Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 99/2017
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. Izabela Steinka


SpisTresciZN099.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN099.pdf
Strona redakcyjna
1. Właściwości przeciwutleniające czarnych herbat wysokogatunkowych dostępnych na rynku e-commerce Właściwości przeciwutleniające czarnych herbat wysokogatunkowych dostępnych na rynku e-commerce.pdf

Strony
9-19
Dmowski P., Kosiorek A.
Streszczenie
Celem publikacji było oznaczenie aktywności przeciwutleniającej wysokogatunkowych herbat czarnych pochodzących z wyselekcjonowanych upraw w Indiach, Nepalu, Ruandzie oraz Turcji, zakupionych na rynku e-commerce. Oznaczono również parametry barwy mierzonej w systemie CIEL*a*b*. Podjęto próbę określenia statystycznych zależności pomiędzy barwą a zawartością związków polifenolowych. Dodatkowo, wykorzystując wyniki analizy głównych składowych, podjęto próbę klasyfikacji jakościowej badanych herbat. Badane herbaty pod względem analizowanych parametrów można zaliczyć do herbat wysokogatunkowych, gdyż charakteryzowały się dużą zawartością związków polifenolowych, w zakresie od 335,32 do 534,57 mg GAE/100 ml naparu. Herbaty pochodzące z Ruandy cechowała statystycznie istotnie wyższa zawartość związków polifenolowych w stosunku do pozostałych, szczególnie tych z Nepalu i Indii, które zgodnie z oznaczeniami powinny być najlepszej jakości. Mimo umiarkowanego stopnia skorelowania badanych parametrów nie udało się ustalić liniowego związku pomiędzy tymi zmiennymi.
2. Wpływ stopnia rozdrobnienia pieprzu czarnego na jego higroskopijność badaną z wykorzystaniem wybranych modeli sorpcji Wpływ stopnia rozdrobnienia pieprzu czarnego na jego higroskopijność badaną z wykorzystaniem wybranych modeli sorpcji.pdf

Strony
20-33
Ocieczek A., Pukszta T., Nebel J.
Streszczenie
Proces rozdrabniania pieprzu powoduje rozwinięcie jego powierzchni, w wyniku czego dochodzić może do zwiększenia dynamiki zjawisk powierzchniowych uwarunkowanych oddziaływaniem z parą wodną. Celem badania była ocena wpływu rozdrobnienia pieprzu czarnego na jego higroskopijność, postrzeganą jako zasadniczy czynnik decydujący o jego stabilności przechowalniczej. Badanie obejmowało wyznaczenie izoterm sorpcji w temperaturze 20°C metodą statyczno-eksykatorową, określenie parametrów procesu adsorpcji i mikrostruktury powierzchni cząstek z wykorzystaniem teoretycznych modeli sorpcji oraz równania Kelvina. Izotermy adsorpcji badanych próbek pieprzu mielonego charakteryzowały się kształtem sigmoidalnym typowym dla powierzchni porowatych, na których zachodzi adsorpcja wielowarstwowa prowadząca do kondensacji kapilarnej. Empirycznie wyznaczone izotermy adsorpcji dobrze opisywał model GAB, który charakteryzował się szerokim zakresem dopasowania danych empirycznych do teoretycznie wyznaczonych wartości oraz wysoką dokładnością. Wyznaczone numerycznie parametry modelu GAB pozwoliły oszacować i porównać parametry mikrostruktury powierzchni badanych próbek pieprzu. Zróżnicowany stopień rozdrobnienia pieprzu czarnego nie powodował znaczącego zróżnicowania jego higroskopijności.
3. Wpływ temperatury przechowywania na wybrane parametry jakości olejów orzechów Wpływ temperatury przechowywania na wybrane parametry jakości olejów orzechów.pdf

Strony
34-47
Kłopotek K., Ocieczek A., Palka A.
Streszczenie
Oleje roślinne tłoczone na zimno należą do najbardziej stabilnych przechowalniczo, jednak również podlegają procesom obniżającym ich jakość podczas przechowywania. Kinetyka tych zmian uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od temperatury przechowywania. Ostatnio obserwuje się wzrost podaży oraz urozmaicenie asortymentu olejów roślinnych w nowe, dotąd niewystępujące na polskim rynku produkty. Takimi olejami są na przykład oleje wytwarzane z orzechów. Ze względu na to, że najczęstszą przyczyną pogorszenia jakości olejów są procesy utleniania, przeprowadzono badania procesów utleniania podczas przechowywania trzech olejów z orzechów w temperaturach 4ºC i 20ºC. Materiał badawczy przechowywano 6 tygodni. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w temperaturze 4ºC zmiany zachodziły wolniej, natomiast najbardziej podatny na zmiany oksydacyjne był olej z orzechów włoskich.
4. Ocena stabilności mikrobiologicznej żywności typu Fast food Ocena stabilności mikrobiologicznej żywności typu Fast food.pdf

Strony
48-55
Steinka I.
Streszczenie
Celem badań była ocena stabilności mikrobiologicznej wybranych produktów żywności typu Fast food. Badaniom poddano cztery wybrane produkty należących do zestawu dań dwóch sieci z terenu Trójmiasta. Oceniono liczbę Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, drożdżaków oraz grzybów strzępkowych. Liczba i rodzaj identyfikowanych mikroorganizmów po przechowywaniu produktów potwierdziły brak prawidłowego nadzoru nad działaniami osób zatrudnionych w procesie przygotowywania żywności w analizowanych placówkach. Jeden z czterech badanych rodzajów produktów cechował się brakiem stabilności mikrobiologicznej, co wskazywało na niewłaściwe funkcjonowanie procedur higienicznych.
5. Jakość mikrobiologiczna różnych rodzajów tofu Jakość mikrobiologiczna różnych rodzajów tofu.pdf

Strony
56-61
Kukułowicz A., Pryczkowska E.
Streszczenie
Sery tofu, ze względu na wysoką zawartość wody oraz białka, stają się podatne na atak drobnoustrojów w razie braku przestrzegania odpowiednich procedur wytwarzania i/lub przechowywania. Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej trzech rodzajów tofu: naturalnego, marynowanego i wędzonego. Największym stopniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego charakteryzowały się tofu wędzone, natomiast najmniejsze zanieczyszczenie obserwowano w przypadku tofu naturalnych.
6. Zawartość witaminy C w sokach jednodniowych dostępnych w handlu i uzyskanych w sposób domowy Zawartość witaminy C w sokach jednodniowych dostępnych w handlu i uzyskanych w sposób domowy.pdf

Strony
62-70
Stankiewicz J., Wieczorkiewicz B.
Streszczenie
Poziom witaminy C w sokach jabłkowych uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których należą odmiana i pochodzenie jabłek, ich sposób przetwarzania oraz przechowywanie w miejscu sprzedaży. Celem badań było porównanie zawartości witaminy C w sokach jabłkowych, jednoskładnikowych, wyciskanych, dostępnych w placówkach handlowych oraz w sokach wytłaczanych z jabłek metodą domową. Badaniu poddano soki jabłkowe NFC ośmiu różnych producentów, przechowywane w miejscach zakupu zarówno w temperaturze chłodniczej, jak i temperaturze otoczenia. Próbki soków wyciskanych sposobem domowym różnicowały gatunki jabłek, miejsca ich zakupu, kraj pochodzenia oraz ceny. Najwyższym poziomem zawartości witaminy C charakteryzowały się soki pochodzące z handlu na opakowaniach, których producenci deklarowali dodatek kwasu L-askorbinowego. Jedynie w próbkach dwóch producentów soków pochodzących z handlu odnotowano zawartość witaminy C na poziomie zbliżonym do ilości tego związku w sokach wyciskanych sposobem domowym. Poziom witaminy C w sokach wyciskanych sposobem domowym uzależniony był od odmiany jabłek.
7. Postawy i zachowania żywieniowe dzieci uprawiających tenis ziemny wobec produktów prozdrowotnych Postawy i zachowania żywieniowe dzieci uprawiających tenis ziemny wobec produktów prozdrowotnych.pdf

Strony
71-78
Platta A.
Streszczenie
Celem badania była ocena postaw i zachowań żywieniowych wybranej grupy dzieci, uprawiającej tenis ziemny, w stosunku do produktów prozdrowotnych. Badanie empiryczne przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza ankiety, w którym zamieszczono pytania dotyczące oceny postaw dzieci (pozytywnych, obojętnych i negatywnych) i ewentualnej częstości spożycia wybranych produktów żywnościowych. Produkty spożywcze brane pod uwagę w badaniu podzielono na cztery grupy: soki i napoje, suszone owoce i warzywa, batony z owocami i warzywami oraz ciastka, wafle i płatki zbożowe. Wykazano, że uczniowie szkół gimnazjalnych prezentują częściej pozytywne postawy wobec wybranych produktów prozdrowotnych, zaliczanych do żywności wygodnej i funkcjonalnej, niż uczniowie szkół podstawowych. Zachowania żywieniowe dzieci w wieku 10–14 lat wskazywały na małą częstość spożycia prezentowanych w badaniu produktów prozdrowotnych.
8. Postawy i zachowania żywieniowe osób dorosłych wobec produktów zawierających tłuszcz, dostępnych w obrocie artykułami spożywczymi Postawy i zachowania żywieniowe osób dorosłych wobec produktów zawierających tłuszcz, dostępnych w obrocie artykułami spożywczymi.pdf

Strony
79-87
Platta A., Radzymińska M.
Streszczenie
Celem badania była ocena postaw i zachowań żywieniowych osób dorosłych, mieszkających w małym mieście w województwie pomorskim, w stosunku do produktów spożywczych o niskiej i wysokiej zawartości tłuszczów ogółem. Badania przeprowadzono w grupie 160 osób. Podstawą oceny postaw badanej grupy respondentów była skala neofobii żywieniowej (Food Neophobia Scale – FNS) autorstwa Pliner i Hobden (1992) oraz Food Attitude Survey (FAS-R) autorstwa Frank i van der Klaauw (1994), za pomocą której oceniono skłonność respondentów do akceptacji produktów, których nigdy wcześniej nie jedli. Wykazano, że badana grupa osób dorosłych charakteryzowała się wysokim poziomem neofobii żywieniowej i nie wykazywała chęci spróbowania nieznanych jej wcześniej produktów spożywczych o niskiej i wysokiej zawartości tłuszczów ogółem.
9. Ocena czynników wpływających na zachowanie młodych matek na rynku żywności dla niemowląt Ocena czynników wpływających na zachowanie młodych matek na rynku żywności dla niemowląt.pdf

Strony
88-95
Suszek-Namroży A., Zabrocki R.
Streszczenie
Celem podjętych badań była ocena czynników wpływających na zachowanie młodych matek na rynku żywności dla niemowląt. Stwierdzono, że 87% kobiet korzysta z dań gotowych dla niemowląt.
10. Postawy i zachowania konsumentów do 40. roku życia na rynku piwa Postawy i zachowania konsumentów do 40. roku życia na rynku piwa.pdf

Strony
96-102
Suszek-Namroży A., Mironiuk K.
Streszczenie
Piwo jest najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród Polaków. Przynajmniej kilka razy w roku pije je prawie 73% dorosłych osób, co odpowiada blisko 23 milionom konsumentów. Celem badań było poznanie postaw i zachowań konsumentów do 40. roku życia na rynku piw. Największa grupa respondentów zadeklarowała okazjonalne spożycie piwa (38,74%), a jako najbardziej popularne miejsce konsumpcji tego trunku wskazała bary oraz puby (35,14%). Prawie 40% badanych wybierało puby, bary, które oferują szeroką gamę piw lokalnych i zagranicznych. Chęć poszukiwania i próbowania piw rzemieślniczych zadeklarowało 62% ankietowanych.
11. Ocena wybranych napojów roślinnych w proszku – charakterystyka właściwości fizykochemicznych Ocena wybranych napojów roślinnych w proszku – charakterystyka właściwości fizykochemicznych.pdf

Strony
103-113
Ruszkowska M., Wiśniewska A.
Streszczenie
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych wybranych napojów roślinnych w proszku. Materiał badawczy stanowił proszek napoju kokosowego (I), sojowego (II), ryżowego (III), owsianego (IV). Metodyka badań obejmowała oznaczenie zawartości wody, aktywności wody, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausnera, indeksu Carra, kąta nasypu oraz zwilżalności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości fizykochemiczne badanych napojów roślinnych w proszku determinował skład surowcowy oraz proces technologiczny zastosowany przez poszczególnych producentów.
12. Ocena jakości pieczywa wypiekanego z gotowych mieszanek handlowych Ocena jakości pieczywa wypiekanego z gotowych mieszanek handlowych.pdf

Strony
114-123
Ruszkowska M., Połoch E.
Streszczenie
Celem badań była ocena jakości pieczywa wypiekanego z gotowych mieszanek handlowych. Materiał badawczy stanowiło pięć mieszanek do wypieku pieczywa, oznaczonych w badaniach symbolami A-E. Były to mieszanki handlowe chleba pszennożytniego o różnym składzie procentowym mąk i innych dodatków. W przeprowadzonych badaniach każda z wymienionych mieszanek została przygotowana według receptury podanej przez producenta na opakowaniu i upieczona w piecu laboratoryjnym. Ocena jakości pieczywa obejmowała oznaczenie zawartości i aktywności wody, porowatości miękiszu, zdolności pęcznienia oraz ocenę sensoryczną pieczywa przy wykorzystaniu skali punktowej.
13. Jakość kukurydzy konserwowej dostępnej w sprzedaży detalicznej Jakość kukurydzy konserwowej dostępnej w sprzedaży detalicznej.pdf

Strony
124-130
Pyryt B., Linda A.
Streszczenie
Celem pracy była ocena jakości kukurydzy konserwowej wybranych marek, dostępnych w sprzedaży detalicznej, na podstawie oceny walorów sensorycznych oraz zawartości wybranych wskaźników fizykochemicznych. Do badań wybrano produkty, które były zróżnicowane ze względu na markę produktu. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wykazano istotny statystycznie wpływ marki produktu na zawartość badanych wyróżników fizykochemicznych.
14. Ocena wybranych cech jakościowych paluszków słonych Ocena wybranych cech jakościowych paluszków słonych.pdf

Strony
132-140
Borkowska B., Bianga A.
Streszczenie
Celem pracy była ocena porównawcza jakości sensorycznej i wybranych wskaźników fizykochemicznych paluszków słonych, wyprodukowanych przez trzech wybranych producentów A, B i C. Ocenę jakości badanego produktu przeprowadzono na podstawie oceny sensorycznej oraz oznaczenia suchej masy, kwasowości, soli i cukrów ogółem. Wyniki oceny sensorycznej wykazały, że paluszki słone badanych producentów charakteryzowały się cechami sensorycznymi zgodnymi z wymaganiami PN-A-74111:1998. Zawartość suchej masy, soli i kwasowości były zgodne z wymaganiami normy, z wyjątkiem zawartości cukrów w paluszkach, wyprodukowanych przez producenta (A).
15. Ocena jakości wybranych chipsów ziemniaczanych dostępnych w sprzedaży detalicznej Ocena jakości wybranych chipsów ziemniaczanych dostępnych w sprzedaży detalicznej.pdf

Strony
141-148
Pyryt B., Rybicka J.
Streszczenie
Celem pracy było określenie jakości wybranych chipsów ziemniaczanych dostępnych w sprzedaży detalicznej na podstawie oceny cech sensorycznych oraz wyróżników fizykochemicznych. Materiał do badań stanowiły chipsy ziemniaczane paprykowe dwóch producentów Frito Lay oraz Lorenz. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane chipsy ziemniaczane były istotnie statystycznie zróżnicowane pod względem jakości sensorycznej oraz badanych parametrów fizykochemicznych.
16. Ocena jakości sensorycznej wybranych batonów owocowo-zbożowych Ocena jakości sensorycznej wybranych batonów owocowo-zbożowych.pdf

Strony
149-155
Borkowska B., Opolska J.
Streszczenie
W pracy przedstawiono ocenę jakości sensorycznej batonów owocowozbożowych wybranych producentów, dostępnych na rynku detalicznym. Do badań wybrano trzy następujące warianty smakowe batonów owocowo-zbożowych: bananowo-czekoladowe, orzechowo-czekoladowe, z rodzynkami w czekoladzie. Ocenę sensoryczną przeprowadzono metodą 5-punktową z zastosowaniem przygotowanej do tego celu wzorcowej karty ocen na podstawie PN-V-74026:2003 oraz źródeł literaturowych. W wyniku przeprowadzonej oceny sensorycznej stwierdzono, że spośród batonów bananowo-czekoladowych i z rodzynkami w czekoladzie najwyższe noty uzyskały batony wyprodukowane przez producenta (A), w przypadku smaku orzechowo-czekoladowego najlepiej ocenione zostały batony producenta (C).
17. Jakość zagranicznych miodów filtrowanych Jakość zagranicznych miodów filtrowanych.pdf

Strony
156-161
Żak N., Wilczyńska A.
Streszczenie
W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny jakości miodów filtrowanych pochodzących z rynku USA. Badania obejmowały analizę zawartości: wody, cukrów redukujących, sacharozy, 5-HMF, zawartości wolnych kwasów oraz poziomu przewodności elektrycznej właściwej. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wartości wyróżników jakości miodów filtrowanych nie przekraczają dopuszczalnych limitów dla miodów określonych w polskich aktach prawnych. Wyjątkiem jest zawartość 5-HMF, którego wielkość znacznie przekracza dopuszczalne normy.