Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 90/2015
Wydział Elektryczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wybrane zagadnienia modelowania i przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych i radiokomunikacyjnych
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Wiesław Sieńko, prof. nadzw. AMG


SpisTresciZN090.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN090.pdf
Strona redakcyjna
1. Zastosowanie algorytmu pogoni za dopasowaniem do oceny emisji niestacjonarnego pola magnetycznego Zastosowanie algorytmu pogoni za dopasowaniem do oceny emisji niestacjonarnego pola magnetycznego.pdf

Strony
7-15
Pałczyńska B.
Streszczenie
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania wskaźnika ekspozycji na niestacjonarne pola magnetyczne na podstawie adaptacyjnej analizy czasowo-częstotliwościowej, zarejestrowanych przebiegów czasowych indukcji pola magnetycznego B. Metodę adaptacyjną analizy czasowo-częstotliwościowej, opartą na algorytmie pogoni za dopasowaniem (ang. Matching Pursuit MP) zaimplementowano w wirtualnym analizatorze czas-częstotliwość, zaprojektowanym w graficznym środowisku programowania LabVIEW. Algorytm MP opiera się na redundantnym słowniku funkcji analizujących, z którego iteracyjnie wybierane są funkcje – atomy, najlepiej pasujące do składowych sygnału. Dzięki zmiennej długości okna oraz zmiennej częstotliwości modulacji algorytm MP pozwala na adaptacyjną, tzn. dopasowującą się do lokalnych struktur, reprezentację sygnału. Metoda adaptacyjna zastosowana do sygnałów pomiarowych, które są sumą ograniczonych w czasie przebiegów, występujących w różnych chwilach czasowych i mających różne pasma częstotliwości, ma zdecydowanie najlepszą łączną rozdzielczość czasowo-częstotliwościową w porównaniu z innymi kwadratowymi czasowo-częstotliwościowymi reprezentacjami sygnału. Spektrogram adaptacyjny nie zawiera również składowych interferencyjnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki analiz małoczęstotliwościowego pola magnetycznego, zarejestrowanego na statku morskim.
2. Opis transmisji w kanałach nieliniowych z uwzględnieniem sposobu kodowania Opis transmisji w kanałach nieliniowych z uwzględnieniem sposobu kodowania.pdf

Strony
16-25
Borys A.
Streszczenie
W artykule tym przedstawiono metodę opisu nieliniowych kanałów komunikacyjnych z wykorzystaniem szeregu Volterry dla sygnałów binarnych. Pokazano, jak taki opis wygląda w zależności od charakterystyk kanału, długości jego pamięci i wielkości występujących w nim nieliniowości oraz zastosowanego schematu kodowania. W szczególności omówiono trudności, na jakie można natrafić, uwzględniając w opisie kanału zastosowany kod z pamięcią, jak na przykład kod AMI czy kody kratowe. Omówiono także metody radzenia sobie z takimi problemami.
3. Some remarks on practical aspects of the effective service curve use in ad hoc networks Some remarks on practical aspects of the effective service curve use in ad hoc networks.pdf

Strony
26-36
Borys A.
Streszczenie
The so-called ∈-effective service curve has been thought out for the use in a distributed call admission procedure for wireless ad hoc networks. Its practical usefulness relies upon the fact that it can be constructed on-line exploiting the measured data, and modified accordingly, when the intensity of the cross traffic changes, allowing the call admission to be matched to the system actual traffic load. In this paper, we demonstrate that this curve can be approximated by system parametric service curve for through traffic, depending upon the intensity of system cross traffic, too. We show also that an expression published in the literature that describes the ∈-effective service must be corrected and its right form is given here. This form allows the correct interpretation of servicing the through traffic in absence of the cross traffic. Moreover, we demonstrate that the use of the so-called greedy pattern of probing packets can be interpreted approximately as applying the Dirac impulse to the system through traffic input.
4. Wykorzystanie pasywnych sieci neuronowych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych na przykładzie problemu komiwojażera Wykorzystanie pasywnych sieci neuronowych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych na przykładzie problemu komiwojażera.pdf

Strony
37-49
Łuksza A., Sieńko W.
Streszczenie
W pracy zaproponowano wykorzystanie pasywnych sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnienia komiwojażera. Wykazano, że pasywna sieć neuronowa pozwala na rozdzielenie funkcji celu i ograniczeń między symetryczny i antysymetryczny składnik macierzy połączeń. Dzięki takiemu rozdzieleniu uzyskano sieć o dużo lepszych zdolnościach rozwiązywania zagadnienia komiwojażera od tradycyjnych sieci typu Hopfielda. Przedstawiono wyniki eksperymentów numerycznych, potwierdzających przydatność pasywnych sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnienia komiwojażera.
5. Modele optymalnego przetwarzania sygnałów losowych Modele optymalnego przetwarzania sygnałów losowych.pdf

Strony
50-69
Citko W., Sieńko W.
Streszczenie
Estymacja sygnałów losowych jest istotnym zagadnieniem matematycznym, mającym zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. Celem niniejszego artykułu jest porównanie procedur estymacji sygnałów losowych z wykorzystaniem liniowych estymatorów MMSE (Minimum Mean-Squared Error – minimum błędu średniokwadratowego).
6. Modelowanie oscylacyjnych sieci neuronowych w środowisku programistycznym Matlab Modelowanie oscylacyjnych sieci neuronowych w środowisku programistycznym Matlab.pdf

Strony
70-77
Citko W.
Streszczenie
W pracy poruszono zagadnienia związane z inteligencją obliczeniową, w szczególności zaś przedstawiono realizację bezstratnej, hamiltonowskiej sieci neuronowej w formie sprzężonych oscylatorów fazowych. Zaproponowano model takiej sieci w środowisku programistycznym Matlab-Simulink oraz omówiono wyniki badań symulacyjnych.
7. Zastosowanie technologii Radio Over IP w systemach PMR Zastosowanie technologii Radio Over IP w systemach PMR.pdf

Strony
78-90
Kaczorek P.
Streszczenie
Systemy profesjonalnej łączności radiowej PMR mogą wykorzystywać sieci IP i osiągać z tego tytułu znaczne korzyści. W pracy przedstawiono koncepcję technologii znanej jako Radio over IP oraz kilka przykładowych, dostępnych na rynku rozwiązań.
8. Wdrożenie radia programowalnego z wykorzystaniem GNU Radio oraz USRP2920 Wdrożenie radia programowalnego z wykorzystaniem GNU Radio oraz USRP2920.pdf

Strony
91-104
Kaczorek P., Waraksa M.
Streszczenie
Technika radia programowalnego jest coraz szerzej stosowana do celów dydaktycznych, badawczych i komercyjnych. W pracy przedstawiono pakiet GNU Radio i urządzenie USRP2920, które razem tworzą uniwersalną platformę radia programowalnego.
9. Modernization of the Polish Search and Rescue Service Communication System Modernization of the Polish Search and Rescue Service Communication System.pdf

Strony
105-110
Januszewski K., Waraksa M., Żurek J.
Streszczenie
In view of the need to ensure the safety and distress communications in the maritime VHF band, Polish Search and Rescue (SAR) service has decided to modernize its communications system. As a part of a deep modernization of the existing communication system COMPRO, Polish SAR has decided [1,2] to enlarge significantly the area of communication in marine VHF band – therefore it was necessary to install remote VHF station on the drilling platform Baltic Beta (located approx. 40 nm North of the Cape of Rozewie). To provide an access to the AIS base station, long-range radar and VHF communication of the Polish Maritime Administration and other data exchange, it was necessary to implement satellite backhaul link. In the following paper, the authors presenting a concept of a new communications system for the Polish SAR service, the architecture of the implemented system using a satellite link between coast station at SAR HQ and remote station on the Baltic Beta platform. The authors also discuss some implementation problems and their recommended methods of elimination.
10. Postęp prac nad projektem e-Navigation Postęp prac nad projektem e-Navigation.pdf

Strony
111-121
Korcz K.
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe założenia oraz elementy projektu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) pod nazwą Strategia e-Navigation oraz zaprezentowano obecny status i przyszłość prac nad tym projektem.
11. Praktyczne nauczanie systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino Praktyczne nauczanie systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino.pdf

Strony
122-129
Rabczuk D.
Streszczenie
Artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń dydaktycznych w dziedzinie praktycznego nauczania systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino. Nauczanie zostało podzielone na dwa etapy poświęcone: 1) poznaniu rejestrów mikrokontrolera i konfigurowaniu portów i interfejsów na podstawie bezpośrednich wpisów do rejestrów; 2) wykorzystaniu magistral komunikacyjnych UART, SPI, I2c, 1-wire, Ethernet oraz samodzielnemu pisaniu bibliotek do transmisji danych po wybranych magistralach. W fazie uruchamiania projektu zastąpiono proste środowisko Arduino środowiskiem AtmelStudio, wyposażonym w możliwość debuggowania programu, integrując z nim przydatne biblioteki Arduino.
12. Morskie i lotnicze radiowe systemy alarmowania – możliwości współpracy Morskie i lotnicze radiowe systemy alarmowania – możliwości współpracy.pdf

Strony
130-138
Bojarski P.
Streszczenie
Powtarzające się w ostatnim okresie, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, katastrofy morskie i lotnicze skłaniają do przeanalizowania po raz kolejny funkcjonowania i skuteczności technicznych systemów i urządzeń, których zadaniem w obu służbach (morskiej i lotniczej) jest możliwie niezawodne sygnalizowanie zagrożenia, w jakim znalazł się statek morski lub powietrzny, i automatyczne przekazywanie danych, umożliwiających dokładną lokalizację miejsca wypadku. W artykule wskazano techniczne i organizacyjne ograniczenia możliwości skutecznej współpracy tych służb ratowniczych. Zaproponowano zmiany techniczne podnoszące, zdaniem autora, efektywność lokalizacji miejsca wypadku (szczególnie lotniczego) oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości rozszerzenia współpracy obu służb radiokomunikacyjnych w sytuacjach alarmowych.
13. Zdalny dostęp do zasobów laboratorium sieci komputerowych Zdalny dostęp do zasobów laboratorium sieci komputerowych.pdf

Strony
139-148
Januszewski K.
Streszczenie
W artykule opisano infrastrukturę umożliwiającą użytkownikom zdalny dostęp do sprzętu i oprogramowania sieciowego, wykorzystywanego w procesie dydaktycznym podczas nauczania przedmiotu „Sieci komputerowe”, a także szkoleń realizowanych w ramach kursów CCNA (Cisco Certified Network Associate). Infrastruktura ta wykorzystuje wirtualną sieć prywatną (VPN), stosującą oprogramowanie OpenVPN, środowisko wirtualizacyjne Proxmox oraz rzeczywisty sprzęt (przełączniki, routery, serwer terminali), używane podczas nauki. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż cała infrastruktura została zrealizowana na podstawie oprogramowania klasy Open Source, co przekłada się na parametry ekonomiczne rozwiązania.
14. Koncepcja badań drgań i wibracji silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne Koncepcja badań drgań i wibracji silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne.pdf

Strony
149-157
Gnaciński P., Budziłowicz A., Hallmann D., Pepliński M.
Streszczenie
Praca dotyczy koncepcji badań wpływu subharmonicznych napięcia na drgania i wibracje silnika indukcyjnego klatkowego. Przedstawiono cel i metodykę badań. Zaprezentowano wstępny dwuwymiarowy model polowy silnika indukcyjnego, zaimplementowany w środowisku Maxwell. Zamieszczono opis stanowiska pomiarowego, a także wstępne wyniki obliczeń numerycznych przebiegu momentu obrotowego dla silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 3 kW.