Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 98/2017
Wydział Elektryczny
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. inż. Józef Lisowski


SpisTresciZN098.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN098.pdf
Strona redakcyjna
1. Teoria gier w technice bilansowania mocy czynnej w mikrosieciach niskiego napięcia Teoria gier w technice bilansowania mocy czynnej w mikrosieciach niskiego napięcia.pdf

Strony
11-19
Affelt J., Lisowski J.
Streszczenie
W artykule podjęto problem opracowania koncepcji rozproszonego zarządzania popytem energii elektrycznej w mikrosieciach niskiego napięcia z użyciem algorytmu wykorzystującego elementy teorii gier. Takie rozwiązanie może być stosowane jako podstawowy sposób bilansowania mocy czynnej oraz jako system awaryjny w przypadku przejścia sieci w tryb pracy izolowanej lub w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych w sytuacji utraty komunikacji pomiędzy sterownikami.
2. Zastosowanie systemów automatyki w zarządzaniu budynkami Zastosowanie systemów automatyki w zarządzaniu budynkami.pdf

Strony
20-26
Behrendt Z.
Streszczenie
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o systemach automatyki budynkowej oraz najczęściej stosowane standardy oraz protokoły komunikacji. Druga część zawiera omówienie wpływu zastosowanej automatyki budynkowej na efektywność energetyczną budynków zgodnie z normą PN-EN 15232:2012. W zakończeniu przedstawiono dalsze perspektywy rozwoju technologii systemów automatyki budynkowej.
3. Koncepcja diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego Koncepcja diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego.pdf

Strony
27-34
Dęsoł M.
Streszczenie
Artykuł przedstawia możliwości implementacji algorytmów diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego do systemów monitoringu i sterowania siłownią okrętową. Stany awaryjne wynikające z eksploatacji pędników okrętowych wraz z ich odpowiednią interpretacją mają zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla załogi oraz zmniejszyć awaryjność danych układów. Dokładna analiza stanów ma zostać zoptymalizowana za pomocą bazy reguł systemu eksperckiego wraz z metodami sztucznej inteligencji.
4. Wsparcie symulacji obiektów w czasie rzeczywistym poprzez zastosowanie techniki FPGA Wsparcie symulacji obiektów w czasie rzeczywistym poprzez zastosowanie techniki FPGA.pdf

Strony
35-41
Dolecki S.
Streszczenie
Prowadząc badania naukowe lub prototypując nowe technologie, niezwykle ważne jest przeprowadzenie możliwie wielu testów przy jak najniższym koszcie i w najkrótszym możliwym czasie. Często jest to niewykonalne bez zastosowania kosztownych urządzeń, np. w czasie projektowania algorytmów regulacji. Przez ostatnie lata dużą popularność zdobywa modelowanie obiektów zainteresowania w czasie rzeczywistym. Wymaga to jednak większej ilości zasobów komputerowych. W artykule wskazano na próby rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie techniki FPGA, a przy użyciu fragmentu równań elektrycznych silnika synchronicznego o magnesach trwałych przedstawiono przykład poprawy szybkości obliczeń, jaką można uzyskać przy jej zastosowaniu.
5. Dostosowanie systemu kształcenia elektryków okrętowych do nowoczesnej techniki i organizacji pracy na statkach Dostosowanie systemu kształcenia elektryków okrętowych do nowoczesnej techniki i organizacji pracy na statkach.pdf

Strony
42-49
Kamiński K., Galbas J.
Streszczenie
W artykule przedstawiono znaczące zmiany jakościowe w technice okrętowej, które nastąpiły w ostatnich kilkunastu latach. Odpowiednio do skutków tych zmian kształtują się zadania elektryków okrętowych. Skuteczne i przyszłościowe przygotowanie elektryków okrętowych wymaga uwzględnienia w programach i metodyce kształcenia aktualnego stanu techniki i głównych trendów jej rozwoju. Zasygnalizowano podstawowe kierunki rozwoju i zmian w technice okrętowej, uproszczony model kształcenia zawodowego, uwarunkowania kształcenia oraz propozycje aktualizacji procesu kształcenia uczelni morskiej.
6. Elektryczne pędniki wieńcowe Elektryczne pędniki wieńcowe.pdf

Strony
50-56
Gierusz W.
Streszczenie
W pracy przedstawiono nowy rodzaj pędników okrętowych mogących mieć różnorodne zastosowania na jednostkach pływających: od sterów tunelowych poprzez pędniki manewrowe po napęd główny. Kolejno opisano historię powstania pędnika, jego odmiany i konstrukcję oraz przedstawiono cechy charakterystyczne takiego napędu, w zakończeniu pokazując przykładowe rozwiązania fabryczne.
7. Stanowisko badawcze do pomiaru parametrów falowania i wiatru na jeziorze Stanowisko badawcze do pomiaru parametrów falowania i wiatru na jeziorze.pdf

Strony
57-63
Gierusz W., Rak A., Sikora P.
Streszczenie
W artykule omówiono budowę stanowiska badawczego do pomiaru falowania i wiatru na jeziorze. Pomiar zakłóceń wiatrowych wykonywany jest dwoma anemometrami ultradźwiękowymi. Do pomiaru falowania wykorzystano czujnik pojemnościowy, zmieniający swoją pojemność w zależności od zanurzenia w wodzie. System mikroprocesorowy umieszczony w mierniku zapewnia pośredni pomiar pojemności czujnika falowania, wraz z odczytem parametrów wiatru z anemometru.
8. Badania wstępne silnika indukcyjnego w warunkach wahań napięcia z wykorzystaniem metod polowych Badania wstępne silnika indukcyjnego w warunkach wahań napięcia z wykorzystaniem metod polowych.pdf

Strony
64-70
Gnaciński P., Hallmann D.
Streszczenie
Artykuł dotyczy wpływu wahań napięcia zasilania na silnik indukcyjny klatkowy. Przedstawiono w nim przebiegi prądu, momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Zamieszczono widma napięcia zasilania i prądu pobieranego przez silnik. Odpowiednie eksperymenty numeryczne wykonano za pomocą metody elementów skończonych. Wyniki obliczeń przedstawiono dla silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 3 kW.
9. Współpraca samowzbudnego generatora indukcyjnego SEIG z siecią elektroenergetyczną Współpraca samowzbudnego generatora indukcyjnego SEIG z siecią elektroenergetyczną.pdf

Strony
71-82
Kasprowicz A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach współpracy z siecią energetyczną. Pozwoliło to rozszerzyć zakres zastosowania układu. Zaproponowany układ charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością zasilania odbiorników łącznie z możliwością odsprzedaży wytworzonej energii do sieci. Kierunek przepływu energii do sieci może w zaproponowanym układzie zostać odwrócony. Stan taki występuje w przypadku niedoboru energii wytwarzanej przez generator SEIG (mała siła wiatru, niski stan wody, duże zapotrzebowanie na energię). Możliwość zmiany kierunku przepływu energii gwarantuje przekształtnik dwustronny AC/DC/AC zastosowany w proponowanym rozwiązaniu. Przekształtnik dwustronny jest sprzężony z siecią poprzez filtr LCL. Rozwiązanie to zapewnia sinusoidalny kształt prądu zarówno w przypadku przepływu energii do sieci, jak i z sieci. W przypadku pełnego przetwarzania energii generatora bez współpracy z siecią układ pracuje w trybie autonomicznym lub bezprzerwowego zasilania.
10. Szybka estymacja położenia początkowego wału silnika z magnesami trwałymi IPMSM Szybka estymacja położenia początkowego wału silnika z magnesami trwałymi IPMSM.pdf

Strony
83-90
Kasprowicz A., Tocha M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono metodę szybkiej estymacji początkowego położenia wału wirnika silnika z magnesami trwałymi IPMSM. Wykorzystano do tego celu efekt anizotropii magnetycznej obwodu wirnika, wynikającej z zainstalowania magnesów trwałych. Wymagany do prawidłowej pracy ciągły pomiar położenia i prędkości obrotowej wału silnika wykonywany jest za pomocą enkodera przyrostowego (ang. incremental encoder). Wyznaczone położenie początkowe wirnika jest uwzględniane w trakcie pierwszego obrotu wału silnika jako ustalone przesunięcie początkowe. Pozwala to na uzyskanie pełnego momentu elektromagnetycznego silnika już po jednym obrocie wału, w którego trakcie występuje pierwszy impuls indeksu z enkodera. Umożliwia to pewny start układu napędowego bez początkowego przypadkowego ruchu wstecznego silnika.
11. Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń.pdf

Strony
91-99
Korpikiewicz , Lisowski J.
Streszczenie
W artykule przedstawiono problematykę automatycznego doboru przewodów i ich zabezpieczeń. Opracowano strukturę systemu obliczeniowego do realizacji czynności projektowych. Scharakteryzowano proces doboru przewodów i kabli z uwzględnieniem zastosowania algorytmu ewolucyjnego. Opisano dla celów doboru klasyfikację przewodów i kabli z uwzględnieniem kabli i przewodów elektroenergetycznych. Przedstawiono strukturę systemu informatycznego, realizującego proces doboru kabli i przewodów.
12. Stabilność napięciowa a regulacja napięcia przełącznikami zaczepów transformatora elektroenergetycznego Stabilność napięciowa a regulacja napięcia przełącznikami zaczepów transformatora elektroenergetycznego.pdf

Strony
100-108
Korpikiewicz , Mysiak P.
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane ze stabilnością napięciową węzła sieci. Przeanalizowano wpływ regulacji przełącznika zaczepów transformatora na stabilność napięciową. Opracowano wytyczne dla regulatora przełącznika zaczepów ze względu na krytyczne możliwe obniżenie się zapasu stabilności napięciowej.
13. Wyznaczanie bezpiecznej trajektorii przy zastosowaniu algorytmu mrówkowego z uwzględnieniem charakterystyki manewrowej statku Wyznaczanie bezpiecznej trajektorii przy zastosowaniu algorytmu mrówkowego z uwzględnieniem charakterystyki manewrowej statku.pdf

Strony
109-115
Lazarowska A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania problemu wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku przy zastosowaniu jednej ze stochastycznych metod optymalizacji, jaką jest algorytm mrówkowy. W procesie obliczania bezpiecznej trasy przejścia statku uwzględnione zostały wszystkie najważniejsze wymagania i ograniczenia, do których należą Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej (MPDM), ograniczenia statyczne (lądy, mielizny) i dynamiczne (spotkane statki), odległość bezpieczna pomiędzy statkami, warunki pogodowe (widzialność) oraz właściwości dynamiczne statku. Dynamika statku własnego została uwzględniona w postaci czasu realizacji manewru, którego wartość wynika z charakterystyki manewrowej danej jednostki.
14. Zastosowanie grafu widoczności w planowaniu trasy przejścia statku Zastosowanie grafu widoczności w planowaniu trasy przejścia statku.pdf

Strony
116-121
Lazarowska A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania problemu wyznaczania trasy przejścia statku przy zastosowaniu jednej z metod teorii grafów. Celem pracy była ocena możliwości zastosowania wybranej metody teorii grafów w planowaniu globalnej trasy przejścia statku, uwzględniającej statyczne ograniczenia nawigacyjne (lądy, mielizny). Środowisko nawigacyjne zostało zamodelowane w postaci grafu widoczności przy zastosowaniu algorytmu obrotowego zamiatania płaszczyzny. Najkrótsza trasa przejścia statku wyznaczono następnie za pomocą algorytmu Dijkstry.
15. Porównanie bezpiecznych trajektorii statku z uwzględnieniem warunków sterowania optymalnego i rozgrywającego Porównanie bezpiecznych trajektorii statku z uwzględnieniem warunków sterowania optymalnego i rozgrywającego.pdf

Strony
122-130
Lisowski J.
Streszczenie
W artykule opisano sześć spośród dziewięciu przedstawionych metod wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku w sytuacji mijania się na morzu ze spotkanymi statkami. Badaniom symulacyjnym, na przykładzie nawigacyjnej sytuacji mijania się z 18 spotkanymi statkami, poddano algorytmy: wieloetapowej gry pozycyjnej niekooperacyjnej i kooperacyjnej, wielokrokowej gry macierzowej niekooperacyjnej i kooperacyjnej, programowania dynamicznego z neuronowymi ograniczeniami stanu oraz programowania liniowego. Dla każdego z algorytmów porównano bezpieczne trajektorie statku w warunkach dobrej i ograniczonej widzialności na morzu.
16. Metody sterowania inteligentnego w oprogramowaniu LabVIEW Metody sterowania inteligentnego w oprogramowaniu LabVIEW.pdf

Strony
131-138
Lisowski J., Sokołowski Ł.
Streszczenie
W pracy przedstawiono zasady i przykłady trzech najczęściej stosowanych metod sterowania inteligentnego z wykorzystaniem zestawu narzędziowego ICTL (Intelligent Control Toolkit for LabVIEW) – regulatora rozmytego fuzzy logic FLC, regulatora neuronowo- rozmytego NF oraz programowania genetycznego GA.
17. Badania eksploatacyjne układu napędowego lekkiego samochodu elektrycznego Badania eksploatacyjne układu napędowego lekkiego samochodu elektrycznego.pdf

Strony
139-147
Łebkowski A.
Streszczenie
W pracy zaprezentowano konstrukcję lekkiego pojazdu elektrycznego MEGA eCITY. Omówiono jego podstawowe parametry oraz właściwości eksploatacyjne. W ramach projektu realizowanego przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A., kilka z pojazdów zostało poddanych licznym testom w warunkach drogowych, a także na hamowni pojazdowej. Podczas prowadzonych testów pojazdy były monitorowane przez system firmy ELTE GPS. Na podstawie zebranych danych pomiarowych dokonano analizy układu napędowego samochodu. Zaprezentowano wyniki badań i przedstawiono wnioski.
18. Badanie wpływu napowietrzania kadłuba łodzi z napędem elektrycznym na zużycie energii Badanie wpływu napowietrzania kadłuba łodzi z napędem elektrycznym na zużycie energii.pdf

Strony
148-156
Łebkowski A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań systemu napowietrzania kadłuba dla łodzi z napędem elektrycznym. Zaprezentowano przykłady jednostek morskich, w których zastosowano technologie, służące do minimalizacji zużycia energii oraz emisji CO2. Omówiono także aktualnie znane sposoby redukcji zużycia paliwa dla jednostek pływających.
19. Elektryczne pojazdy ciężarowe – przegląd technologii i badania wybranego pojazdu Elektryczne pojazdy ciężarowe – przegląd technologii i badania wybranego pojazdu.pdf

Strony
157-166
Łebkowski A.
Streszczenie
W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne stosowane w pojazdach ciężarowych, w tym w pojeździe IVECO DAILY 50C ELECTRIC. Zaprezentowano podstawowe parametry pojazdu oraz właściwości eksploatacyjne. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego pojazdu ciężarowego prowadzone w warunkach drogowych oraz hamowni podwoziowej. Dokonano porównania badanej konstrukcji z innymi rozwiązaniami technologicznymi.
20. Algorytm sterowania ruchem równoległym dwóch statków z użyciem regulatora predykcyjnego Algorytm sterowania ruchem równoległym dwóch statków z użyciem regulatora predykcyjnego.pdf

Strony
167-172
Miller A.
Streszczenie
Sterowanie ruchem równoległym dwóch statków wymaga dużej wiedzy i doświadczenia załóg, jest bowiem manewrem uznawanym za niebezpieczny. W związku z tym zaproponowano algorytm sterowania automatycznego ruchem pary statków wykorzystujący regulator predykcyjny. Algorytm uwzględnia wyznaczanie parametrów ruchu względnego jednostek oraz ich zmianę w czasie rzeczywistym. Bazuje on na idei zmiany parametrów ruchu względnego po zmianie globalnego układu odniesienia na układ odniesienia związany ze środkiem ciężkości statku prowadzącego.
21. Algorytm sieci neuronowej do bezpiecznego sterowania ruchem statku w rozmytym otoczeniu Algorytm sieci neuronowej do bezpiecznego sterowania ruchem statku w rozmytym otoczeniu.pdf

Strony
173-178
Mohamed-Seghir M.
Streszczenie
Niniejsza praca odnosi się do problemu planowania trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych. W proponowanym modelu wzięto pod uwagę parametry manewrowości statku i subiektywność oceny nawigatora. Celem głównym opracowania jest zaproponowanie metody wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej jako wieloetapowego procesu podejmowania decyzji w rozmytym otoczeniu. Celem szczegółowym jest wykorzystanie metody, opartej na sieci neuronowej, do wyznaczenia bezpiecznej trajektorii własnego statku w sytuacjach zagrożenia kolizyjnego.
22. Wyznaczanie trajektorii bezpiecznej statku z wykorzystaniem algorytmu genetycznego Wyznaczanie trajektorii bezpiecznej statku z wykorzystaniem algorytmu genetycznego.pdf

Strony
179-184
Mohamed-Seghir M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono metodę wieloetapowego procesu podejmowania decyzji w rozmytym otoczeniu z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Struktura algorytmu została opracowana specjalnie na potrzeby problemu wyznaczania bezpiecznej optymalnej trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREGs).
23. Zastosowanie technologii bezprzewodowych do zarządzania obiektami elektropneumatycznymi Zastosowanie technologii bezprzewodowych do zarządzania obiektami elektropneumatycznymi.pdf

Strony
185-192
Muc A.
Streszczenie
W artykule rozpoznano bezprzewodowe technologie dostępowe, które mogą być wykorzystane do zdalnego zarządzania elektrozaworami. Na bazie dedykowanych modułów transmisji radiowej RF i WiFi opracowano układy, umożliwiające zdalne sterowanie zaworami, które są załączane przez elektromagnes w urządzeniach pneumatycznych znajdujących się na terenie portu. Zaproponowane układy zdalnego załączania zaworów zostały zainstalowane w modelowym układzie pneumatycznym, który posłużył do przeprowadzenia testów. Celem zaplanowanych testów była ocena skuteczności załączania modułów dla różnych odległości i zmiennej częstotliwości procesu załączania.
24. Przepisy i zalecenia budowy wybranych urządzeń energoelektronicznych Przepisy i zalecenia budowy wybranych urządzeń energoelektronicznych.pdf

Strony
193-201
Mysiak P.
Streszczenie
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem wielopulsowych prostowników dużej mocy, wyposażonych w system sprzężonych elementów magnetycznych. Ponadto przeanalizowano problemy dotyczące konstrukcji elektromagnetycznych oraz zagadnienia związane z przepisami i zaleceniami dotyczącymi budowy urządzeń energoelektronicznych.
25. Zastosowanie metod numerycznych do badania rozkładów prawdopodobieństw sygnałów zakłócających Zastosowanie metod numerycznych do badania rozkładów prawdopodobieństw sygnałów zakłócających.pdf

Strony
202-209
Noga K.M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu obwiedni sygnału radiowego emitowanego w rzeczywistym środowisku miejskim. W analizie zostały uwzględnione rozkłady Rice’a oraz Nakagamiego. Obliczono wartości parametrów analizowanych rozkładów, przedstawiono także histogramy obwiedni sygnałów odebranych.
26. Zastosowanie układów programowalnych i języka VHDL w nauczaniu sterowania cyfrowego Zastosowanie układów programowalnych i języka VHDL w nauczaniu sterowania cyfrowego.pdf

Strony
210-216
Noga K.M.
Streszczenie
W artykule przedstawiono przykładowe zagadnienia i modele sterowane cyfrowo z wykorzystaniem układów programowalnych i języka VHDL. Zagadnienia te są omawiane na zajęciach laboratoryjnych z techniki cyfrowej na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni dla kierunku elektrotechnika.
27. Zastosowanie liniowych nierówności macierzowych do syntezy okrętowych układów sterowania Zastosowanie liniowych nierówności macierzowych do syntezy okrętowych układów sterowania.pdf

Strony
217-221
Rybczak M.
Streszczenie
Artykuł opiera się na kilku znaczących pozycjach w literaturze przedmiotu związanych z liniowymi nierównościami macierzowymi i ich zastosowaniem do syntezy okrętowych układów sterowania. Pierwsza część artykułu nawiązuje do liniowych nierówności macierzowych. Druga część poświęcona jest opisowi dwóch publikacji, zawierających zastosowanie liniowych nierówności macierzowych wdrożonych do zastosowań morskich na rzeczywistych obiektach. W podsumowaniu przedstawiono zalety i wady proponowanej metody numerycznej.
28. Porównanie wybranych algorytmów sterowania napędem PMSM w sterowaniu nadążnym Porównanie wybranych algorytmów sterowania napędem PMSM w sterowaniu nadążnym.pdf

Strony
222-231
Skarbek Ł.
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono porównanie czterech regulatorów podczas zadania nadążania za zadaną trajektorią. Obiektem symulacji jest napęd z silnikiem PMSM, na którego wale umieszczono dodatkowo masę bezwładną oraz masę skupioną, poruszającą się promieniście. Regulator w żaden sposób nie jest informowany o położeniu masy skupionej. Dodatkowo na układ oddziałuje tarcie, które również nie zostało zamodelowane. Porównano ze sobą regulator PID, regulator ślizgowy w postaci klasycznej, quasi-ślizgowy oraz supertwisting. Na końcu wyniki przedstawiono w tabeli.
29. Sterowanie hybrydowe ruchem statku Sterowanie hybrydowe ruchem statku.pdf

Strony
232-244
Tomera M.
Streszczenie
W pracy przedstawiono hybrydowy układ sterowania ruchem statku w różnych trybach operacyjnych. Opracowany układ integruje takie tryby operacyjne jak: precyzyjne manewrowanie statkiem przy małych prędkościach, sterowanie statkiem przy różnych prędkościach na kursie lub wzdłuż zadanej trajektorii oraz zatrzymywanie statku na trasie. Zrealizowanie tych rodzajów pracy wymagało zastosowania pięciu regulatorów, które zebrano w zbiorze alternatywnych regulatorów ciągłych. W zależności od rodzaju operacji wykonywanej przez statek dokonuje się wyboru odpowiednich regulatorów. Do sterowania statkiem wzdłuż zadanej trasy przejścia w różnych trybach pracy zastosowano metodę nadzorującego sterowania przełączającego. Trajektoria zadana ruchu statku składa się z odcinków prostych łączących kolejne punkty trasy przejścia oraz z prędkości zadanych i trybów pracy układu hybrydowego na tych odcinkach. Opracowany układ sterowania testowany był na statku treningowym „Blue Lady”, wykorzystywanym do szkolenia kapitanów w Ośrodku Manewrowania Statkami, znajdującym się na jeziorze Silm w Iławie/Kamionce. Przeprowadzone badania pokazały dobrą jakość zaprojektowanego regulatora hybrydowego.
30. Zespolona transformata Fouriera prądów lub napięć układu trójfazowego oparta na przekształceniu Clarke i rozszerzonym przekształceniu Fortescue Zespolona transformata Fouriera prądów lub napięć układu trójfazowego oparta na przekształceniu Clarke i rozszerzonym przekształceniu Fortescue.pdf

Strony
245-249
Wojciechowski D.
Streszczenie
Transformacja Fouriera jest fundamentalną metodą dekompozycji sygnałów, w tym przebiegów czasowych prądów lub napięć. Reprezentacja częstotliwościowa tych wielkości fizycznych, określonych w układzie trójfazowym, realizowana jest zwykle niezależnie dla każdej fazy. Istotnym ograniczeniem takiej metody jest brak bezpośredniej informacji o rodzaju asymetrii poszczególnych składowych harmonicznych. Asymetria prądów lub napięć określana jest przy zastosowaniu przekształcenia Fortescue, w odniesieniu jedynie do podstawowych harmonicznych tych wielkości. Asymetria wyższych harmonicznych jest więc pomijana. W artykule przedstawiono dwie metody reprezentacji częstotliwościowej wielkości fizycznych układu trójfazowego, zapewniające pełną informację zarówno o odkształceniach harmonicznych jak i niesymetrii, przy zastosowaniu przekształceń, odpowiednio, Clarke i rozszerzonego Fortescue. Pokazano równoważność obydwu metod.