Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 97/2016
Wydział Nawigacyjny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Problemy bezpieczeństwa w transporcie morskim
Redaktor naukowy wydania dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG w Gdyni


SpisTresciZN097.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN097.pdf
Strona redakcyjna
1. Badania wpływu kształtu kadłuba na właściwości eksploatacyjne pasażerskiego statku śródlądowego. Znos wiatrowy Badania wpływu kształtu kadłuba na właściwości eksploatacyjne pasażerskiego statku śródlądowego. Znos wiatrowy.pdf

Strony
5-15
Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Jachowski J.
Streszczenie
W artykule przedstawiono badania wpływu kształtu kadłuba pasażerskiej jednostki śródlądowej na znos wiatrowy. Na podstawie wyników obliczeń numerycznych, dla przyjętych kształtów części podwodnej, porównano opór boczny jednostki jedno i dwukadłubowej o zadanych wymiarach głównych oraz znos wiatrowy pod działaniem poprzecznego wiatru.
2. Badania wpływu kształtu kadłuba na właściwości eksploatacyjne pasażerskiego statku śródlądowego. Opór jednostki dwukadłubowej Badania wpływu kształtu kadłuba na właściwości eksploatacyjne pasażerskiego statku śródlądowego. Opór jednostki dwukadłubowej.pdf

Strony
16-24
Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Jachowski J.
Streszczenie
W artykule przedstawiono badania wpływu kształtu dwukadłubowej pasażerskiej jednostki śródlądowej na opór hydrodynamiczny oraz analizę możliwości redukcji jej zanurzenia poprzez modyfikację kształtu kadłubów bez zmiany objętości podwodzia, długości i szerokości jednostki. Uwzględniono zmianę szerokości kadłubów, asymetrię wewnętrzną i modyfikację kształtu dna w części rufowej. Na podstawie wyników symulacji numerycznych obliczono i porównano opory dla przyjętych kształtów przy założonej prędkości projektowej.
3. Wpływ stresu nawigatora na bezpieczeństwo manewrów na akwenach ograniczonych Wpływ stresu nawigatora na bezpieczeństwo manewrów na akwenach ograniczonych.pdf

Strony
25-36
Hejmlich A.
Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań związków pomiędzy osobowością człowieka i jego podejściem do ryzyka oraz bezpieczeństwem manewrowania statkiem morskim na wodach ograniczonych. Przedstawione w artykule testy, przeprowadzone z udziałem grupy studentów Akademii Morskiej w Gdyni, obejmowały część praktyczną – test fizyczny, podczas którego studenci wykonywali zadane manewry na symulatorze nawigacyjno-manewrowym oraz badania ankietowe, pozwalające ocenić osobowość i podejście do ryzyka.
4. Zarządzanie procesami logistyki magazynowej w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami logistyki magazynowej w przedsiębiorstwie.pdf

Strony
37-54
Jerzyło P., Rutkowska M., Wawrzyńska A.
Streszczenie
Artykuł dotyczy problemów zarządzania procesami logistycznymi i ich przebiegów w sferze logistyki magazynowej. Opisano przykładowe rozplanowanie procesów logistyki magazynowej w dwóch przedsiębiorstwach, a następnie porównano przytoczone przebiegi z procesami magazynowymi badanej firmy. W celu optymalizacji zarządzania procesami logistyki magazynowej w opisywanym przedsiębiorstwie zaproponowano trzy warianty poprawy działań logistycznych. Bazując na ocenie każdego z trzech planów poprawy, wytyczono optymalne rozwiązanie udoskonalenia zarządzania procesami logistyki magazynowej w badanym przedsiębiorstwie.
5. Fale fenomenalne w żegludze morskiej Fale fenomenalne w żegludze morskiej.pdf

Strony
55-71
Jurdziński M.
Streszczenie
W pracy opisano proces planowania nawigacji w obszarach występowania fal fenomenalnych. Zdefiniowano fale fenomenalne, rejony i przyczyny ich powstawania. Przedstawiono kilka programów badawczych ukierunkowanych na propagację, występowanie i prognozowanie fal fenomenalnych. W zakończeniu wspomniano o konieczności wzmocnienia nowo budowanych kadłubów statków morskich z uwzględnieniem istnienia fal fenomenalnych.
6. Planowanie podróży morskiej z uwzględnieniem ryzyka nawigacji morskiej w rejonach ograniczonych Planowanie podróży morskiej z uwzględnieniem ryzyka nawigacji morskiej w rejonach ograniczonych.pdf

Strony
72-86
Jurdziński M.
Streszczenie
W pracy opisano podstawy planowania nawigacji w rejonach ograniczonych. Przedstawiono zakres informacji niezbędny do planowania ryzyka w rejonach ograniczonych metodą FSA. Omówiono zasady oceny i zarządzania ryzykiem na podstawie zagrożeń istniejących w rejonach nawigacyjnie trudnych. W artykule przedstawiono zakres informacji do oceny ryzyka w rejonach ograniczonych, jak również w portach. Przedstawiono także statystyki przyczyn strat oraz statków całkowicie utraconych w latach 2000–2010.
7. Niektóre inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska morskiego Niektóre inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska morskiego.pdf

Strony
87-98
Koziński M.H.
Streszczenie
Artykuł dotyczy przede wszystkim nowych proekologicznych inicjatyw legislacyjnych Unii Europejskiej. Autor stara się uzasadnić tezę, że niektóre z ekologicznych przepisów Unii Europejskiej nie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także z zasadą proporcjonalności.
8. Ocena zapasu stateczności statków ro-ro w typowych stanach załadowania pod kątem unikania rezonansu kołysań bocznych Ocena zapasu stateczności statków ro-ro w typowych stanach załadowania pod kątem unikania rezonansu kołysań bocznych.pdf

Strony
99-110
Krata P.
Streszczenie
W artykule poruszono problem rezonansu kołysań bocznych statku jako istotnego czynnika wpływającego na bezpieczeństwo żeglugi. Wskazano na znaczenie parametrów statecznościowych statku w kontekście możliwości wystąpienia rezonansu. Następnie przedstawiono ocenę stateczności statków ro-ro w typowych eksploatacyjnych stanach załadowania pod kątem rozważanej możliwości intencjonalnego modyfikowania stateczności podczas rejsu, co ma prowadzić do wyjścia ze stref rezonansowych bez zmiany kursu lub prędkości statku lub zaledwie z niewielkimi zmianami. Pod uwagę wzięto zarówno wysokość metacentryczną statków ro-ro, jak i charakterystyki statecznościowe dla dużych kątów przechyłu, takie jak: wartość ramienia prostującego, kąt występowania maksimum krzywej Reeda i pole pod krzywą ramion prostujących. Wykazano, że w typowych stanach załadowania statki ro-ro mają wystarczający zapas stateczności, by jej modyfikacje mogły być użyte jako element unikania zagrożeń rezonansowych.
9. Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016–2030 Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016–2030.pdf

Strony
111-120
Skupień E., Kuciaba E., Gąsior A.
Streszczenie
W artykule przeprowadzono analizę dotyczącą wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w 28 krajach Unii Europejskiej w okresie od 1995 do 2014 roku. Zawarto informacje dotyczące kompetencji Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Opisano także założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030.
10. Analiza warunków ruchu drogowego w przypadku zamknięcia jezdni w sieci ulic miejskich Analiza warunków ruchu drogowego w przypadku zamknięcia jezdni w sieci ulic miejskich.pdf

Strony
121-130
Smolarek L., Ziemska M.
Streszczenie
Tematem publikacji jest analiza czasów przejazdu autobusów miejskich podczas wystąpienia awarii w sieci ulic miejskich, w wyniku czego dochodzi do zamknięcia jezdni. Przybliżono również działanie systemu TRISTAR w zakresie nadawania priorytetów dla transportu zbiorowego oraz działanie systemu zbierania i przetwarzania danych odnośnie do czasów przejazdu transportu zbiorowego. Podstawowym zagadnieniem publikacji jest pokazanie, jak za pomocą analizy matematycznej można zamodelować moment, w którym występuje odchylenie od normy w sieci drogowej, posiadając dane dotyczące czasów przejazdów autobusów poruszających się po sieci miejskiej z zaimplementowanym inteligentnym systemem sterowania ruchem.
11. Analiza dokładności oceny współczynnika korekcyjnego poprawki na deformację w metodzie Draught Survey Analiza dokładności oceny współczynnika korekcyjnego poprawki na deformację w metodzie Draught Survey.pdf

Strony
131-143
Soliwoda J.
Streszczenie
W artykule przedstawiono metody określania współczynnika korekcyjnego stosowanego w poprawkach na deformację kadłuba statku w odniesieniu do metody Draught Survey. Omówiono standardowo używane współczynniki korekcyjne, jak również metody ich wyznaczania. Zaprezentowana została analiza używanych metod wyznaczania współczynnika korekcyjnego i jego wartości w odniesieniu do przykładowych statków w aspekcie dokładności wyznaczania wyporności statku.
12. Wykorzystanie miejskich obszarów nadbrzeżnych pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym Wykorzystanie miejskich obszarów nadbrzeżnych pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym.pdf

Strony
144-153
Taraszkiewicz A., Gerigk M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę wykorzystania terenów aglomeracji miejskich położonych na styku lądu z wodą pod zabudowę o charakterze wielofunkcyjnym. Zaprezentowano aktualne podejście w projektowaniu przedmiotowych terenów oraz możliwości związane z rozwojem aglomeracji miejskich zlokalizowanych przy nabrzeżach akwenów. Zrównoważony rozwój gospodarczy tych terenów ściśle jest uzależniony od sposobu zagospodarowania przestrzeni. Biorąc pod uwagę specyfikę tych terenów, rozwój nabrzeży miasta uwarunkowany jest podejściem projektowym o charakterze wielofunkcyjnym.
13. Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) jako infrastruktura techniczna narodowego systemu SafeSeaNet Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) jako infrastruktura techniczna narodowego systemu SafeSeaNet.pdf

Strony
154-164
Wawruch R.
Streszczenie
Polska administracja morska, wdrażając przepisy prawne Unii Europejskiej na temat systemu monitorowania statków i przekazywania informacji (VTMIS) oraz formalności sprawozdawczych statków, oddaje aktualnie do eksploatacji krajowy system bezpieczeństwa morskiego (KSBM) tworzący infrastrukturę techniczną narodowego systemu SafeSeaNet. Artykuł prezentuje elementy składowe systemu: sensory, bazy danych i infrastrukturę telekomunikacyjną, a także zasady rejestracji użytkowników oraz przesyłania i wymiany informacji.
14. Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych.pdf

Strony
165-176
Wawrzyński W.
Streszczenie
Praca przedstawia możliwości zastosowania równania kołysań bocznych statku do wyznaczania kątów przechyłu dynamicznego, wywołanych np. uderzeniem wiatru. Równanie to w odróżnieniu od powszechnie stosowanej metody analityczno-graficznej, polegającej tylko na porównywaniu prac wykonanych przez moment prostujący i przechylający, pozwala uwzględnić wszystkie zjawiska zachodzące podczas przechylania statku, w tym tłumienie przechylania związane między innymi z działaniem stępek przeciwprzechyłowych. Opisano metodykę realizacji za pomocą równania kołysań bocznych, różnych scenariuszy dynamicznego przechylania statku. Przedstawiono również przykładowe porównania kątów przechyłu dynamicznego statku, wyznaczanych za pomocą uproszczonej metody analityczno-graficznej oraz przy wykorzystaniu równania różniczkowego kołysań bocznych, z uwzględnieniem tłumienia.
15. Wyznaczanie linii podstawowej morza terytorialnego – aspekt prawny Wyznaczanie linii podstawowej morza terytorialnego – aspekt prawny.pdf

Strony
177-184
Weintrit A., Specht M.
Streszczenie
Zgodnie z prawem międzynarodowym delimitacja oznacza ustalenie przebiegu granicy między państwami. W odniesieniu do obszarów morskich państwo może wytyczyć cztery rodzaje granic: morza terytorialnego, strefy przyległej, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz szelfu kontynentalnego. Zgodnie z Konwencją UNCLOS z 1982 r. granice państw nadmorskich wyznacza się, opierając się na tzw. liniach podstawowych. W artykule przedstawiono wybrane uregulowania prawne Konwencji UNCLOS oraz zdefiniowano linię podstawową i morze terytorialne państwa. Ponadto zaprezentowano czynniki (poziomy i powierzchnie odniesienia), wpływające na przebieg granic stref morskich.
16. Wyznaczanie linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego – aspekt metodyczny Wyznaczanie linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego – aspekt metodyczny.pdf

Strony
185-200
Specht C., Weintrit A., Specht M., Dąbrowski P.
Streszczenie
Dotychczas na świecie wyznaczono zaledwie około 200 z 430 morskich granic państwowych, co stanowi mniej niż połowę wszystkich granic. Jedną z przyczyn tego stanu (poza aspektem prawnym, technicznym, pomiarowym) są zagadnienia metodologiczne, związane z zasadami wyznaczania przebiegu linii podstawowej. Z podobnymi problemami mamy do czynienia w Polsce. W sensie prawnym przebieg granic polskich obszarów morskich będą ustalać krajowe akty prawne, przedstawione w „Projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczpospolitej Polskiej”. Biorąc pod uwagę jedynie przytoczone daty dokumentów w powyższym projekcie (1957–1995 r.) oraz zmienność warunków hydrologicznych akwenu Morza Bałtyckiego, można uznać, iż państwo polskie nie będzie dysponowało aktualnym zbiorem danych geograficznych, ustalającym przebieg granicy morskiej. W artykule omówiono szczegółowo międzynarodowe zasady wyznaczania przebiegu linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego państwa nadmorskiego. Ponadto obliczono aktualną powierzchnię morza terytorialnego i długość granicy morskiej Polski.