Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 82/2013
Wydział Nawigacyjny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM w Gdyni


SpisTresciZN082.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN082.pdf
Strona redakcyjna
1. Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym.pdf

Strony
5-14
Gerigk M.
Streszczenie
W artykule opisano możliwości zagospodarowania obszarów wodnych na potrzeby rozwoju obszarów miejskich. W kontekście obecnych uwarunkowań ekologicznych oraz bogactwa zasobów obszarów wodnych budownictwo wielofunkcyjne na wodzie ma duże szanse na rozwiązanie problemów dotyczących braku przestrzeni na lądzie. Wiąże się to z rozszerzeniem tradycyjnego podejścia stosowanego przy projektowaniu o elementy związane ze specyfiką konstrukcji i eksploatacji budynku na wodzie, powiązania tradycyjnego budownictwa i architektury z oceanotechniką, transportem morskim i eksploatacją portów.
2. Systemy dynamicznego ustalania wartości zapasu wody pod stępką na płytkowodziu Systemy dynamicznego ustalania wartości zapasu wody pod stępką na płytkowodziu.pdf

Strony
15-22
Jurdziński M.
Streszczenie
W pracy przedstawiono działanie systemu do określania dynamicznego zapasu wody pod stępką w trudnych rejonach nawigacyjnych. Opisano sposób określania zapasu wody pod stępką oraz metody oceny bezpiecznej prędkości statku dla określonego zapasu. Zamieszczono diagram do oceny osiadania statku.
3. Technologiczne i eksploatacyjne metody zmniejszania oporów kadłuba w celu obniżenia zużycia energii na statkach morskich Technologiczne i eksploatacyjne metody zmniejszania oporów kadłuba w celu obniżenia zużycia energii na statkach morskich.pdf

Strony
23-37
Jurdziński M.
Streszczenie
W pracy przedstawiono uwagi dotyczące budowy kadłuba w aspekcie zmniejszenia oporów w ruchu. Omówiono teoretyczne podstawy wpływu oporów kadłuba na straty prędkości i zwiększenie zużycia paliwa. W dalszej części opisano wpływ chropowatości kadłuba na spadek prędkości oraz metody konserwacji jego podwodnej części.
4. Ewolucja portowych terminali drobnicowych Ewolucja portowych terminali drobnicowych.pdf

Strony
38-51
Krośnicka K.A.
Streszczenie
Na skutek rozwoju technologii przeładunku, składowania i przewozu w latach 70. XX wieku na obszarach terminali drobnicowych konwencjonalnych zaczęły wyodrębniać się strefy przeładunkowe dedykowane odpowiednio kontenerom, ładunkom obsługiwanym w systemie poziomym oraz ładunkom spaletyzowanym. Powstały więc terminale wielozadaniowe. Stopniowo, wraz ze wzrastającą efektywnością technologii obsługi ładunków oraz zwiększającą się masą towarową transportowaną w jednostkach zunifikowanych, wyodrębniły się specjalistyczne terminale kontenerowe, ro-ro i ostatnio zautomatyzowane terminale obsługi ładunków spaletyzowanych. Obiekty te wciąż podlegają bardzo intensywnym przeobrażeniom w zakresie ich wyposażenia i organizacji. W pracy opisano zmieniające się parametry geometryczne i eksploatacyjne, a także systemy pracy terminali drobnicowych. Szczególną uwagę poświęcono zautomatyzowanym terminalom obsługi ładunków spaletyzowanych.
5. Algorytmiczne podejście do problemu wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych Algorytmiczne podejście do problemu wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych.pdf

Strony
52-61
Neumann T.
Streszczenie
Transport ładunków i pasażerów drogą morską bez odpowiedniej infrastruktury oraz bez odpowiednich zabezpieczeń i uregulowań prawnych może być działalnością niebezpieczną, nawet przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Wydaje się niezbędne budowanie systemów radiolokacyjnego wykrywania jednostek morskich. Zaprezentowany w pracy algorytm przyczynić się może do zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie morskim
6. System wspomagania decyzji kapitana w trudnych warunkach pogodowych System wspomagania decyzji kapitana w trudnych warunkach pogodowych.pdf

Strony
62-69
Sacharko A.
Streszczenie
W artykule opisano systemy wspomagania decyzji kapitana statku w czasie eksploatacji, zwłaszcza decyzji dotyczących bezpiecznego operowania statkiem w trudnych warunkach pogodowych. Falowanie podczas trudnych warunków pogodowych jest jednym z czynników, które najbardziej obniżają wydajność eksploatacyjną statku, dlatego niezbędną składową eksploatacji statku jest proces decyzyjny, który wiąże się między innymi z warunkami pogodowymi, w jakich pływa statek.
7. Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju.pdf

Strony
70-80
Salomon A.
Streszczenie
Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania globalnych portowych terminali kontenerowych, omówienie znaczenia wyposażenia i stosowanych tam systemów operacyjnych oraz przedstawienie perspektyw rozwoju tej branży na najbliższe lata. W artykule przedstawiono również tendencje rozwojowe współczesnego rynku morskich przewozów kontenerowych.
8. Czynniki wpływające na jakość serwisów dalekowschodnich Czynniki wpływające na jakość serwisów dalekowschodnich.pdf

Strony
81-87
Ustjanycz T.
Streszczenie
Szybki i dynamiczny rozwój kontenerowych serwisów dalekowschodnich wynika z ogromnych inwestycji gospodarek wysokorozwiniętych i globalnych koncernów, poczynionych w Chinach i pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. Ocena jakości serwisów umożliwia optymalny wybór danego serwisu dla aktualnych potrzeb klientów, jak również optymalizację i dywersyfikację załadunków towarów. Analizę czynników wpływających na jakość serwisów dalekowschodnich przedstawiono na przykładzie głównych linii żeglugowych, największy udział w światowym rynku przewozów kontenerowych posiadają obecnie: A.P. Möller-Maersk Line – 15%, Mediterranean Shiping Co. – 11%, CMA CGM Group – 7,6%. MAERSK LINE (Serwis bezpośredni FAR EAST – Gdańsk DCT); Mediterranean Shipping Company (Serwis FE-BRV – Gdynia BCT); CMA-CGM, Hapag Lloyd, OOCL (Serwis FE-Hamburg – Gdynia); Evergreen, Hanjin (Serwis FE-ROTTERDAM – Gdynia) oraz pozostali. Do głównych czynników wpływających na jakość serwisów dalekowschodnich należą: 1. Organizacja danego serwisu, czyli: serwis bezpośredni/pośredni, liczba, wiek i pojemność oraz szybkość podróżna statków w danym serwisie, liczba i rodzaj (szybkość) portów głównych i przeładunkowych, skomunikowanie z portami feederowymi. 2. Aktualna sytuacja rynkowa i ekonomiczna na świecie, relacja podaży ładunków i podaży tonażu, wpływająca na wysokość stawek frachtowych i dostępność miejsca i kontenerów w portach załadunkowych. Zdecydowanie najbardziej niezawodnym, najszybszym i ekonomicznie najkorzystniejszym serwisem do Polski jest serwis bezpośredni Maersk Line AE-10 do Gdańska/DCT, którego niezawodność jest nieporównywalnie lepsza od serwisów pozostałych armatorów, przeładowujących kontenery do/z Gdyni via Hamburg/Rotterdam czy Bremerhaven. Na poprawę jakości można wpłynąć poprzez jednoczesne zwiększenie i koncentrację strumieni ładunkowych (alianse armatorów), kumulację ładunków i organizację bezpośrednich serwisów. Należy podkreślić, że armatorzy zmierzają już w tym kierunku. Planowane jest utworzenie od połowy 2014 roku wspólnego serwisu, tzw. P3, Vessels\' Share Agreement armatorów: Maersk/MSC/CMA-CGM. Konkurencja rozwija Grupę G6: Grand Alliance: Hapag Lloyd, OOCL, NYK+ New World Alliance: APL, Hyundai i MOL. Koncentracja dużej masy ładunków na pokładach statków kilku armatorów lub dwóch-trzech aliansów powinna skutkować obniżeniem kosztów frachtów morskich, trzeba jednak uważać, aby nie doszło do nadmiernej koncentracji i faktycznego monopolu.
9. Metody redukcji obciążeń hydrodynamicznych dla odmorskich ścian masywnych falochronów stromych Metody redukcji obciążeń hydrodynamicznych dla odmorskich ścian masywnych falochronów stromych.pdf

Strony
88-101
Wawrzyńska A.
Streszczenie
Obciążenia odmorskich ścian falochronów masywnych są złożoną funkcją warunków falowych oraz geometrii samej konstrukcji. W opracowaniu rozpatrzono sześć metod obliczeniowych, zakładając losowość występowania fal niezałamanych lub załamujących się. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwala na wybór optymalnego rozwiązania oraz wyraźnie zaznacza kierunki rozwoju dla masywnych falochronów o ścianach stromych.
10. Operational Considerations for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) Operational Considerations for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS).pdf

Strony
102-115
Weintrit A.
Streszczenie
Navigating with ECDIS is fundamentally different from navigating with paper charts. The paper below lists a range of bridge work-processes that are affected by changing to an ECDIS system, and which may require that procedures are amended or developed. The paper includes some points for analysis and consideration. It is not implied that all items mentioned should result in corresponding written procedures, nor is it implied that the list in any way is conclusive.
11. Automatic system for bathymetrical AUVs’ navigation – basic concept Automatic system for bathymetrical AUVs’ navigation – basic concept.pdf

Strony
116-128
Wróbel K.
Streszczenie
Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) operate without any control of human operator. To ensure accurate navigation of such submersibles, not only the data gathered by navigational devices must be highly precise, but also special control algorithms must be applied to process these data. Those will be presented in this paper.
12. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych.pdf

Strony
129-136
Wróbel K.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano przegląd wybranych, obecnych i potencjalnych, zastosowań systemów rzeczywistości rozszerzonej (AR) w szeroko rozumianym przemyśle. AR stanowią systemy łączące trzy cechy: połączenie świata rzeczywistego z wirtualnym, interaktywność w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie użytkownikowi swobody ruchów w trzech wymiarach. Jest to niezwykle perspektywiczny obszar badań, który może znaleźć praktyczne zastosowanie w każdej niemal dziedzinie życia.