Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 92/2015
Wydział Nawigacyjny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG


SpisTresciZN092.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN092.pdf
Strona redakcyjna
1. Wpływ outsourcingu na proces magazynowania Wpływ outsourcingu na proces magazynowania.pdf

Strony
5-20
Brodowski K.
Streszczenie
Opracowanie przedstawia ogólne podejście do analizy outsourcingu wybranego procesu logistycznego. Szczególne znaczenie ma tutaj dobór metody zapewniającej transparentność wyników. Należy podkreślić, że szczególnie przydatne w tym obszarze są metody związane z analizą kosztów.
2. Analiza możliwości rewitalizacji Dolnej Wisły na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu INWAPO Analiza możliwości rewitalizacji Dolnej Wisły na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu INWAPO.pdf

Strony
21-31
Burciu Z., Gąsior A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania Wisły w celach transportowych. Analizie poddano wpływ rewitalizacji rzeki na uruchomienie transportu towarów na odcinku Dolnej Wisły i rozwój turystyki. Badania przeprowadzono przy założeniu, że Wisła spełni wymagania IV klasy drogi wodnej. Transport wodny śródlądowy oprócz odciążenia transportu drogowego i kolejowego może przynieść wymierne korzyści dla gospodarki. Inwestycjami w tym zakresie zainteresowane są liczne przedsiębiorstwa i samorządy. Badania przeprowadzone w przedstawionej analizie oparto na wynikach projektu europejskiego INWAPO.
3. Planowanie kotwiczenia dużych statków na głębokich kotwicowiskach Planowanie kotwiczenia dużych statków na głębokich kotwicowiskach.pdf

Strony
32-53
Jurdziński M.
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń systemów kotwicznych na dużych statkach, o których należy ostrzegać marynarzy. Przedyskutowano podstawy planowania nawigacji na podejściu do pozycji kotwiczenia oraz omówiono metody manewrowania statku w trakcie stawania na kotwicy. Przedstawiono czynniki, które należy brać pod uwagę w trakcie planowania kotwiczenia. Na zakończenie opisano podstawowe manewry statkiem, omawiając ograniczenia w czasie postoju na kotwicy.
4. Planowanie nawigacji pilotażowej Planowanie nawigacji pilotażowej.pdf

Strony
54-70
Jurdziński M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono metodykę planowania nawigacji pilotażowej. Opisano rolę pilota w procesie prowadzenia statku w rejonach ograniczonych, współpracę obsady mostka z pilotem na dłuższych trasach pilotowania, a także omówiono tematy głównych informacji wymienianych między kapitanem a pilotem, dotyczących pilotażu.
5. Załącznik VI do konwencji MARPOL Załącznik VI do konwencji MARPOL.pdf

Strony
71-83
Koziński M.H.
Streszczenie
Zanieczyszczenia ze statków przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza w obszarach przybrzeżnych, a także globalnego zanieczyszczenia atmosfery. Załącznik VI do konwencji MARPOL – Prawidła dotyczące zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki został przyjęty w 1997 r. na konferencji stron konwencji MARPOL. Załącznik wszedł w życie 19.05.2005 r. Aneks VI reguluje emisję do atmosfery określonych zanieczyszczeń ze statków. Wszystkie statki powyżej 400 GT i większej, a także wszystkie platformy oraz urządzenia wiertnicze na trasach do portów i obszarów, na których obowiązuje konwencja MARPOL, muszą posiadać ważny Międzynarodowy Certyfikat o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Powietrza (IAPPC), potwierdzający zgodność wymagań określonych w załączniku VI.
6. Analiza funkcjonalno-użytkowa dotycząca budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk Analiza funkcjonalno-użytkowa dotycząca budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk.pdf

Strony
84-97
Łączyński B., Weintrit A.
Streszczenie
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę funkcjonalno-użytkową dotyczącą budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk. Badając sąsiedztwo eksploatacyjne Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym, szczególną uwagę zwrócono na następujące przedsiębiorstwa: WUŻ, Naftoport, Port Północny, Gaspol, PERN Przyjaźń.
7. Stochastyczny model dryfu rozlewu olejowego Stochastyczny model dryfu rozlewu olejowego.pdf

Strony
98-106
Mazurek J., Smolarek L.
Streszczenie
Artykuł prezentuje stochastyczny model dryfu rozlewu olejowego na morzu. Model rozlewu olejowego to model kontroli rozlewu na morzu; zawiera on algorytm przeprowadzenia akcji ratowniczej, polegającej na otoczeniu rozlewu oraz analizę czasu trwania akcji ratowniczej. W celu uwzględnienia parametrów prądów morskich i wiatrów na ruch plamy rozlewu powstała koncepcja przemieszczania się plamy rozlewu olejowego.
8. Zarządzanie ryzykiem dostaw pełnokontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL) jako kluczowymi ogniwami mającymi decydujący wpływ na bezpieczeństwo łańcuchów dostaw Zarządzanie ryzykiem dostaw pełnokontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL) jako kluczowymi ogniwami mającymi decydujący wpływ na bezpieczeństwo łańcuchów dostaw.pdf

Strony
107-117
Ustjanycz T.
Streszczenie
W artykule wskazano na normę ISO 28000 i standaryzację obsługi łańcuchów dostaw jako jedną z metod, pozwalających na minimalizację ryzyka występującego na poszczególnych etapach SCM. Organizacja polskiego rynku spedycyjnego i logistycznego jest przewodnikiem po ofercie firm operujących na polskim rynku i pozwala na zorientowanie się w rodzajach oferowanych serwisów pelnokontenerowych i drobnicowych, omawia ich główne kierunki oraz zalety i wady. Czytelnik ma tutaj możliwość skonfrontowania dostępnej na rynku oferty z własnymi potrzebami. Omówiono także szczegółowo poszczególne etapy łańcuchów dostaw (FCL i LCL), ze wskazaniami występujących w nich lub mogących wystąpić ryzyk i zagrożeń. Przedstawiono praktyczne metody możliwych działań prewencyjnych oraz rozwiązywania pojawiających się problemów, wypracowane w trakcie wieloletniej praktyki autora w firmach spedycyjnych, armatorskich i logistycznych. Zamieszczono również, w formie tabeli, uporządkowane informacje dotyczące identyfikacji ryzyk na poszczególnych etapach SCM oraz sposobów ich ograniczenia lub eliminacji. Ponadto omówiono nowe zagrożenia, jakie pojawiły się wraz z rozwojem konteneryzacji (tzw. cargo misdeclaration), m.in. celowe ukrywanie przez część załadowców (zdaniem IMO, ok. 5% globalnego wolumenu skonteneryzowanego) frachtowanych ładunków niebezpiecznych, przyczyny takiego stanu rzeczy oraz fatalne w praktyce skutki, które taka sytuacja już wywołała, m.in. w przeszłości. Zawarto tutaj również wskazanie na dobrą praktykę ubezpieczania ładunków (CARGO) jako skuteczny sposób przeniesienia części ryzyk na ubezpieczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji skutków ogłoszenia awarii wspólnej.
9. Wpływ odwzorowania krzywej ramion prostujących na wyniki symulacji numerycznych wymuszonych kołysań bocznych statku Wpływ odwzorowania krzywej ramion prostujących na wyniki symulacji numerycznych wymuszonych kołysań bocznych statku.pdf

Strony
118-130
Wawrzyński W.
Streszczenie
Do opisania ruchu statku po sfalowanym morzu używany jest układ sześciu równań różniczkowych. Dodatkowo uwzględniane są sprzężenia pomiędzy poszczególnymi ruchami. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa statecznościowego statku znaczenie mają głównie kołysania boczne, dla których sprzężenia mające znaczenie pochodzą od nurzania oraz kiwania. Parametrami równania kołysań bocznych statku, przy pominięciu sprzężeń z innymi ruchami, są parametry opisujące: bezwładność, sztywność, tłumienie oraz wymuszenie. Każdy z tych parametrów wykazuje mniejszą lub większą nieliniowość, która ma znaczący wpływ na wyniki obliczeń. Prezentowany materiał poświęcony jest parametrowi sztywności, którym w przypadku kołysań statku jest krzywa ramion prostujących GZ. Pokazano wpływ odwzorowania krzywej ramion prostujących na wyniki symulacji numerycznych, wymuszonych kołysań bocznych statku. Pokazano również wpływ nieliniowości krzywej GZ na częstość rezonansową kołysań statku.
10. Badanie możliwości wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk Badanie możliwości wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk.pdf

Strony
131-142
Weintrit A., Łączyński B.
Streszczenie
W niniejszym artykule zawarto główne wnioski ekspertyzy dotyczącej zagadnień związanych z możliwością wybudowania Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk. W zakres opracowania weszły następujące zagadnienia: analiza możliwości przeładunkowych i wyeliminowanie prac niedopuszczalnych w rejonie budowy Nabrzeża Północnego i sąsiedztwie eksploatacyjnym nabrzeża w porcie zewnętrznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie bezpieczeństwa ładunków i ludzi na przedmiotowym terenie; analiza nawigacyjna dla regionu objętego I etapem budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym; analiza falowania dla regionu objętego I etapem budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie. Badając sąsiedztwo eksploatacyjne Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym, szczególną uwagę zwrócono na następujące przedsiębiorstwa: WUŻ, Naftoport, Port Północny, Gaspol, PERN Przyjaźń.
11. Analysis of shipowners' obligations and technical/financial limitations in connection with regulations of MARPOL Convention Annex VI Analysis of shipowners' obligations and technical/financial limitations in connection with regulations of MARPOL Convention Annex VI.pdf

Strony
143-148
Leszczyńska M., Lewandowska A.
Streszczenie
The article focuses on the topic of MARPOL Annex VI regulations, particularly SECA, and its impact on European shipowners. The authors highlight the issue from both points of view – shipowners and industry – to deliver a complex overview and enable the public to draw own conclusions. It seems the new legislation on sulphur emissions will affect more branches than only shipping, and certainly will take its toll – not only on the shipowners, but also on ferry passengers, shipyards and as a result, European and global economy. Yet, the full impact is still to be found out. Until the ferry sector confirms its revised price structure and network capabilities, the shipowners modernise their vessels and the customers realise how much they need to pay in order to cross the Baltic Sea, we can only make assumptions as to what extent the Europeans will experience these limitations. One is certain – it is not the question “if” – the questions are “when” and “how much”.
12. Projekt Smartfreight jako przykład racjonalizacji transportu towarowego na obszarach przyportowych Projekt Smartfreight jako przykład racjonalizacji transportu towarowego na obszarach przyportowych.pdf

Strony
149-161
Nadolna K., Cyran P.
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z transportem towarowym w obszarach przyportowych, które często należą do silnie zurbanizowanych części miast. Analizie poddane zostały istniejące zastosowania telematyczne dla transportu miejskiego w Trójmieście oraz możliwości ich wykorzystania dla rozładowania stref przyportowych od transportu towarowego. Omówiono europejski projekt Smartfreight oraz wskazano rozwiązania, mające na celu ograniczenie kongestii.
13. Maritime Consciousness as a Factor in the Development of Sea Infrastructure Maritime Consciousness as a Factor in the Development of Sea Infrastructure.pdf

Strony
163-171
Skiepko M., Głogowski Ł., Złotucha M., Włudzik M.
Streszczenie
The following article, presented on the TRANSNAV 2015 conference in Gdynia discusses the topic of maritime consciousness and its impact. Through maritime consciousness we perceive the raising and sustaining of social awareness and interest in marine economy. This is a critical factor in the efficient functioning of any maritime nation. The maritime tradition of a given state is a non-interchangeable component in the comprehending of the significant benefits flowing from naval commerce, by the society and, more importantly, its governing body. In this article we looked into the various elements influencing the growth of the merchant navies in countries such as China, Norway and Poland.