Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 93/2016
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wybrane aspekty towaroznawstwa
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. Izabela Steinka
dr inż. Agnieszka Palka


SpisTresciZN093.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN093.pdf
Strona redakcyjna
1. The role of nutrition and physical exercise in the treatment of women with impaired glucose tolerance The role of nutrition and physical exercise in the treatment of women with impaired glucose tolerance.pdf

Strony
7-12
Platta A., Wąchała R.
Streszczenie
Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.
2. Nutritional therapy as an element in the prevention and support of neoplastic disease treatment Nutritional therapy as an element in the prevention and support of neoplastic disease treatment.pdf

Strony
13-21
Platta A.
Streszczenie
The aim of the poll was to evaluate the knowledge of women and men on the impact of proper diet on the course of a neoplastic disease. The study was conducted in April 2014 among 100 people aged from 18 to 61, of which 89% suffered from malignant neoplasm, and 11% from benign neoplasm. Basing on the obtained results, the research hypothesis has been negatively verified: men and women have a low awareness of the impact of diet on the course of a neoplastic disease, because 62% of the patients confirmed the change in the daily diet to a healthier one after disease diagnosis. However, it seems essential to increase consumption of saltwater fish by people with cancer and to introduce appropriate training programs for patients and their families on dietary management.
3. Ocena podaży witamin w całodziennych racjach pokarmowych młodych, zdrowych osób – badanie pilotażowe Ocena podaży witamin w całodziennych racjach pokarmowych młodych, zdrowych osób – badanie pilotażowe.pdf

Strony
22-29
Szupryczyńska N., Jankowska M., Śliwińska A., Małgorzewicz S.
Streszczenie
Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19–30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12.
4. Porównanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych wybranego asortymentu żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, pochodzącego z handlu i wytwarzanego w warunkach domowych Porównanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych wybranego asortymentu żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, pochodzącego z handlu i wytwarzanego w warunkach domowych.pdf

Strony
30-37
Stankiewicz J., Kukułowicz A.
Streszczenie
Produkcja żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia odbywa się w warunkach szczególnej kontroli sanitarnej. Surowce stosowane w tych produktach także powinny podlegać surowej ocenie, zapewniając właściwy poziom bezpieczeństwa produktu. Oczekiwać zatem należy, że jest to żywność wolna od drobnoustrojów chorobotwórczych. Celem badań było porównanie zanieczyszczeń mikro-biologicznych w daniach pochodzących z handlu z żywnością wyprodukowaną w warunkach domo-wych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz paciorkowców kałowych. OLD mezofilnych tlenowych w zup-kach produkowanych przemysłowo i w warunkach domowych kształtowała się na podobnym poziomie. Zupki przygotowywane w warunkach domowych wykazały mniejszy stopień zanieczyszczenia gronkowcami w stosunku do dań pochodzących z handlu. Obecność paciorkowców kałowych w domo-wych świeżych daniach może świadczyć o niezachowaniu należytych warunków higieny podczas przygotowywania posiłku.
5. Ocena zawartości włókna surowego w wybranych otrębach pszennych Ocena zawartości włókna surowego w wybranych otrębach pszennych.pdf

Strony
38-45
Borkowska B., Datta A.
Streszczenie
Przeprowadzone badania miały na celu określenie zawartości włókna surowego i wilgotności w otrębach pszennych zwykłych i granulowanych ze śliwkami trzech wybranych producentów (A), (B) i (C). W przygotowanym materiale badawczym oznaczono zawartość włókna surowego i wilgotność otrąb pszennych. Zawartość włókna surowego w badanych otrębach pszennych była zróżnicowana i wahała się w granicach od 3,9% u producenta A do 11,5% u producenta B. Oznaczona wilgotność otrąb pszennych była zgodna z wymaganiami normy, z wyjątkiem otrąb pszennych zwykłych producenta B, w których wilgotność została przekroczona o 1,3%.
6. Występowanie pałeczek Listeria monocytogenes w wybranych warzywach liściastych Występowanie pałeczek Listeria monocytogenes w wybranych warzywach liściastych.pdf

Strony
46-50
Kukułowicz A.
Streszczenie
Listeria monocytogenes zanieczyszczać może warzywa liściaste mające styczność z glebą, przez co stanowić mogą źródło zatruć i zachorowań na listeriozę. Ze względu na zdolność do tworzenia biofilmów na powierzchniach roślinnych drobnoustroje te mogą przetrwać etapy mycia i odkażania, a następnie namnażać się w gotowym produkcie, stwarzając zagrożenie zdrowotne dla konsumentów. Celem niniejszych badań była ocena bezpieczeństwa wybranych warzyw liściastych ze względu na występowanie pałeczek Listeria monocytogenes. W wyniku przeprowadzonych badań obecność pałeczek Listeria monocytogenes stwierdzono w dwóch próbkach, co stanowiło około 9,5% pozyty-wnych wyników.
7. Szybka metoda identyfikacji antybiotykoopornych bakterii rodzaju Staphylococcus spp. w serach twarogowych Szybka metoda identyfikacji antybiotykoopornych bakterii rodzaju Staphylococcus spp. w serach twarogowych.pdf

Strony
51-58
Steinka I.
Streszczenie
Celem pracy było wyznaczenie stopnia zanieczyszczenia twarogów mikroorganizmami metycylino-opornymi za pomocą szybkiej metody oznaczania. Analizie mikrobiologicznej poddano 27 asorty-mentów kwasowych serów twarogowych. Z badanych twarogów izolowano metycylinooporne koagu-lazododatnie i koagulazoujemne bakterie rodzaju Staphylococcus spp. Ich łączna liczba przekraczała 3 log10 jtk/g w ponad 2% badanych twarogów. Stwierdzono zależność między zawartością tłuszczu a obecnością metycylinoopornych gronkowców w tych produktach. Rodzaj i hermetyka opakowań twarogów wykazywały wpływ na liczbę metycylinoopornych, koagulazoujemnych i koagulazododatnich bakterii rodzaju Staphylococcus spp.
8. Występowanie Staphylococcus aureus w krewetkach pochodzących z rynku Występowanie Staphylococcus aureus w krewetkach pochodzących z rynku.pdf

Strony
59-63
Kukułowicz A.
Streszczenie
Artykuł omawia spożywanie skażonych produktów spożywczych jako jedną z głównych przyczyn chorób przenoszonych drogą pokarmową. Celem niniejszych badań była ocena bezpieczeństwa krewetek świeżych, mrożonych i pochodzących z zalewy ze względu na występowanie koagulazododatnich Staphylococcus aureus. Największy odsetek prób (około 33%), w których nie obserwowano wzrostu komórek Staphylococcus aureus, pochodził z obranych krewetek mrożonych oraz krewetek w zalewie z chlorkiem sodu.
9. Ocena wpływu rodzaju opakowania na jakość mikrobiologiczną wędlin przechowywanych w domowych warunkach chłodniczych Ocena wpływu rodzaju opakowania na jakość mikrobiologiczną wędlin przechowywanych w domowych warunkach chłodniczych.pdf

Strony
64-71
Stankiewicz J., Steinka I.
Streszczenie
System pakowania MAP (Modified Atmosphere Packaging) oraz chłodnicze przechowywanie zabezpiecza przetwory mięsne przed wpływem czynników zewnętrznych, jednakże sam produkt nie jest wolny od drobnoustrojów. Konsumenci, przechowując wędliny w domowych warunkach chłodniczych, zabezpieczają je w różny sposób. Celem badań było określenie wpływu rodzaju zastosowanego opakowania wędlin na jakość mikrobiologiczną tych produktów przechowywanych w domowych warunkach chłodniczych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz grzybów strzępkowych i drożdży. Otrzymane wyniki badań wskazują, że najkorzystniejszym sposobem przechowywania wędlin w domowych warunkach chłodniczych jest przechowywanie w ich opakowaniu handlowym. Liczebność populacji gronkowców oraz grzybów w wędlinach przechowywanych w pudełku z tworzywa sztucznego w największym stopniu przekraczały dopuszczalne kryteria bezpieczeństwa.
10. Przechowywanie żywności w warunkach domowych Przechowywanie żywności w warunkach domowych.pdf

Strony
72-80
Korzeniowska-Ginter R., Czarniecka-Skubina E.
Streszczenie
Celem pracy była analiza deklaracji konsumentów w zakresie przestrzegania terminów przydatności do spożycia żywności oraz sposobu i warunków przechowywania artykułów spożywczych suchych i wymagających przechowywania chłodniczego w warunkach gospodarstw domowych. Badania prze-prowadzono metodą wywiadu bezpośredniego wśród 600 przypadkowych dorosłych osób z różnych rejonów Polski. Zdecydowana większość ankietowanych zwracała uwagę na termin trwałości produktów i zazwyczaj spożywała żywność przed upływem terminu przydatności do spożycia. Najkrócej w warunkach chłodniczych przechowywane są mięso surowe i zupy. Stwierdzono nieprawidłowe postępowanie części konsumentów dotyczące braku stosowania zabezpieczeń dla żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego. Zastrzeżenia budzi również przenoszenie przez większość respondentów mrożonek ze sklepu do domu w zwykłych siatkach, co prowadzi do częściowego rozmrożenia. Konsumenci poniżej 25. roku życia istotnie częściej nie zwracają uwagi na terminy przydatności do spożycia i nie przestrzegają ich, częściej również nie zabezpieczają żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego.
11. Ocena wiedzy na temat higienicznych aspektów interakcji człowiek – zwierzęta domowe Ocena wiedzy na temat higienicznych aspektów interakcji człowiek – zwierzęta domowe.pdf

Strony
81-93
Steinka I.
Streszczenie
Celem badań ankietowych była ocena wiedzy na temat zdrowotnego aspektu interakcji między zwierzętami domowymi, ich właścicielami a otoczeniem. Badania przeprowadzono na liczącej 52 osoby populacji w wieku od 21 do 40 lat. Wyniki ankiety wykazały, że interakcje właścicieli ze zwierzętami są istotnym elementem, mogącym mieć wpływ na zdrowie zarówno ich samych, jak i osób spoza ich otoczenia. Stwierdzono brak dostatecznej wiedzy na temat biologicznych zagrożeń stanowiących ryzyko zdrowotne w interakcjach człowiek – zwierzęta domowe. Istotnym wnioskiem wynikającym z niniejszych badań było stwierdzenie niskiego poziomu wiedzy na temat higienicznych aspektów transmisji biologicznej w relacjach zwierzęta domowe – właściciele.
12. Certyfikacja – nowy sposób rozwiązywania problemów światowego rybołówstwa Certyfikacja – nowy sposób rozwiązywania problemów światowego rybołówstwa.pdf

Strony
94-100
Bykowski P.
Streszczenie
W 1997 r. powstała pozarządowa organizacja Marine Stewardship Council (MSC), która, wykorzystując Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO, opracowała zasady certyfikacji połowów określonych gatunków ryb. Powstanie organizacji było ewidentnym sygnałem braku zaufania do działań podejmowanych przez oficjalne instytucje. Po latach administracje rybackie zdały sobie sprawę, że system certyfikacji może być istotnym elementem wspierającym ich działalność. Aktualnie system certyfikacji rybołówstwa funkcjonuje na szeroką skalę, a w nowej Wspólnej Polityce Rybackiej Unia Europejska zaleca organizacjom producentów stosowanie certyfikowania połowów. Obecnie ponad 10% światowych połowów pochodzi z certyfikowanego rybołówstwa.
13. Jakość usług transportowych i jej wpływ na kształtowanie wartości logistycznego łańcucha dostaw Jakość usług transportowych i jej wpływ na kształtowanie wartości logistycznego łańcucha dostaw.pdf

Strony
101-111
Grzelakowski A.S.
Streszczenie
Badania koncentrują się na aspektach metodycznych i mają na celu podjęcie próby określenia wzajemnych relacji, jakie występują między jakością usług transportowych, jako jednego z rodzajów usług logistycznych realizowanych w ramach łańcucha dostaw, a wartością, jaką jest on zdolny generować dla finalnego klienta. Zasadniczym przedmiotem badania jest określenie podstawowych czynników determinujących jakość usług transportowych, do której pomiaru zaproponowano zastosowanie znanej od połowy lat 80. XX w. metody Servqual. Została ona jednak nieco zmodyfikowana przez autora, co w efekcie pozwoliło silniej wyeksponować relacje istniejące między tą kategorią a określonym typem rynku usług transportowych. W nawiązaniu do wybranych typów tych rynków z właściwym im mechanizmem ustalania cen przedstawiono w sposób modelowy, na podstawie relacji jakość produktu-jego cena, siłę wpływu użyteczności produktu na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę budowy łańcucha wartości opartego na wzroście jakości produktów transportowych.
14. Ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym Ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym.pdf

Strony
112-116
Dereszewska A., Miller H., Rutkowska M.
Streszczenie
Acetonocyjanohydryna jest ciekłą niebezpieczną substancją chemiczną przewożoną luzem statkami przez polskie obszary morskie. Należy do kategorii MARPOL Y – oznacza to, że jej zrzucenie do morza ze zbiorników (w wyniku ich mycia lub usuwania balastu) stanowi zagrożenie dla zasobów morskich. Celem pracy była ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym. Badania wykonano z wykorzystaniem osadu czynnego pochodzącego z biologicznej oczyszczalni ścieków. Ocenę przeprowadzono za pomocą testów respirometrycznych. Wyniki testu wykazały, że substancja zawierająca łatwo przyswajalne źródła węgla, benzoesan sodu o stężeniu 2,5 mg/dm3, powoduje 53-procentowy wzrost aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego. Natomiast acetonocyjanohydryna w stężeniu 2,5 mg/dm3 wykazuje 29,5-procentową inhibicję wzrostu mikroorganizmów. Tym samym test wykazał, że acetonocyjanohydryna nie stanowi przyswajalnego źródła węgla dla mikroorganizmów osadu czynnego.
15. Wpływ składu odcieków z fermentacji osadów ściekowych na wydajność procesu strącania struwitu Wpływ składu odcieków z fermentacji osadów ściekowych na wydajność procesu strącania struwitu.pdf

Strony
117-120
Dereszewska A., Cytawa S.
Streszczenie
Celem badań było opracowanie optymalnych warunków usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez strącanie ich w postaci fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu). Przeanalizowano wpływ parametrów odcieków pofermentacyjnych (stężenie ortofosforanów i azotu amonowego, pH) na ilość otrzymanego produktu oraz rozmiar kryształów. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces strącania struwitu wymaga co najmniej dwukrotnego nadmiaru stężenia molowego azotu amonowego w stosunku do stężenia fosforu. Wydajność strącania struwitu przy stężeniach fosforanów mniejszych niż 500 mg/l wymaga korekty pH do wartości 9,5. Stężenia fosforanów przekraczające 1000 mg/l pozwalają osiągnąć 80-procentową wydajność procesu przy pH = 8 oraz 90-procentową przy pH = 9,5.
16. Wpływ dodatku trehalozy na jakość bułek pszennych otrzymanych w wyniku odroczonego wypieku Wpływ dodatku trehalozy na jakość bułek pszennych otrzymanych w wyniku odroczonego wypieku.pdf

Strony
121-128
Korzeniowska-Ginter R., Naczk-Łukowska A., Maziarz P.
Streszczenie
Celem pracy była ocena wpływu dodatku trehalozy do ciasta pszennego na jakość bułek otrzymanych metodą odroczonego wypieku. Ciasto sporządzano metodą dwufazową, stosując dodatek trehalozy w ilości 0,5 i 1% w stosunku do mąki. Bułki podpiekano do białej skórki i zamrażano. Po 14 dniach przechowywania półprodukt rozmrażano i wypiekano ostatecznie. W gotowym wyrobie oceniano masę po wypieczeniu i po schłodzeniu oraz objętość 100 g. Przeprowadzono ocenę sensoryczną według skali pięciopunktowej. Oznaczono wilgotność, kwasowość i porowatość miękiszu. Otrzymane bułki charakteryzowały się dobrą jakością. Dodatek trehalozy istotnie wpłynął na kształt i wygląd zewnętrzny oraz elastyczność miękiszu, jak również na masę bułek gorących i wychłodzonych otrzymanych w wyniku odroczonego wypieku. Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu dodatku trehalozy na wilgotność, porowatość i kwasowość bułek.
17. Problematyka gospodarki odpadami poliestrowo-szklanymi Problematyka gospodarki odpadami poliestrowo-szklanymi.pdf

Strony
129-133
Jastrzębska M.
Streszczenie
W Polsce powstaje rocznie 2 tysiące ton poprodukcyjnych odpadów poliestrowo-szklanych, które trafiają na składowiska. Prowadzone od kilku lat prace badawcze w Akademii Morskiej w Gdyni pozwoliły wskazać efektywne wykorzystanie odpadów poliestrowo-szklanych w procesie recyklingu materiałowego i recyklingu materiałowo-termicznego. W pracy omówiono problemy techniczne związane z zagospodarowaniem odpadów, co pozwoli producentom wyrobów z laminatów, ponoszącym odpowiedzialność za powstałe odpady poprodukcyjne i poużytkowe, wybrać najlepszy sposób zagospodarowania tych odpadów.
18. Ocena barwy odtłuszczonych i nieodtłuszczonych proszków kakaowych – badania wstępne Ocena barwy odtłuszczonych i nieodtłuszczonych proszków kakaowych – badania wstępne.pdf

Strony
134-140
Kłobukowski F., Śmiechowska M.
Streszczenie
Barwa należy do jednych z najważniejszych wyróżników jakościowych produktów spożywczych zawierających kakao. Wykonano badania pilotażowe, których celem było określenie parametrów barwy wybranych proszków kakaowych. Badania przeprowadzono w odtłuszczonych i nieodtłuszczonych proszkach kakaowych dostępnych na trójmiejskim rynku. Wyniki badań wykazały wpływ zawartości tłuszczu na parametry barwy mierzonej w systemie CIELab (L*a*b*), co może zostać wykorzystane w projektowaniu nowych wyrobów kakaowych, w tym napojów z dodatkiem kakao.
19. Zagrożenie dla środowiska morskiego dryfującymi materiałami polimerowymi Zagrożenie dla środowiska morskiego dryfującymi materiałami polimerowymi.pdf

Strony
141-145
Heimowska A.
Streszczenie
W pracy omówiono sposoby powstawania i rodzaje zagrożeń, jakie niosą dryfujące materiały polimerowe, oraz ich wpływ zarówno na środowisko morskie, jak i na człowieka. Zaprezentowano sposoby ograniczające zużycie tworzyw sztucznych, bezpośrednio przyczyniające się do zmniejszania zanieczyszczeń w morzach i oceanach.
20. Podatność polilaktydu na degradację w wybranych składnikach kosmetyków Podatność polilaktydu na degradację w wybranych składnikach kosmetyków.pdf

Strony
146-151
Krasowska K.
Streszczenie
Celem pracy była ocena podatności polilaktydu (PLA) na degradację w wybranych składnikach kosmetyków oraz określenie wpływu modyfikacji PLA na szybkość jego degradacji. Degradację prowadzono w temperaturze 40oC w: wodzie, etanolu, etanolowym roztworze kwasu salicylowego i ciekłej parafinie. Podatność na degradację oceniano na podstawie obserwacji makro- i mikroskopowych powierzchni, zmian masy, twardości i krystaliczności PLA przed degradacją i po niej w wybranych mediach. Stwierdzono, że PLA jest podatny na degradację w niektórych mediach, będących składnikami kosmetyków, a szybkość procesu jego rozpadu zależy od rodzaju medium degradacji i od zastosowanej modyfikacji PLA. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówkę dla projektantów opakowań dotyczącą możliwości wykorzystania PLA w przemyśle opakowaniowym produktów kosmetycznych.
21. Zagrożenia zawodowe pracowników wiedzy wynikające z organizacji pracy w zależności od charakteru wykonywanej pracy Zagrożenia zawodowe pracowników wiedzy wynikające z organizacji pracy w zależności od charakteru wykonywanej pracy.pdf

Strony
152-166
Lotko M.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki w zakresie samooceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy wynikających z organizacji pracy. Zbadano wykorzystanie umiejętności pracowników w procesie wykonywania pracy, pracy pod presją czasu, swobody w zakresie sposobu wykonywania pracy oraz jej różnorodności. Zbadano także, czy przerwy przysługujące pracownikom w czasie pracy pozwalają na relaks i regenerację. Czynniki te przeanalizowano w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracowników wiedzy.
22. Obrona żywności w obszarze szkolnego żywienia zbiorowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia Obrona żywności w obszarze szkolnego żywienia zbiorowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia.pdf

Strony
167-173
Malinowska E., Wiśniewska M.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie stopnia ochrony i przygotowania typowej placówki żywienia zbiorowego oferującej swoje usługi dzieciom i młodzieży pod kątem możliwości ataku terrorystycznego ukierunkowanego na żywność. Oceny dokonano za pomocą arkusza opracowanego przez FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych, stosowanego w podobnych przypadkach. Badania wykazały, że placówka żywienia zbiorowego nie jest w pełni przygotowana do zagrożenia, jakie niesie ze sobą terroryzm żywnościowy. Słabe strony badanej organizacji to: niska świadomość pracowników w tym temacie, brak procedur określających sposób postępowania podczas celowych zagrożeń pożarowych oraz sytuacji nagłych i awaryjnych.
23. Migracja globalna związków niskocząsteczkowych z materiałów opakowaniowych Migracja globalna związków niskocząsteczkowych z materiałów opakowaniowych.pdf

Strony
174-178
Morawska M., Steinka I., Rutkowska M.
Streszczenie
Monomery i substancje dodatkowe mogą w określonych warunkach migrować z materiałów opakowaniowych do żywności. Migrację globalną z laminatów poliamidowo-polietylenowych oraz folii polilaktydowych badano z zastosowaniem płynów symulujących działanie twarogu. Jako płyn modelowy zastosowano wodę destylowaną. Zawartość metabolitów mikroflory w kwasowych serach twarogowych spowodowała konieczność włączenia do badań migracji globalnej 3-procentowego roztworu kwasu octowego oraz 10-procentowego roztworu etanolu. Natomiast zawartość tłuszczu w twarogach determinowała zastosowanie izooktanu jako płynu modelowego imitującego żywość zawierającą tłuszcz. Największą migrację z opakowań poliamidowo-polietylenowych obserwowano do izooktanu. Wartości migracji globalnej nie przekroczyły jednak dozwolonego limitu 10 mg/dm2. Obie folie polilaktydowe wykazały nieznaczną migrację globalną do płynów modelowych, co jest niewątpliwą zaletą badanych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
24. Dynamika starzenia się pieczywa pszennego z dodatkiem składników naturalnych Dynamika starzenia się pieczywa pszennego z dodatkiem składników naturalnych.pdf

Strony
179-184
Ocieczek A., Kłopotek K.
Streszczenie
Celem pracy było określenie różnic w dynamice starzenia się pieczywa pszennego z dodatkiem mąki żytniej (chleb mieszany), tłuszczu roślinnego (bułka paryska) i skrobi ziemniaczanej (chleb ziemniaczany). Zakres badań obejmował określenie zmian zawartości wody oraz zdolności pęcznienia miękiszu badanego pieczywa w czasie przechowywania przez 5 dni w warunkach normalnych na podstawie funkcji liniowej. Wykazano, że badane próbki miękiszu różniły się dynamiką starzenia identyfikowaną jako utrata wody i spadek zdolności pęcznienia. Najwyższą dynamiką redystrybucji wody prowadzącej do obniżenia jej zawartości w produkcie, jak również najwyższą dynamiką zmian w strukturze matrycy miękiszu, decydujących o obniżeniu zdolności oddziaływania z wodą dodaną, charakteryzowała się bułka paryska.
25. Medialne i niemedialne źródła informacji żywieniowej w opinii młodych konsumentów – badania pilotażowe Medialne i niemedialne źródła informacji żywieniowej w opinii młodych konsumentów – badania pilotażowe.pdf

Strony
185-190
Staniewska K., Batyk I.M.
Streszczenie
Celem pracy było określenie hierarchii źródeł pozyskiwania informacji o żywności i żywieniu w grupie licealistów. Badanie zrealizowano w drugiej połowie 2013 r., a udział w nim wzięło 100 uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim. Kwestionariusz wywiadu wypełniły 63 kobiety i 37 mężczyzn. Do analizy i interpretacji wyników posłużono się arkuszem kalkulacyjnym programu Statistica 10. Przeprowadzone badania dowiodły, że 45% całej badanej populacji poszukuje informacji odnośnie do prawidłowego sposobu odżywiania. W ocenie niemal połowy badanych najczęściej wykorzystywanym przez nich źródłem informacji żywieniowej jest Internet. Mimo to w ocenie ogólnej wpływu mass mediów na ich wiedzę żywieniową wskazano, że oddziałują one negatywnie na styl życia oraz sposób odżywiania się człowieka.
26. Poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów na temat prozdrowotnych właściwości pestek, orzechów i nasion Poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów na temat prozdrowotnych właściwości pestek, orzechów i nasion.pdf

Strony
191-195
Stankiewicz J., Hojan P.
Streszczenie
Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.
27. Odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem dobrego zdrowia osób starszych Odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem dobrego zdrowia osób starszych.pdf

Strony
196-202
Skotnicka M., Gierczak A.
Streszczenie
Celem pracy było określenie wpływu aktywności fizycznej (AF) i diety na ocenę jakości życia osób starszych. Badania ankietowe prowadzono na terenie województwa pomorskiego wśród 132 osób po 60. roku życia. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono zależności pomiędzy badanymi parametrami: aktywnością fizyczną, jakościową oceną jadłospisu i poziomem jakości życia. Przeprowadzone analizy wykazały, że sprawność fizyczna determinowała poziom jakości życia osób starszych. Dieta badanych z wysoką i umiarkowaną AF została oceniona jako bardziej prawidłowa niż w przypadku osób o niskiej AF. Jednak we wszystkich przypadkach ocena jadłospisu była jedynie dostateczna. Nie stwierdzono zależności pomiędzy dietą a poziomem jakości życia.
28. Jakość w detalicznym handlu internetowym z perspektywy usługodawcy Jakość w detalicznym handlu internetowym z perspektywy usługodawcy.pdf

Strony
203-211
Szyda M.
Streszczenie
Jakość jest różnie definiowana w literaturze, może także być inaczej postrzegana przez klienta i usługodawcę. Niemniej jednak w każdym rodzaju działalności gospodarczej dostrzega się konieczność zapewnienia jakości na jak najwyższym poziomie. W handlu internetowym jakość również staje się standardem. W artykule ograniczono się do detalicznego handlu internetowego oraz perspektywy sprzedawcy on-line. Celem opracowania jest wykazanie, że jakość w handlu internetowym z punktu widzenia usługodawcy to nie tylko konieczność, nakłady i nieustanne działania doskonalące, ale także wielokrotnie większe korzyści, takie jak wzrost satysfakcji klienta i jego lojalności, zwiększenie poziomu konkurencyjności i rynku zbytu przedsiębiorstwa handlowego oraz poprawa jego efektywności i produktywności usług.
29. Zagrożenia substancjami toksycznymi w akwenach europy jako wynik wypadków statków morskich Zagrożenia substancjami toksycznymi w akwenach europy jako wynik wypadków statków morskich.pdf

Strony
212-216
Bogalecka M.
Streszczenie
Celem pracy była analiza substancji chemicznych innych niż olej, które w wyniku blisko 40 wypadków, do jakich doszło na akwenach Europy w latach 1971–2014, przedostały się do środowiska morskiego. Wśród tych substancji największą grupę stanowiły chemikalia o właściwościach toksycznych (w stosunku zarówno do powietrza, jak i wody morskiej). Substancje te scharakteryzowano pod względem wielkości niebezpieczeństwa grożącego z ich strony. Wskazano akweny, które uległy zanieczyszczeniu tymi substancjami w największym stopniu.
30. Właściwości transportowo-technologiczne jako wyróżniki jakości stałych ładunków masowych Właściwości transportowo-technologiczne jako wyróżniki jakości stałych ładunków masowych.pdf

Strony
217-221
Popek M.
Streszczenie
Jakość stałych ładunków masowych w transporcie to zbiór właściwości, o których wyborze decyduje nadrzędne kryterium – bezpieczeństwo. Istotna jest więc stała analiza parametrów transportowo-technologicznych, które opisują aktualny stan ładunku i z różnym nasileniem wpływają na możliwość sprostania wymaganiom stawianym tym ładunkom w przewozach morskich. Ryzyko w transporcie morskim stałych ładunków masowych w dużej mierze zależy od ich właściwości. Celem artykułu jest klasyfikacja i analiza podstawowych parametrów transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych i wykazanie ich wpływu na prawidłowość wyboru technologii przewozu morskiego tychże ładunków.
31. Zmiany odżywiania się kobiet w czasie ciąży Zmiany odżywiania się kobiet w czasie ciąży.pdf

Strony
222-226
Palka A., Rzeźnikowski K.
Streszczenie
Dieta kobiety ciężarnej jest istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie zarówno matki, jak i dziecka. Celem pracy było uzyskanie wiedzy o źródłach informacji, jakie są wykorzystywane przez kobiety w ciąży podczas ustalania właściwego sposobu odżywiania się, oraz ocena zmiany sposobu odżywiania się przez kobiety w czasie ciąży. Były to badania wstępne, które będą kontynuowane.
32. Postrzeganie przez konsumentów jakości i bezpieczeństwa nanomateriałów Postrzeganie przez konsumentów jakości i bezpieczeństwa nanomateriałów.pdf

Strony
227-235
Przybyłowski P., Chomaniuk N., Reszka M.M.
Streszczenie
W związku ze zwiększającą się liczbą nanomateriałów na polskim rynku, interesujące wydaje się poznanie opinii respondentów na temat produktów (materiałów) powstających w nanoskali. Odbiór społeczny jest bowiem bardzo ważnym aspektem wprowadzania nowych technologii. Grupę badaną stanowiło 150 respondentów z terenu Trójmiasta i okolic, a badania przeprowadzono w formie sondażu diagnostycznego. Respondenci wykazują w większości pozytywne nastawienie do nanotechnologii i nanoproduktów, niemniej jednak z zauważalną dozą braku zaufania, wynikającą prawdopodobnie z nieugruntowanego poziomu wiedzy w tej dziedzinie.