Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 95/2016
Wydział Elektryczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Elementy i układy elektroniczne
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prof. zw. AMG


SpisTresciZN095.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN095.pdf
Strona redakcyjna
1. Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym (915 MHz) generatorze plazmy o strukturze współosiowej Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym (915 MHz) generatorze plazmy o strukturze współosiowej.pdf

Strony
7-14
Miotk R., Jasiński M., Mizeraczyk J.
Streszczenie
Artykuł przedstawia optymalizację mikrofalowego generatora plazmy o strukturze współosiowej. Prezentowane źródło plazmy pracuje przy częstotliwości f = 915 MHz pod ciśnieniem atmosferycznym. Celem przeprowadzonej optymalizacji była maksymalizacja absorpcji dostarczanej energii mikrofal przez generowaną plazmę. W optymalizacji wykorzystano wyznaczony w pracy model plazmy mikrofalowej.
2. Wektor Poyntinga w analizie oscylacji mocy biernej w sieciach energetycznych Wektor Poyntinga w analizie oscylacji mocy biernej w sieciach energetycznych.pdf

Strony
15-33
Dębicki P.S.
Streszczenie
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla elektryków zainteresowanych, dyskutowanym ostatnio, zagadnieniem oscylacji mocy biernej w sieciach energetycznych. Niektóre z prac sugerują konieczność użycia wektora Poyntinga do analizy zjawiska. W tym artykule przeprowadza się Czytelnika w sposób przystępny poprzez wybrane podstawy teorii pola elektromagnetycznego, aby pokazać, dlaczego do analizy mocy, przesyłanej na częstotliwości 50 Hz wzdłuż jednorodnego wieloprzewodowego toru transmisyjnego, stosowanie wektora Poyntinga jest zbędne, natomiast przydatne do określania przestrzennego rozkładu gęstości mocy przenoszonej pomiędzy przewodami. Artykuł nie analizuje wpływu źródeł i obciążeń. Ich wpływ można uwzględnić poprzez superpozycję rozwiązań tu uzyskanych [9].
3. Granice techniki mikrofalowej – oscylacje mocy biernej w energetyce i fale w obwodach prądu stałego Granice techniki mikrofalowej – oscylacje mocy biernej w energetyce i fale w obwodach prądu stałego.pdf

Strony
34-53
Dębicki P.S.
Streszczenie
Praca jest próbą spojrzenia, z punktu widzenia techniki mikrofalowej, na zagadnienia do techniki mikrofalowej nienależące: na zjawiska dotyczące mocy w sieciach energetycznych oraz na obwody prądu stałego. W pierwszym przypadku motywacją do takiego podejścia jest tocząca się wśród elektryków dyskusja dotycząca interpretacji zjawisk fizycznych, związanych z oscylacjami mocy biernej. Wychodząc z założenia, że równania Maxwella wyjaśniają wszystkie makroskopowe zjawiska elektromagnetyczne, zastosowano technikę mikrofalową do obwodów 50-hertzowych, ilustrując rozwiązania przykładami. W technice mikrofalowej do wyjaśniania zjawisk związanych z mocą używa się opisu za pomocą jedynie dwóch fal przenoszących moce czynne; nie używa się w niej pojęcia mocy biernej do opisu do zjawisk energetycznych (choć tu go użyto w celach porównawczych). Rozważania ograniczono do jednofazowych przebiegów sinusoidalnych. Podejście to pozwoliło na odkrycie zjawiska zmiany wartości współczynnika mocy (cos φ) wzdłuż jednorodnej bezstratnej linii przesyłowej. Na zakończenie pokazano, że w obwodach prądu stałego fale również istnieją, chociaż nie można ich zmierzyć. Podstawą takiego stwierdzenia jest przekonanie, że zjawiska fizyczne nie zmieniają się „nagle”; tzn., że pochodne po czasie muszą być skończone.
4. Antena fraktalna – badanie wpływu stopnia iteracji drzewa fraktalnego na częstotliwości rezonansowe oraz dobroć anten Antena fraktalna – badanie wpływu stopnia iteracji drzewa fraktalnego na częstotliwości rezonansowe oraz dobroć anten.pdf

Strony
54-65
Malinowska M.
Streszczenie
Dobroć anteny (Q) jest wygodnym parametrem, umożliwiającym porównywanie anten małych w stosunku do długości fali. W artykule zebrano najważniejsze informacje dotyczące tego parametru. Przedstawiono zależność szerokości pasma pracy anteny od dobroci, dolne ograniczenie dobroci (tzw. granicę Chu) oraz zależność dobroci od impedancji wejściowej anteny. Zwrócono uwagę na unikatowe właściwości anten fraktalnych. Przeprowadzono analizę symulacji impedancji promieniowania anten w postaci pierwszych pięciu iteracji drzewa fraktalnego oraz porównanie z ekwiwalentną anteną monopolową o długości równej badanym strukturom. Zastosowano omówioną koncepcję dobroci anteny do oceny przydatności anten z punktu widzenia szerokości pasma. Wskazano na obszary długości elektrycznych (ka) i numery iteracji, gdzie zastosowanie anteny fraktalnej o kształcie drzewa jest najbardziej korzystne. Pokazano też wpływ kolejnych iteracji na częstotliwości rezonansowe anten oraz ich wzajemne stosunki.
5. Cienkie ferromagnetyczne warstwy typu perowskitu LSCO Cienkie ferromagnetyczne warstwy typu perowskitu LSCO.pdf

Strony
66-72
Łoziński A.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano opracowanie technologii wytwarzania cienkich ferromagnetycznych warstw LSCO -(La,Sr)CoO3, omówiono metody pomiarów ich parametrów rezystancyjnych, termicznych i magnetorezystancyjnych, przedstawiono wyniki pomiarów, wskazano przykładowe zastosowania tych warstw.
6. Symulacja układu optycznego projektora DLP ze źródłem LED Symulacja układu optycznego projektora DLP ze źródłem LED.pdf

Strony
73-82
Domaszka M.
Streszczenie
Praca dotyczy modelowania i symulacji układu optycznego projektora multimedialnego DLP. W układzie wykorzystano nowoczesny element MEMS oraz diodę LED jako źródło światła. Przeprowadzono symulację ray-tracing oraz analizę detektora. Model układu został zaimplementowany w programie do symulacji optycznych Zemax.
7. Ładowanie smartfonów przy wykorzystaniu energii słonecznej Ładowanie smartfonów przy wykorzystaniu energii słonecznej.pdf

Strony
83-91
Górecki P.
Streszczenie
W pracy przedstawiono zaprojektowaną i skonstruowaną przez autora ładowarkę do smartfonów, wykorzystującą energię pobieraną z panelu fotowoltaicznego. Zaprezentowano schemat ładowarki wraz z opisem funkcjonalności poszczególnych jej elementów, a także zmierzone charakterystyki statyczne i dynamiczne tejże ładowarki. Przedyskutowano też możliwości zastosowania takiego układu do systemów ładowania urządzeń mobilnych udostępnianych w przestrzeni publicznej.
8. Parametry cieplne wybranych paneli fotowoltaicznych Parametry cieplne wybranych paneli fotowoltaicznych.pdf

Strony
92-98
Krac E., Górecki K.
Streszczenie
W artykule przedstawiono metodę pomiaru przejściowej impedancji termicznej oraz rezystancji termicznej paneli fotowoltaicznych. Omówiono sposób realizacji wymienionej metody oraz zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów parametrów cieplnych wybranych paneli fotowoltaicznych. Przedyskutowano również wpływ wybranych czynników na przebiegi przejściowej impedancji termicznej rozważanych paneli fotowoltaicznych.
9. Modelowanie charakterystyk wybranych rdzeni ferromagnetycznych Modelowanie charakterystyk wybranych rdzeni ferromagnetycznych.pdf

Strony
99-106
Godlewska K., Górecki K.
Streszczenie
Praca dotyczy modelowania charakterystyk wybranych rdzeni ferromagnetycznych. Przedstawiono wyniki weryfikacji poprawności autorskiego elektrotermicznego modelu rdzenia. Badania przeprowadzono dla czterech różnych materiałów ferromagnetycznych, z których wykonane zostały badane rdzenie. Wyniki symulacji porównano z wynikami pomiarów katalogowych. Uzyskano dobrą zgodność między rozważanymi wynikami.
10. Modelowanie charakterystyk wybranych diod LED mocy z uwzględnieniem zjawisk cieplnych Modelowanie charakterystyk wybranych diod LED mocy z uwzględnieniem zjawisk cieplnych.pdf

Strony
107-116
Ptak P.
Streszczenie
W pracy rozważany jest problem modelowania diod LED mocy przy wykorzystaniu programu Spice. Przedstawiono autorski elektro-termiczno-optyczny model diod LED, uwzględniający zjawiska elektryczne w poszczególnych diodach LED, samonagrzewanie oraz zjawiska optyczne. Poprawność modelu zweryfikowano doświadczalnie zarówno w warunkach pracy statycznej, jak i dynamicznej dla diod LED firmy CREE typu XML, XPE oraz MCE. Uzyskano dobrą zgodność między wynikami pomiarów i obliczeń.
11. Wyznaczanie mocy strat w rdzeniu dławika pracującego w przetwornicy boost Wyznaczanie mocy strat w rdzeniu dławika pracującego w przetwornicy boost.pdf

Strony
117-128
Detka K., Górecki K.
Streszczenie
W artykule rozważano problem wyznaczania mocy strat w dławiku pracującym w przetwornicy boost. Przeanalizowano literaturowe zależności, uwzględniające straty mocy w rdzeniu i w uzwojeniu elementów magnetycznych oraz obliczono moce strat w rdzeniu i w uzwojeniu wybranych dławików. Wykorzystując skupiony model termiczny, obliczono temperaturę rdzenia, a uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów. Badania przeprowadzono dla dławika zawierającego rdzeń, wykonany ze sproszkowanego żelaza przy dwóch wartościach częstotliwości kluczowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że całkowite straty mocy w dławiku są znacznie większe od sumy strat mocy w rdzeniu i uzwojeniu obliczonych na podstawie wzorów literaturowych.
12. Wpływ warunków zasilania transformatora na rozkład temperatury na jego powierzchni Wpływ warunków zasilania transformatora na rozkład temperatury na jego powierzchni.pdf

Strony
129-139
Górski K., Górecki K.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, ilustrujące wpływ warunków zasilania transformatora na rozkład temperatury na powierzchni tego elementu. Badania przeprowadzono dla transformatorów toroidalnych o różnych rozmiarach, zawierających rdzenie wykonane z różnych materiałów ferromagnetycznych. Uwzględniono różne kształty prądu zasilającego i różne orientacje przestrzenne badanego elementu.
13. Elektryczność statyczna (ESD) Elektryczność statyczna (ESD).pdf

Strony
140-147
Stepowicz W.J., Górecki K.
Streszczenie
W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat zagrożeń dla elementów i układów elektronicznych ze strony wyładowań elektrostatycznych. Wskazano mechanizm powstawania takich wyładowań oraz sposób pomiaru odporności elementów elektronicznych na te wyładowania. Opisano również sposoby zabezpieczania tych elementów przed uszkodzeniem na skutek wyładowań elektrostatycznych na etapie wytwarzania oraz ich eksploatacji.
14. System rezerwacji czasu dostępu do zasobów laboratorium sieci komputerowych na podstawie pakietu LAMP System rezerwacji czasu dostępu do zasobów laboratorium sieci komputerowych na podstawie pakietu LAMP.pdf

Strony
148-156
Januszewski K., Szelągowski P.
Streszczenie
W artykule opisano koncepcję systemu, umożliwiającego użytkownikom zdalny dostęp do zasobów laboratorium sieci komputerowych, tj. sprzętu i oprogramowania, wykorzystywanych w ramach zajęć z przedmiotu „Sieci komputerowe”, a także szkoleń realizowanych w ramach kursów Cisco CCNA. System opracowano, opierając się na pakiecie LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP), z wykorzystaniem wirtualnej sieci VPN. Cała infrastruktura prezentowanego systemu została zbudowana na podstawie oprogramowania klasy Open Source, co znalazło swoje odzwierciedlenie w aspektach ekonomicznych.
15. Wyniki pomiarów parametrów termicznych tranzystora SiC JFET Wyniki pomiarów parametrów termicznych tranzystora SiC JFET.pdf

Strony
157-167
Bargieł K., Bisewski D., Zarębski J., Szarmach E.
Streszczenie
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji termicznej oraz przejściowej impedancji termicznej tranzystora JFET mocy, wykonanego z węglika krzemu o symbolu SJEP120R063. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem opracowanego w Katedrze Elektroniki Morskiej komputerowego systemu pomiarowego. Zbadano wpływ temperatury otoczenia oraz mocy cieplnej wydzielanej w rozważanym przyrządzie półprzewodnikowym na wartości rezystancji termicznej złącze-otoczenie, jak i wybranych parametrów występujących w modelu przejściowej impedancji termicznej.
16. Modelowanie tranzystorów mocy SiC BJT w programie PSPICE Modelowanie tranzystorów mocy SiC BJT w programie PSPICE.pdf

Strony
168-176
Patrzyk J.
Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki modelowania bipolarnych tranzystorów mocy, wykonanych z węglika krzemu, w programie PSPICE. Przedstawiono wyniki eksperymentalnej weryfikacji dokładności symulacji wyjściowych charakterystyk statycznych tranzystora BT1206AC firmy TranSiC oraz tranzystora 2N7635-GA firmy GeneSiC, wykonanych z węglika krzemu, z wykorzystaniem modelu tranzystora bipolarnego, wbudowanego w program PSPICE.