Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 91/2015
Wydział Mechaniczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG


SpisTresciZN091.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN091.pdf
Strona redakcyjna
1. Lubricate engine oil characterization based on single excitation fluorescence spectroscopy Lubricate engine oil characterization based on single excitation fluorescence spectroscopy.pdf

Strony
5-12
Baszanowska E., Otremba Z.
Streszczenie
In the work the fluorescence spectroscopy based on fluorescence spectra for single excitation wavelength and excitation spectra for single emission wavelength were applied to expand the knowledge about the specific signatures of lubricate oil typically used in ship engine as a tool to oil quality assessment. The fluorescence properties of oil are considered based on an exemplary lubricate-engine oil in two forms: fresh and used oil – exploited an adequate time. Based on the fluorescence spectra for single excitation wavelength and excitation spectra for single emission wavelength the changes of the spectra for both forms of oil are discussed and the peaks typical for both forms of oil were determined. Moreover the specified fluorescence signatures described by selected fluorescence spectrum for excitation wavelength 220 nm as a tool to distinguish the two forms of oil were determined. Additionally, there is discussed the use of total excitation spectrum as a tool to identification two forms of oil.
2. Synchronous fluorescence spectroscopy as a tool for used lube-engine oil description Synchronous fluorescence spectroscopy as a tool for used lube-engine oil description.pdf

Strony
13-20
Baszanowska E., Otremba Z.
Streszczenie
To proper work of ship engine it is necessary to monitor the quality of oil exploited in ship engine. Therefore it is necessary to expand the knowledge about the futures of oils based on various possible methods which allow track the quality of oil and thereby the engine protect. In the work total synchronous fluorescence spectroscopy as a tool to description of oil properties was applied. To tests the exemplary engine lubricate oil Titan Truck Plus 15W40 was applied. Two forms of oil, respectively, fresh oil and lubricate oil exploited in ship engine about two months were used. Based on the total synchronous fluorescence spectra the peaks typical for both forms of oil were determined. Moreover to distinguish two forms of oil based on total synchronous spectra the distinguishability parameter was defined and wavelength-interval parameter for this kind of oil was determined. Obtained results allow to conclude that synchronous fluorescence spectroscopy seems to be an efficient tool for track the quality of oil exploited in ship engine based on specific parameters.
3. Przyczyny wypadków i pożarów na statkach morskich Przyczyny wypadków i pożarów na statkach morskich.pdf

Strony
21-29
Gawdzińska K., Kwiecińska B., Przetakiewicz W., Pelczar M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wykres struktury przyczyn wypadków statków morskich w latach 2004–2007 i 2009–2014, przygotowany na podstawie przepisów IMO (MSC-MEPC.3/Circ.3.Rev.1, 2014), oraz domniemane przyczyny powstawania pożarów na statkach morskich. Zaproponowano także podział przyczyn pożarów przez określenie czynników wpływających na przyczyny pożaru w celu ich klasyfikacji, co wpłynie na bezpieczeństwo pracy na morzu.
4. Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy.pdf

Strony
30-46
Gesella G., Szeleziński A., Szyfelbain M., Muc A.
Streszczenie
W artykule opisano budowę oraz przedstawiono schemat głowicy wytłaczarskiej o przekroju cylindrycznym. Opisano, na czym polega regulacja temperatury i jakie elementy są niezbędne do jej realizacji. Autorzy stworzyli schemat układu regulacji oparty na sterowniku PLC. Do tego układu został zaprojektowany odpowiedni algorytm, który steruje pracą opisanego układu. Przytoczony proces został zamodelowany i zasymulowany w środowisku Matlab/Simulink.
5. Remarks of the fmea procedures for ships with dynamic positioning systems Remarks of the fmea procedures for ships with dynamic positioning systems.pdf

Strony
47-53
Herdzik J.
Streszczenie
It was presented the remarks concerning to examples of results of fault mode and effect analysis (FMEA) for vessels with dynamic positioning systems. The verifying procedures are very detailed. They concern all important vessel systems: energy generation, its conversion and delivering, propulsion systems, the force and direction measuring of extortions, position and heading positioning supports systems and determining of vessel’s actual position, drift speed and heading. The trial reports are documents certifying the fulfillment of requirements of determined DP class and procedures (effects and propositions) of crew actions on the event of failure or damages.
6. The possibility of natural gas transport by ships in state of methane hydrates The possibility of natural gas transport by ships in state of methane hydrates.pdf

Strony
54-63
Herdzik J.
Streszczenie
It was presented the methane properties in state of hydrate and the stability hydrate area. In that state there is a reach resources, mainly in seabed and as sediments underneath seabed. It occurs essential difficulties in production that energy resource. The problems are: the depth of deposits, major threat for marine environment connecting with the deposit stability and the risk of the methane gas leakage to the atmosphere (methane is a potent greenhouse gas). It was indicated the possibility of methane hydrates transport by sea and the interest of some states for extracting methane from hydrates. Overcoming the technical problems and assurance the safety of extracting deposits are the basic problems to solve.
7. Wpływ zmiany kąta przystawienia noża tokarskiego typu wiper na wartość parametrów chropowatości powierzchni czopów wykonanych ze stali austenitycznej Wpływ zmiany kąta przystawienia noża tokarskiego typu wiper na wartość parametrów chropowatości powierzchni czopów wykonanych ze stali austenitycznej.pdf

Strony
64-77
Labuda A., Dargacz M., Klecha M., Kozłowska S.
Streszczenie
Jednym z najważniejszych problemów współczesnych technik wytwarzania jest zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobu, przy minimalizacji kosztów i jednoczesnym wzroście wydajności produkcji. W związku z tym podczas projektowania procesów wytwarzania powinno się zastosować technologię, która ma istotny wpływ na trwałość i niezawodność części maszyn. Podczas obróbki wykończeniowej nadawane są ostateczne wymiary i właściwości użytkowe danego elementu. Osiąga się to poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju obróbki oraz dobór właściwych parametrów danego procesu. Technolog projektujący proces kształtowania warstwy wierzchniej ma do dyspozycji różne techniki wytwarzania. Konieczne jest znalezienie określonego rozwiązania, które będzie odpowiadać wymaganiom i warunkom pracy danej części maszyny. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany kąta przystawienia noża tokarskiego typu Wiper podczas toczenia czopów wału na parametry chropowatości powierzchni. Badania przeprowadzono na wałku o średnicy 60 mm, wykonanym ze stali X5CrNi18-10. Obróbkę wykończeniową czopów wału przeprowadzono na tokarce uniwersalnej kłowej CDS6250BX-1000. Podczas badań wykorzystano nóż tokarski z wymiennymi płytkami skrawającymi: CCMT09T302 WF, CCMT09T304 WF, CCMT09T308 WF o promieniu naroża 0,2 0,4 i 0,8 mm. Zmianę kąta przystawienia realizowano w zakresie ±3º. Proces toczenia wykonano siłomierzem DKM2010.
8. Opracowanie wyników pomiarów według konwencji gum oraz jej praktyczne wykorzystanie w dydaktyce Opracowanie wyników pomiarów według konwencji gum oraz jej praktyczne wykorzystanie w dydaktyce.pdf

Strony
78-91
Maksyś R., Podoski T., Taszner A.
Streszczenie
Praca zawiera omówienie obowiązujących norm oceny niepewności pomiarowych oraz sugestie dotyczące graficznej analizy wyników pomiarowych, dających się przedstawić w postaci liniowej. Wykorzystując pomiary wykonane przez studentów, przeanalizowano korzyści z zastosowania analizy statystycznej wyników według konwencji GUM. Poniższe rozważania będą pomocne zarówno w dydaktyce, jak i w przyszłej pracy inżynierskiej absolwentów.
9. Poprawa efektywności energetycznej elektrociepłowni poprzez wprowadzenie pompy ciepła do instalacji bloku energetycznego Poprawa efektywności energetycznej elektrociepłowni poprzez wprowadzenie pompy ciepła do instalacji bloku energetycznego.pdf

Strony
92-102
Łukaszewski K.
Streszczenie
W artykule wykazano możliwość poprawy efektywności energetycznej elektrociepłowni poprzez wprowadzenie pompy ciepła do instalacji bloku energetycznego. Funkcją pompy ciepła (dalej zwanej urządzeniem chłodniczym) jest pobieranie energii cieplnej z układu chłodzenia elektrociepłowni (w tym energii cieplnej wody sieciowej, stanowiącej powrót z miejskiej sieci ciepłowniczej), a następnie oddawanie energii cieplnej (odzyskiwanie) – podgrzewanie wody zasilającej. W artykule określono współczynnik efektywności energetycznej utworzonego urządzenia silnikowochłodniczo- grzejnego (blok elektrociepłowni z dodatkowym układem chłodniczym). Obliczono wartości współczynników efektywności energetycznej dla założonych, charakterystycznych stanów eksploatacyjnych, odnoszących się do okresu letniego i okresów przejściowych (wiosennego, jesiennego) dla urządzenia silnikowo-grzejnego (blok elektrociepłowni) i silnikowo-chłodniczogrzejnego. Następnie dokonano odpowiedniego porównania wyników obliczeniowych współczynników efektywności energetycznych. W obliczeniach zastosowano podstawowe równania bilansowe energii i masy dla głównych elementów elektrociepłowni. W zakończeniu podano wnioski wynikające z treści artykułu.
10. Ocena możliwości zastosowania gazu browna w okrętownictwie Ocena możliwości zastosowania gazu browna w okrętownictwie.pdf

Strony
103-113
Malinowska M.
Streszczenie
Artykuł na charakter poglądowy i dotyczy możliwości zastosowania gazu Browna (HHO) jako dodatku do procesu spalania dla okrętowych silników tłokowych. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i przedstawiono zalety oraz wady tego dodatku. Do najważniejszych zalet wykorzystania HHO zaliczono zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa, ograniczenie emisji toksycznych składników spalin, a także zwiększoną szybkość spalania. Największą wadą jest możliwość wystąpienia przedwczesnego zapłonu oraz duża energochłonność procesu pozyskiwania gazu Browna. W podsumowaniu dokonano wstępnej oceny możliwości stosowania HHO w transporcie morskim.
11. Symulatory siłowni okrętowych sposobem na poprawę bezpieczeństwa na morzu Symulatory siłowni okrętowych sposobem na poprawę bezpieczeństwa na morzu.pdf

Strony
114-121
Malinowska M., Krefft J., Czmyr S., Zera D., Żołnierczuk K.
Streszczenie
Artykuł dotyczy szkoleń kadry działu maszynowego na symulatorach siłowni okrętowych. Odniesiono się do krajowych i międzynarodowych przepisów morskich regulujących szkolenia na symulatorach w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku. Przedstawiono symulatory różnych producentów, zwracając uwagę na wymogi stawiane placówkom dydaktycznym w zakresie szkolenia na symulatorach, a także korzyści wynikające z ich wykorzystania w kształceniu mechaników okrętowych. Na tej podstawie zaproponowano kierunek dalszego rozwoju symulatorów siłowni okrętowych i związanego z tym szkolenia.
12. Modelowanie i wyznaczanie charakterystyk mocy układu napędowego statku wypornościowego ze śrubą o stałym skoku Modelowanie i wyznaczanie charakterystyk mocy układu napędowego statku wypornościowego ze śrubą o stałym skoku.pdf

Strony
122-131
Pawletko R., Polanowski S.
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano problem wyznaczenia charakterystyk napędowych mocy statku ze śrubą o stałym skoku. W celu sformułowania modeli charakterystyk mocy wykorzystano w pierwszej kolejności znane aspekty fizyczne, w następnej zaś – metody statystyczne. Do weryfikacji modeli wykorzystano dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań układu napędowego statku m/s „Garnuszewski”. W sumie wyłoniono trzy dające zbieżne, praktycznie równe, wyniki aproksymacji danych pomiarowych mocy. Dokonano analizy odchyleń wyników pomiarów od modeli, w wyniku czego jeden punkt ze zbioru pierwotnych danych został odrzucony. Analiza charakterystyk mocy na uwięzi wyznaczonych drogą ekstrapolacji pokazała, że przebieg tej charakterystyki dla jednego z modeli wielomianowych znacznie odbiega od pozostałych dwóch charakterystyk, dając znacznie niższe wartości, co może świadczyć, że ta charakterystyka powinna być odrzucona.
13. Modelowanie charakterystyk momentu obrotowego i pochodnych charakterystyk układu napędowego ze śrubą o stałym skoku Modelowanie charakterystyk momentu obrotowego i pochodnych charakterystyk układu napędowego ze śrubą o stałym skoku.pdf

Strony
132-141
Polanowski S.
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano problem wyznaczenia charakterystyk napędowych układu napędowego statku ze śrubą o stałym skoku, rozpatrując w pierwszej kolejności charakterystykę momentu. Modelowanie charakterystyki momentu oparto na opublikowanych modelach aproksymacyjnych z badań śrub swobodnych. Do weryfikacji modeli wykorzystano dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań układu napędowego statku m/s „Garnuszewski”. Wyłoniono pięć porównywalnych statystycznie modeli charakterystyk momentu obrotowego, z których trzy modele dają zbieżne charakterystyki momentu obrotowego na uwięzi, wyznaczone drogą ekstrapolacji. Pokazano, że pozostałe charakterystyki: charakterystyka mocy oraz charakterystyka jednostkowego zużycia energii na milę morską powinny być wyznaczane ze wzorów definicyjnych po wyznaczeniu charakterystyki momentu. Zwrócono uwagę na potrzebę każdorazowego wykonywania analizy statystycznej wyników badań.
14. Aparatura do zderzeń wiązek jonowych z gazowymi tarczami Aparatura do zderzeń wiązek jonowych z gazowymi tarczami.pdf

Strony
142-148
Pranszke B.
Streszczenie
W artykule opisano aparaturę przeznaczoną do badań zderzeniowych procesów z udziałem tzw. gorących atomów (występujących w przestrzeni kosmicznej i mogących w istotnej skali oddziaływać z materiałami powłok znajdujących się tam obiektów technicznych). Przedstawiono wybrane wyniki badań. W szczególności skupiono się na oddziaływaniu wiatru gwiazdowego z drobinami, wchodzącymi w skład atmosfer planetarnych oraz gęstych obłoków materii międzygwiazdowej.