Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 96/2016
Wydział Mechaniczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG


SpisTresciZN096.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN096.pdf
Strona redakcyjna
1. Analiza przyczyn uszkodzenia układu tłokowo-korbowego silnika napędu głównego małej jednostki pływającej Analiza przyczyn uszkodzenia układu tłokowo-korbowego silnika napędu głównego małej jednostki pływającej.pdf

Strony
5-14
Bejger A., Pijanowski M., Kochmański P., Kostrzewa W., Przetakiewicz W.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzenia silnika napędu głównego na jednej z jednostek pływających. Wystąpiło zatarcie współpracujących roboczych węzłów tribologicznych, związanych bezpośrednio z układem smarowania silnika. W pierwszym etapie dokonano analizy cząstek zawartych w oleju smarnym, a następnie określono możliwe przyczyny wystąpienia awarii. W celu potwierdzenia hipotezy dotyczącej przyczyny awarii wykonano analizę materiałową (pod kątem spełnienia wymogów jakościowych) wytypowanej uszczelki.
2. Test stand for monitoring of torsional vibration of engine’s crankshaft by instantaneous angular speed measurement Test stand for monitoring of torsional vibration of engine’s crankshaft by instantaneous angular speed measurement.pdf

Strony
15-23
Dereszewski M.
Streszczenie
Continuous monitoring of diesel engine performance under its operating is critical for prediction of malfunction development and subsequently functional failure detection. Analysis of Instantaneous angular Speed (IAS) of the crankshaft is considered as one of non intrusive, and effective method of detection of combustion quality deterioration.The paper contains presentation of attempt of monitoring of piston engine’s crankshaft torsional vibrations by measurement of Instantaneous Angular Speed at free and power output ends of the engine’s crankshaft. It is assumed that calculation of differentia value between both ends shall give the picture of torsion angle magnitudes and phases of the peak values. The angular speed measurements is to be done utilising two optical sensors for reading and two perforated discs mounted at shaft’s ends playing the role of speed signal emitters. In the paper is presented description of the measurement system and explanation of its mode of work. It is also shown analysis of measurement accuracy, way errors elimination and method of signals runs filtration. Presented results of experiment derives from test cycle carried out using laboratory stand of Gdynia Maritime University equipped with 3-cylinder self – ignition engine, powering electric generator.
3. Określenie częstości i liczby występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich Określenie częstości i liczby występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich.pdf

Strony
24-36
Kostrzewa W., Gawdzińska K., Behrendt C., Berczyński S.
Streszczenie
Stosowanie urządzeń, instalacji, osprzętu przeznaczonych do chłodnictwa wymaga doświadczenia i umiejętności ich eksploatacji. Właściwą eksploatację urządzeń chłodniczych z minimalną liczbą awarii zapewnia wykwalifikowana obsługa oraz stosowanie materiałów i elementów wyposażenia odpowiedniej jakości. Jednak mimo stałego wzrostu niezawodności systemów chłodniczych nie sposób zapobiec wszystkim uszkodzeniom. Należy więc odpowiednio prognozować ich powstawanie, aby uniknąć sytuacji, w których uszkodzenie wpłynie na zahamowanie pracy całego obiektu i zanieczyszczenie środowiska, np. poprzez wyciek czynnika chłodniczego. W artykule przedstawiono odziaływanie czynnika chłodniczego na atmosferę ziemską, uszkodzenia elementów systemów chłodniczych kutrów rybackich (w latach 2007–2011) i jednoczynnikową analizę wariancji służącą do opisu tych uszkodzeń z podziałem na dwa typy kutrów.
4. Charakterystyka procesu wiertniczego na przykładzie statków typu drillship Charakterystyka procesu wiertniczego na przykładzie statków typu drillship.pdf

Strony
37-45
Łentek B., Osiak M., Żbikowski A., Piasecki T., Gawdzińska K.
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano proces wiertniczy na przykładzie statków typu drillship. Opisano mechanizm planowania odwiertu przed przystąpieniem do procesu wiertniczego (drilling operation plan oraz testy DP). Wskazano etapy procesu w zależności od głębokości odwiertu i struktury geologicznej dna morskiego. Przedstawiono opis urządzeń zabezpieczających odwiert na przykładzie głowicy przeciwerupcyjnej (BOP). Zaprezentowano również przebieg procesu wiertniczego oraz sposoby zabezpieczenia źródła w trakcie i po jego eksploatacji. Praca ma charakter opisowy.
5. Badania wstępne charakterystyk pracy łożyska ślizgowego za pomocą emisji akustycznej Badania wstępne charakterystyk pracy łożyska ślizgowego za pomocą emisji akustycznej.pdf

Strony
46-58
Gesella G., Murawski L., Szeleziński A.
Streszczenie
W artykule opisano emisję akustyczną oraz aparaturę niezbędną do pomiarów przy użyciu tej metody. Omówiono stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono badania łożyska ślizgowego metodą emisji akustycznej. Przedstawiono sposób przeprowadzania badań wstępnych dotyczących możliwości zastosowania emisji akustycznej do badania warunków pracy łożyska ślizgowego. Przeanalizowano wpływ zmiany prędkości obrotowej czopa wału oraz obciążenia łożyska na sygnał emisji akustycznej.
6. Fizyczne i chemiczne aspekty występowania zanieczyszczeń na powierzchniach wymiany ciepła w siłowniach parowych Fizyczne i chemiczne aspekty występowania zanieczyszczeń na powierzchniach wymiany ciepła w siłowniach parowych.pdf

Strony
59-70
Hajduk T.
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano rodzaje zanieczyszczeń gromadzących się na powierzchniach wymiany ciepła w okrętowych i lądowych siłowniach parowych, w szczególności podjęto kwestię obecności zanieczyszczeń stałych, tj. osadów. Zwrócono uwagę na odmienne własności oraz zjawiska towarzyszące osadom tworzącym się na powierzchni wymiany ciepła po stronie wody, a także po stronie pary wodnej aparatów wymiany ciepła. Ponadto wskazano na specyficzne właściwości osadów biologicznych, tzw. bioosadów, które w niektórych przypadkach mogą wywoływać nawet pożądane efekty, np. spowalniać proces korozji powierzchni wymiany ciepła. Zaprezentowano również zalecane własności fizykochemiczne dla wody i pary wodnej stosowanej jako medium robocze w okrętowych i lądowych kondensacyjnych siłowniach parowych.
7. Możliwości wykorzystania tworzyw kompozytowych do wałów okrętowych Możliwości wykorzystania tworzyw kompozytowych do wałów okrętowych.pdf

Strony
71-81
Kyzioł L.
Streszczenie
W artykule przedstawiono zasady dobierania materiałów kompozytowych na wały napędowe jednostek pływających. Zaprezentowano możliwości i metody budowy kadłubów jednostek pływających oraz dokonano przeglądu wybranych jednostek budowanych z kompozytów w państwach NATO. Wał napędowy jest konstrukcją podlegającą złożonemu stanowi obciążenia, dlatego należy bardzo dokładnie przeanalizować stan obciążenia. Opisano technologię wykonywania wałów napędowych w Japonii na podstawie doświadczalnej jednostki pływającej wykonanej w skali 1:10. Przeprowadzone testy wykazały, że materiały kompozytowe spełniają wymogi stawiane materiałom na wały napędowe jednostek pływających. W Polsce są odpowiednie warunki, aby podjąć zagadnienie związane z budową wałów napędowych na bazie materiałów kompozytowych.
8. Wpływ zmiany głębokości skrawania na wartość sił skrawania i parametr chropowatości powierzchni podczas toczenia czopów wałów Wpływ zmiany głębokości skrawania na wartość sił skrawania i parametr chropowatości powierzchni podczas toczenia czopów wałów.pdf

Strony
82-92
Labuda W., Kozyra D.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany głębokości skrawania na wartość sił skrawania oraz parametr chropowatości powierzchni czopów wałów. Badania przeprowadzono na wałku o średnicy 50 mm wykonanym ze stali konstrukcyjnej S235JR. Proces toczenia czopów wału przeprowadzono na tokarce uniwersalnej kołowej CU500MRD. Podczas badań wykorzystano nóż tokarski z wymienną płytką skrawającą CCMT09T304 PF. Natomiast pomiar sił skrawania podczas toczenia rejestrowano przy użyciu siłomierza firmy Kistler. Pomiar parametrów chropowatości wykonano na profilometrze W20. Do badań wykorzystano również współrzędnościową optyczną maszynę pomiarową Baty Venture Plus oraz optyczny spektrometr emisyjny Solaris.
9. Analiza zmian smarności oleju silnikowego stosowanego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30 Analiza zmian smarności oleju silnikowego stosowanego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30.pdf

Strony
93-104
Malinowska M., Zera D.
Streszczenie
Smarność to zdolność oleju do tworzenia warstwy granicznej, której zadanie polega na zmniejszaniu oporów tarcia oraz ochronie współpracujących powierzchni. Stanowi cechę zespołową, ponieważ zależy zarówno od własności oleju, jak i od współpracujących powierzchni. Do porównania smarności wykorzystuje się metody polegające na niszczeniu warstwy granicznej. Przykładem urządzenia do pomiaru własności przeciwzatarciowych oraz przeciwzużyciowych jest aparat czterokulowy, za którego pomocą wyznacza się obciążenie zespawania, wskaźnik zużycia pod obciążeniem, obciążenie zacierające oraz graniczny nacisk zatarcia. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów własności smarnych oleju silnikowego MARINOL RG 1240 pracującego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30 po różnym czasie pracy.
10. Operatorowo-dystrybucyjna metoda parametrów brzegowych z wykorzystaniem „S” funkcji do obliczeń drgań giętnych kadłuba statku Operatorowo-dystrybucyjna metoda parametrów brzegowych z wykorzystaniem „S” funkcji do obliczeń drgań giętnych kadłuba statku.pdf

Strony
105-133
Powierża Z.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analityczną metodę obliczania drgań giętnych kadłuba statku. Jako model fizyczny przyjęto belkę Eulera o zmiennej masie i sztywności pływającą swobodnie na powierzchni wody. Wykres zmiany parametrów ma praktycznie postać funkcji schodkowej i w takim ujęciu różniczkowalnej w zakresie dystrybucyjnym, co pozwala z kolei przy pewnych przekształceniach na doprowadzenie równania różniczkowego drgań giętnych kadłuba do postaci dającej się łatwo rozwiązać przez przekształcenie Carsona-Laplace’a. Tego typu rozwiązań nie ma w literaturze dotyczącej zagadnień dynamiki kadłuba statku.
11. O niezwykłych kanałach rozpadu cząsteczek tetrahydrofuranu bombardowanych jonami O+ O niezwykłych kanałach rozpadu cząsteczek tetrahydrofuranu bombardowanych jonami O+.pdf

Strony
134-142
Wąsowicz , Pranszke B.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym zderzano jony dodatnie tlenu O+ z cząsteczkami tetrahydrofuranu (THF, C4H8O). Zaobserwowano fragmentację THF-u na szereg fragmentów atomowych i cząsteczkowych, wśród których zarejestrowano wzbudzone rodniki OH(A2Σ+). Ponieważ pierścień tetrahydrofuranu nie posiada grupy hydroksylowej, zatem detekcja pasm emisyjnych OH(A2Σ+-X2Π) jest dowodem migracji wodoru i formowania się unikatowych kanałów rozpadu THF-u. W artykule zaproponowano prawdopodobne procesy zderzeniowe oraz ścieżki fragmentacji prowadzące do powstania fragmentów OH.
12. Wpływ lepkości oleju na charakterystyki wybranych elementów układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika Wpływ lepkości oleju na charakterystyki wybranych elementów układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika.pdf

Strony
143-165
Skorek G.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ lepkości oleju na charakterystyki wybranych elementów układów hydraulicznych. Zakres niskich temperatur oleju jest niedopuszczalny głównie z powodu złych warunków zasysania pompy i zjawiska kawitacji, a w razie całkowitego przerwania strumienia na ssaniu pompy – z powodu możliwości zatarcia pompy na skutek braku smarowania. Zakres wysokich temperatur nie nadaje się do pracy nie tylko z powodu nadmiernego spadku lepkości i związanego z tym wzrostu przecieków, lecz także ze względu na przyspieszony rozkład oleju. W elementach układu hydraulicznego występują straty energetyczne, które są między innymi funkcją lepkości zastosowanej cieczy roboczej, a także straty energetyczne, które praktycznie nie zależą od lepkości. W artykule przedstawiono również zakres zmiany lepkości kinematycznej oleju hydraulicznego wykorzystywanego jako medium na stanowisku badawczym, opis schematu badanych układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika oraz charakterystyki dotyczące wybranych elementów będące wynikiem badań i niezbędne do określenia współczynników strat występujących w układach.
13. Czy wodór będzie uniwersalnym nośnikiem energii? Czy wodór będzie uniwersalnym nośnikiem energii?.pdf

Strony
166-178
Starosta R.
Streszczenie
W związku z podjętymi działaniami Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej na rzecz ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej szuka się nowych ekologicznych metod pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw transportowych. Coraz częstsze wykorzystanie odnawialnych źródeł będzie wymagało opracowania metod magazynowania nadwyżek przetworzonej energii. Przewiduje się, że w tym celu będzie można wykorzystać wodór jako nośnik energii. Zanim jednak gospodarka zostanie oparta na wodorze, należy dopracować technologie pozyskiwania taniego H2, bez emisji dwutlenku węgla, jego magazynowania i transportu oraz metod wykorzystania.
14. Wybór końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową płyt spawanych Wybór końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową płyt spawanych.pdf

Strony
179-191
Szeleziński A., Murawski L., Muc A., Gesella G.
Streszczenie
W artykule przedstawiono znaczenie badań nieniszczących w technice. Omówiono stanowisko do badania płyt z połączeniami spawanymi przy zastosowaniu metody drganiowej. Na podstawie analizy charakterystyk widmowych, które obliczono dla odpowiedzi z akcelerometrów, porównano końcówki, które były nakładane na młotek modalny podczas badań na stanowisku. Dokonano również weryfikacji możliwych miejsc uderzenia w płytę spawaną. Potwierdzenie wyboru typu końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową przeprowadzono na płycie z materiału jednorodnego i płycie z dobrym jakościowo połączeniem spawanym, które wcześniej sprawdzono w badaniach radiograficznych.