Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 87/2014
Wydział Nawigacyjny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM w Gdyni


SpisTresciZN087.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN087.pdf
Strona redakcyjna
1. Geodezyjne układy odniesienia stosowane w prezentacji współrzędnych obiektów na wskaźnikach nawigacyjnych Geodezyjne układy odniesienia stosowane w prezentacji współrzędnych obiektów na wskaźnikach nawigacyjnych.pdf

Strony
5-13
Stupak T.
Streszczenie
Systemy nawigacji satelitarnej umożliwiają wyznaczenie pozycji obserwatora we współrzędnych geograficznych, np. GPS korzysta z układu WGS-84. W technice dynamicznego pozycjonowania stosowanych jest wiele systemów nawigacyjnych dużej dokładności, ale pracujących w lokalnych układach odniesienia. W radarach wyznacza się położenie obiektu w lokalnych, biegunowych współrzędnych, które są transformowane do współrzędnych geograficznych. Ze względu na wysoką dokładność pozycjonowania zagadnienia transformacji układów nabierają znaczenia, szczególnie w brzegowych systemach kontroli ruchu morskiego. Na te zagadnienia zwrócono uwagę w artykule.
2. Wybrane warianty planowania podróży statku w żegludze oceanicznej Wybrane warianty planowania podróży statku w żegludze oceanicznej.pdf

Strony
14-21
Jurdziński M.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane, praktyczne warianty planowania nawigacji morskiej w żegludze oceanicznej. Omówiono rodzaje ryzyka nawigacyjnego oraz jego oceny. Na końcu przekazano podstawy oceny kosztów paliwa na całej trasie statku.
3. Numerical Analysis of the Contact Forces Generated on a „Hiload DP1”. Prototype Attachment System at Calm Sea Numerical Analysis of the Contact Forces Generated on a „Hiload DP1”. Prototype Attachment System at Calm Sea.pdf

Strony
22-32
Rutkowski G.
Streszczenie
In this paper author describes the characteristics of a Hiload Technology installed on board „Hiload DP1” unit, known as the next-generation offshore loading solution (i.e. transferred buoy) for crude oil. The core technology was built up around the patented Remora Attachment System, which is similar to the Remora fish and equipped with a „suction cup”, known as „a based attachment system”, capable of transferring several thousand tons between the „Hiload DP1” unit and the connected object i.e. the bottom of a conventional tanker. In this paper author depicts the basic characteristics of a „Hiload DP1” prototype attachment system with the operational tests and the numerical analysis of a contact forces generated on such system at calm sea.
4. Procesy nawigacyjne w systemie dynamicznego zapasu wody pod stępką DUKC (Dynamic Under Keel Clearance) Procesy nawigacyjne w systemie dynamicznego zapasu wody pod stępką DUKC (Dynamic Under Keel Clearance).pdf

Strony
33-42
Jurdziński M.
Streszczenie
W pracy przedstawiono założenia działania lądowego systemu wspomagania nawigacji w rejonach trudnych nawigacyjnie, w celu prowadzenia efektywnej i bezpiecznej nawigacji. Omówiono zakres informacji przekazywanych z systemu lądowego na statki do wiadomości kapitanów oraz pilotów. Opisano również metody określania zapasu wody pod stępką w systemie DUKC (Dynamic Under Keel Clearance).
5. Zmiany sił tnących i momentów gnących kadłuba statku na fali Zmiany sił tnących i momentów gnących kadłuba statku na fali.pdf

Strony
43-53
Wawrzyński W.
Streszczenie
Opracowanie zawiera propozycję zależności, wyznaczających zmiany sił tnących oraz momentów gnących kadłuba statku wywołanych obecnością fali. Zależności wyprowadzone zostały dla fali o długości równej długości kadłuba przy aproksymacji wodnicy za pomocą elipsy. Przedstawiono również przykładowe wyniki obliczeń uzyskiwanych za pomocą proponowanych zależności oraz ich porównanie z innymi, wybranymi podejściami wyznaczania zmian sił tnących i momentów gnących kadłuba statku wywołanych falą.
6. Recykling statków w prawie Unii Europejskiej Recykling statków w prawie Unii Europejskiej.pdf

Strony
54-63
Koziński M.H.
Streszczenie
W Hongkongu 15.05.2009 r. ustanowiono Międzynarodową konwencję o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków. Każda ze stron tej konwencji zobowiązuje się do posiadania pełnych i efektywnych przepisów pozwalających na zapobieganie, redukcję, minimalizację i, o ile to jest możliwe, eliminowanie zdarzeń, szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska, spowodowanych przez recykling statków. Recykling statków oznacza działalność, mającą na celu pełny lub częściowy demontaż statku przez tzw. jednostkę zajmującą się recyklingiem statków (obszar, stocznię lub obiekt używany do recyklingu statków) w celu odzyskania komponentów, części i materiałów do ponownego przerobu, dbając jednocześnie o materiały niebezpieczne i inne materiały, wraz z czynnościami towarzyszącymi, takimi jak składowanie i przetwarzanie materiałów na miejscu, ale nie ich dalsze przetwarzanie i usuwanie do oddzielnych obiektów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1257/2013 z dnia 20.11.2013 r. ma ułatwić wczesną ratyfikację Konwencji z Hongkongu zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich. Celem rozporządzenia jest zapobieganie wypadkom, urazom i innemu szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzkie i środowisko powstającemu wskutek recyklingu statków. Instalacja lub stosowanie na statkach materiałów niebezpiecznych są zakazane lub objęte ograniczeniami.
7. Modele teorii obsługi masowej w ocenie wpływu przeładunków materiałów niebezpiecznych na pracę terminalu kontenerowego Modele teorii obsługi masowej w ocenie wpływu przeładunków materiałów niebezpiecznych na pracę terminalu kontenerowego.pdf

Strony
64-75
Smolarek L., Wilczyński P.
Streszczenie
Terminal kontenerowy stanowi przykład systemu transportowego realizującego obsługę kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi, które dostarczane są przez środki transportu lądowego i morskiego. Celem badań takiego systemu transportowego jest określenie zachodzących w nim procesów.
8. Odpowiedzialność zawodowa marynarzy Odpowiedzialność zawodowa marynarzy.pdf

Strony
76-89
Koziński M.H.
Streszczenie
Artykuł omawia drażliwy problem odpowiedzialności zawodowej marynarzy. Pozycję kapitana, jego kompetencje, uprawnienia i obowiązki określają przepisy Kodeksu morskiego. Kapitan obowiązany jest dochować staranności „sumiennego kapitana statku” przy wszystkich czynnościach służbowych. Izby morskie w Polsce orzekają w sprawach wypadków morskich i tradycyjnie wskazują osoby winne spowodowania wypadku (odpowiedzialność zawodowa). W razie braku kwalifikacji lub rażącego niedbalstwa izba morska może pozbawić członka załogi polskiego statku lub polskiego pilota prawa wykonywania zawodu (uprawnień morskich). W związku z nowym systemem badania wypadków morskich autor proponuje zmiany w ustawie o izbach morskich.
9. Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego.pdf

Strony
90-104
Salomon A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe dokumenty normatywne FIATA: FBL, FIATA FCR, FIATA FCT, FWR, FWB, FIATA SDT, FFI i FIATA SIC. Opisano znaczenie poszczególnych dokumentów w pracy spedytora międzynarodowego oraz szczegółowo zaprezentowano, jak należy wypełniać poszczególne pola dokumentów.
10. Formuły Incoterms 2010 w pracy spedytora międzynarodowego Formuły Incoterms 2010 w pracy spedytora międzynarodowego.pdf

Strony
105-123
Salomon A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono historię powstania Incoterms®2010, ich ogólną charakterystykę, układ i interpretację poszczególnych formuł. Zestawiono ze sobą także Incoterms 2000 z Incoterms®2010, całość kończąc podsumowaniem.
11. Redukcja obciążeń ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszających Redukcja obciążeń ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszających.pdf

Strony
124-138
Wawrzyńska A., Magda W.
Streszczenie
Jednym z decydujących czynników mających wpływ na wybór rodzaju konstrukcji falochronów morskich jest uzyskanie maksymalnej możliwej redukcji obciążeń od falowania morskiego. Praca poświęcona jest rozwiązaniom konstrukcyjnym skrzyń żelbetowych, w których zastosowano pionową ścianę ażurową oraz otwartą komorę wygaszającą. Przedstawiono charakterystykę konstrukcji oraz analizę porównawczą z pełnymi pionowościennymi skrzyniami żelbetowymi.
12. Nowoczesne terminale kontenerowe w porcie Rotterdam Nowoczesne terminale kontenerowe w porcie Rotterdam.pdf

Strony
139-153
Krośnicka K.A.
Streszczenie
W artykule omówiono układ przestrzenny, organizację oraz niektóre rozwiązania techniczne, zastosowane w najnowocześniejszych terminalach kontenerowych portu Rotterdam, w tym w terminalu Euromax, ECT Delta, RWG i APM. Terminale te, położone na nowo zalądowionym obszarze Maasvlakte II, przedstawiają całkowicie odmienną koncepcję funkcjonowania niż rozwiązania stosowane dotychczas. Analiza ich budowy może pozwolić na wysunięcie wniosków odnośnie do potencjalnych kierunków rozwoju polskich terminali kontenerowych.
13. Analiza porównawcza formatów danych satelitarnych (Almanac) w systemie GPS Analiza porównawcza formatów danych satelitarnych (Almanac) w systemie GPS.pdf

Strony
154-163
Specht C., Skóra M., Mania M., Specht M.
Streszczenie
Uruchomienie odbiornika nawigacji satelitarnej GPS wymaga uzyskania synchronizacji z sygnałami satelitów znajdujących się ponad jego minimalną wysokością topocentryczną. Czas do uzyskania pierwszej pozycji przez odbiornik nawigacyjny zależny jest od możliwości określenia zbioru satelitów, których sygnały będą dostępne dla współrzędnych pozycji urządzenia, w określonym momencie czasu. Z tego względu aktualność zbioru danych satelitarnych (almanac) ma istotny wpływ na proces określania pozycji przez urządzenia GNSS. W artykule przedstawiono, omówiono i porównano formaty danych plików almanac GPS zapisane w publicznie dostępnych standardach SEM i YUMA. Opisano również system dystrybucji danych orbitalnych funkcjonujący w GPS.
14. Aproksymacja przebiegu trasy kolejowej na przykładzie krzywoliniowego odcinka połączenia Somonino – Gdańsk Osowa Aproksymacja przebiegu trasy kolejowej na przykładzie krzywoliniowego odcinka połączenia Somonino – Gdańsk Osowa.pdf

Strony
164-173
Koc W., Specht C., Mindowicz M.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki wyznaczenia współrzędnych przebiegu trasy kolejowej metodami aproksymacji wielomianowej i interpolacji krzywą kubiczną na podstawie pomiarów czasu rzeczywistego GPS, zrealizowanych z wykorzystaniem polskiej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Rozważania teoretyczne poparte zostały praktycznym przykładem aplikacyjnym opartym na zrealizowanych pomiarach inwentaryzacyjnych zmodernizowanego odcinka toru kolejowego relacji Somonino – Gdańsk.