerous advantages. However during operation the wear of marine hull, the rotor and shaft seals takes place. The research aimed at examining the improvement of operating durability of marine pumps in place of seals mounting. The service properties are related to contact wear tests, tribologic wear and electrochemical corrosion that are to be carried out. The paper presents the first stage of tribologic wear tests which dealt with the selection of counter sample material and of the lubricating agent for the tribosystem. A roller made of stainless X5CrNi18-10 steel was used for the research. The process of sample surface finish lathing was performed by a cutting tool provided with super finish plates Wiper type by Sandvik Coromant. On the basis of the results obtained the counter sample material was defined (C45 steel) for performing appropriate tribologic tests. The lubricant for the matched tribologic couple was chosen to be the machine oil enriched with an improver.
6. Prognozowanie zapotrzebowania energii cieplnej sieci ciepłowniczej względem określonych warunków eksploatacyjnych tej sieci – model matematyczny Prognozowanie zapotrzebowania energii cieplnej sieci ciepłowniczej względem określonych warunków eksploatacyjnych tej sieci – model matematyczny.pdf

Strony
63-76
Łukaszewski K.
Streszczenie
W artykule przedstawiono system działań prognozowania zapotrzebowania energii cieplnej sieci ciepłowniczej wodnej względem określonych warunków eksploatacyjnych. Wskazano ogólne działania tego prognozowania, a także sposób dekomponowania sieci ciepłowniczej na jej charakterystyczne elementy oraz określono wielkości charakteryzujące warunki eksploatacyjne dla tych elementów. Następnie wskazano na potrzebę wykonywania okresowych weryfikacji wartości określonych prognozowanych wielkości. Całość, tzn. działania odnoszące się do ww. prognozowania, określanie warunków eksploatacyjnych dla zdekomponowanych elementów sieci ciepłowniczej i okresowa weryfikacja wartości określonych wielkości prognozowanych, stanowi system działań ww. prognozowania.
7. Badania właściwości smarnych oleju silnikowego titan truck plus 15w40 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym Badania właściwości smarnych oleju silnikowego titan truck plus 15w40 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym.pdf

Strony
77-84
Młynarczak A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych oleju silnikowego Titan Truck Plus 15W40 stosowanego w bezwodzikowych silnikach okrętowych oraz modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym Mind M. Badania wykonano na aparacie czterokulowym T-02 zgodnie z PN-76/C-04147. Wyznaczono następujące wskaźniki właściwości smarnych: obciążenie zespawania Pz, obciążenie zacierające Pt, największe obciążenie niezacierające Pn, wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih oraz graniczne obciążenie zużycia Goz. Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami autora dotyczącymi innego preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym Motor Life Professional. Badania wykazały, że preparat eksploatacyjny Mind M dodany do oleju smarowego spowodował poprawę jego właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych, a w szczególności znaczący wzrost odporności na zużycie współpracujących elementów węzła tarcia. Zdaniem autora modyfikacja olejów silnikowych (wyposażonych przez producenta w dodatki przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe) preparatami eksploatacyjnymi może być korzystna w trudnych warunkach pracy urządzenia, np. częste starty i zmiany obciążenia, przeciążenia, praca w zanieczyszczonym środowisku (np. transport, górnictwo, budownictwo). W przypadku silników okrętowych preparaty eksploatacyjne mogą uchronić silnik przed zatarciem w sytuacji braku smarowania.
8. Influence of lapping velocity, pressure and time on ceramic elements machining results Influence of lapping velocity, pressure and time on ceramic elements machining results.pdf

Strony
85-92
Molenda J.
Streszczenie
Ceramics in recent years have been sought in many applications due to their improved properties like low density, high fracture toughness, high hardness and wear resistance, good high temperature strength and others. On the negative side, they are far less ductile than metals and tend to fracture immediately when any attempt is made to deform them by mechanical work. This is why machining of ceramic materials is a big challenge and quite expensive affair. Primarily they are finished by abrasive machining processes such as grinding, lapping and polishing. Lapping is used for achieving ultra-high finishes and close tolerances between mating pieces. It has been found very useful in the manufacture of optical mirrors and lenses, ceramics, hard disk drive, semiconductor wafers, valve seats, ball bearings, and many more parts. Lapping process on ceramics usually produces the surface finish as about 1÷0.01 μm of Ra. Aluminium oxide is one of the hardest materials known. Its high hardness promotes a series of applications in mechanical engineering, such as bearings and seals. During research Al2O3 sealing elements were lapping. The main goal was to check the results of machining for different process parameters. The experiments were conduct during flat lapping with use of ABRALAP 380 lapping machine. The lapping machine executory system consists of three conditioning rings. The process results were surface roughness Ra and material removal rate.
9. Cargo loading rate assessment for cc4 mixtures carried on board LPG ships Cargo loading rate assessment for cc4 mixtures carried on board LPG ships.pdf

Strony
93-97
Nanowski D.
Streszczenie
This paper presents a method of calculations in order to assess possible cargo loading rate for CC4 cargo when its composition is taken into account. Cargo loading rate is essential in use of LPG carriers. After short description of C4-Crude (CC4) cargoes, composition of sample cargo is shown. Example of LPG carrier loading log is discussed and explained. Reliquefaction system used on board ship is taken into account and its refrigeration capacity is discussed. Microsoft Excel is used to calculate total cargo loading rate for CC4 cargoes. Assumptions for preparing its formulas are explained, final result as a diagram is shown. Conclusions are discussed.
10. Wybrane sprawności układu ze sterowaniem proporcjonalnym siłownika Wybrane sprawności układu ze sterowaniem proporcjonalnym siłownika.pdf

Strony
98-110
Skorek G.
Streszczenie
Istnieją obszary nierozpoznane, związane z zachowaniem się elementów w układach hydraulicznych o różnych strukturach. Brak często świadomości dotyczącej proporcji strat energetycznych, objętościowych, ciśnieniowych i mechanicznych występujących w elementach. Zagadnienia związane ze sprawnością energetyczną są istotne dla poprawy funkcjonalności i podniesienia jakości hydrostatycznych układów napędowych, charakteryzujących się, obok niewątpliwych zalet, stosunkowo niską sprawnością w porównaniu z innego rodzaju napędami. Sprawność energetyczna przekładni hydrostatycznych zwłaszcza ze sterowaniem dławieniowym prędkości silnika, a także sprawność układów serwomechanizmów hydraulicznych, może być w rzeczywistości wyższa od wartości najczęściej podawanych w literaturze przedmiotu. Możliwość obliczania rzeczywistej sprawności całkowitej układu hydraulicznego jako funkcji wielu parametrów o niej decydujących staje się narzędziem całościowej oceny jakości projektowanego układu. W artykule porównano sprawności układów o sterowaniu proporcjonalnym siłownika ze sprawnością układu o sterowaniu objętościowym pompą o zmiennej wydajności. Pokazano również dwa schematy badanych układów hydrostatycznych, przedstawiono ich zasadę działania oraz problematykę badań strat w elementach i sprawności energetycznej układów składających się z zespołu zasilającego, zespołu sterowania i siłownika.